Imaammata barnootaa: Imaammata afaanii sirrii ta'e qabaachuun ni dursa

Afaan Oromoo

Ministeerri barnootaa imaammata barnootaa biyyattii fooyyessuuf waggoota lamaan darban qorannoo qorachiisaa erga turee booda, bu'aa qorannoo isaarraa ''road map'' qopheesse irratti mariin gaggeefamaa jira. dhimmi Afaan banootaa wajjin walqabe dubbii ijoo ta'eera.

Dookumantiin akka wixinee imaammata haaraatti dhiyaate kun Kenninsa barnootaatiin Afaan dhalootaa, Afaan hojii federaalaa, Afaan kan biraa tokko fi Afaan Ingilizii hojiirra akka oolan gaafata.

Afaan Ingiliziifi Afaan hojii Federaalaa kutaa tokkoo qabee akka kennamus ni eera barreeffamni qophaaye kun.

Wixineen kun sadarkaa mariirra kan jiru ta'uus naannoo Oromiyaa keessatti Afaan Amaaraa kutaa 1ffaa qabee akka kennamu yaada dhiyeetarraa koomi qabaachuu, kaan ammoo Afaan Oromoos Afaan hojii Federaalaa ta'ee akka fudhatama argatu miidiyaalee hawaasummaarratti haasa'aa jiru.

Namoota qorannoo bu'uura wixineee imaammata haaraa ta'e kan keessatti hirmaatan keessaa tokko kan ta'an Dr Faqqadaa Tuli Afaan Oromoos akkuma afaan Amaaraa carraa naannoolee hunda keessatti kennamuu qabaachuu eeranii, wixineen kun imaammata ta'uun dura wanti heddun fooyya'uu mala jedhaniiru.

Ogeeyyiin Afaanii fi imaammataa tokko tokko imaammata barnootaa fooyyessuun dura imaammata Afaanii sirriin akka biyyatti ifatti jiraachuu qaba yaada jedhu kaasaa jiru.

Imaammata barnootaa fooyyessuumoo imaammata afaaniitu dursa?

Imaammata barnootaa fooyyessuun dura imaammata afaanii sirrii ta'e qabaachuun barbaachisaadha jedhu hayyuun imaammataafi ogeessi seeraa Dr. Birhaanemesqel Abbebe Sanyii.

Yeroo dheeraaf ogeeyyii Afaan Oromoo Afaan hojii federaalaa akka ta'u dhiibbaa uumaa turan keessa adda durummaan kan eeraman ogeessi kun sababoota hedduu yaada isaanii deeggarus kaahaniiru.

Heera biyyittiirra seerrii Afaanii lafa kaawamee jira kan jedhan Dr. BiraanaMasqal, ''Itoophiyaan imaammata Afaanii barreefamee akka imaammataatti lafa kaahame hin qabdu'' jedhu.

Afaan Amaaraa Afaan hojii federaalaa akka ta'eefi naannoolee hundatti afaan dhalootaa afaan hojii nannolee akka ta'u heerri biyyattii kan eeru ta'us, imaammatni Afaanii akka biyyatti waan heera biyyattiirra jiru qulqulleesse ibsu garuu jiraachuu qaba jedhu.

''Amma kan gaafachaa jirru Afaan Amaaraa fi Afaan Oromoo Afaan hojii federaalaa ta'anii imaammatni afaanii ifa ta'es akka jiraatu dha'' jedhu.

Afaanoonni lameen baayyina nama afaanota kan dubbatuun, gaheen afaanichi sochii diinagdee biyyaa keessatti qabu, heddummina aadaa afaanota kanaan calaqqifamanii fi tokkummaa biyyaaf gahee olaanaa bahuu akka sababaattis ni kaahu.

Imaammatni Afaanii Afaan hojiin baruuf barsiisuun itti ademsifamu qofa osoo hin taanee, afaan qunnamtii uummataa fi mootummaa akkasumaas dhaabbilen tajaajilaa kennan itti dhimma bahan waan murteessuuf isatu dursuu qabas jedhu.

Afaan manneen barnootaa kan murteessu manneen barnootaa fi ministeera barnootaa osoo hin taane mootummaadha kanaaf immoo imaammatnii fi seerri ifatti kahem jiraachuu qabas jedhu.

''Imaammatni barnootaa kan bahuun isarra jiru imaammata Afaaniirratti hundaa'uunis'' jedhu.

Dookumantiin akka wixinee imaammata haaraatti dhiyaate Kenninsa barnootaatiin sadarkaa 1ffaatti Afaan dhalootaa, Afaan hojii federaalaa, Afaan kan biraa tokko fi Afaan Ingilizii hojiirra akka oolan gaafata.

Afaan kan biraa tokko hariiroo uummatootaaf kan jedhu sun Afaan Oromoo jechuufi moo miti kan jedhu ifa akka hin taane himaniiru.

Itti fayyadama Afaaniirratti hanqinni iftoominaa dookumantiin imaammata barnootaa haaroomsuuf dhiyaate kun qabu kan maddus jiraachuu dhabuuu imaammata Afaaniiraati jedhaniru.