Loltuun waggaa 30 badee carraa lubbuun argamuu qabaa laata?

Loltuu Yukreen Afagaanistaanitti achi buuteen dhibe

Igoor Bilokuroov jedhama Dhalataa biyya Yukreen yoo ta'u wayita Loltuu Soveet ta'uun gara Afgaanistaanitti erga duulee hin deebine. Maatii, fi hiriyyoonis du'aa fi jiraa isaa hin beekan.

Harmeen isaa ganna 78 carraa ilma isaanii lubbuun arguu akka hin qabne amanuun abdii kutataniiru. Du'a ilmasaanii amanuufis waggaa Afur dura bakka awwalchaa irratti siida dhakaa kaahaniiruf.

Harmeen isaa achii buuteen ilma isaanii dhibuu baruma 1988 xalayaa barreefamee harka isaanii gaheerraa dhagahan.

Jalqaba bara kanaatti garuu namni Igoor waliin wal fakkaatu Afagaanistaanitti lammiilee Yukreen waliin walitti dhufa. Midhaa irra gaherraa kan ka'e dandeettii waa yaadachuusaa akka dhabes hima. Eenyummaa isaa ibsuu dadhabus biyya Yukreen kutaa Igoor itti dhalateerraa akka dhufe ibseera.

Waldaan loltoota Sooroma bahanii biyyittii namni kun Igoor ta'uu mala jecdha.

Enyummaa isaa dhugaa adda baasuuf qorannoon DNA gaggeefamaa jira.

Harmeen fi firoottan isaa suura nama gara Afagaanistaanii as bahe kan Igoor ta'uusaa takkaatti amanan.

Harmeen isaa ijjisaa ni beeksisa ''kun Igoor koot'' jedhan. ''Haa dhufu waliin jiraanna. haadha warraas ni barbaannaf'' jedhan.''