hh
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Qorattoota: Sanyiin bunaa 60% yaaddoo badiisa keessa jira

Sanyiiwwan bunaa addunyaarra jiran 124 keessaa harki 60 baduuf qarqara irra ga'eera jedhu qorattoonni.

Gosoota bunaa nuti dhugnu lamaan dabalatee gosti bunaa 100 caalu bosona keessatti argama.

Badiin sanyii bunaarra yeroo ammaa ga'aa jiru egeree dhandhama bunaa amma jiruu yaaddoo keessa galcha.

Qorannoon kun kan qoratame Landan iddoo Kew jedhamutti kan argamu dhaabbata qorannoo Royal Botanical Gardens jedhamuuni.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan