Aadaa Oromoo: Eebba Oromoo Karrayyuu

Aadaa Oromoo: Eebba Oromoo Karrayyuu

Eebba Karrayyuu wanti adda taasisuu jiraa? Mee viidyoo gabaabduu kanarraa hubadhaa.