Haatii al tokkoon daa'ima afur deessee

Daa'ima afuur al takkatti dhalatan

Madda suuraa, Walta

Naannoo Amaaraa godina Wallootti deessuun tokkoo Walloo hospitaala Qobbootti al tokkoon daa'ima afur nagaan hiikachuun dhagahame.

Biyyaa Itoophiyaatti lakkuu dahuun waan beekame yoo ta'elleen, haatii aanaa Raayaa Qobbootti jiraattuu naanawa Araquwaate jedhamutti garuu al tokkotti ijoollee afuur nagaan hiikamtee jirti.

Deessuun Aaddee Innaati Sisaay kan jedhamtu yoo taatuu, guyyaa Sanbataa hordooffii hospitaala Qobbootti taasifameefiin nagaan hiikachuun ishee dhagahameera.

Daa'iman dhalatan kanneen keessayis sadan isaanii daa'ima dubaraa yoo ta'an, tokkoon isaa mucaa dhiiraa ta'un barameera.

Daa'imman dhalatan keessaa sadan fayyummaa gutuu irratti kan argaman yoo ta'u, inni tokko ammoo hordoffii wallaansaa kan barbaachisu ta'u hakimtoon himan.

Deessuunis erga hiikamteen booda yaada keniteen, daa'immana kanneen guddisuudhaaf humna waan hinqabneefu motummaafi dhaabbilee tola oltootaa akkasumas namoonni deeggarsa akka taasisaniif waamicha dabarsuu isheelleen maddi oduu waaltaa gabaaseera.