Ibsa MM Abiy Ahimad: Dhimmoota ijoo irratti deebii MM Abiy kennan

MM Abiy Ahimad Image copyright Anadolu Agency
Goodayyaa suuraa MM Abiy gaaffii gaazexeessitoota irraa ka'eef ibsa kennan

MM Abiy Ahimad Kamisa gaazexeessitoota waliin gaaffiif deebii taasisaniiru. Erga aangootti dhufanii bifa kanaan gaazexeessitoota waliin yoo mari'atan kun yeroo lammataafi.

Dhimmooti ijoo gaaffiifi deebii kana keessatti ka'an muraasni kunooti.

  • Olaantummaa Seeraa

Itoophiyaa keessatti olaantummaan seeraa gaaffii keessa galeeraa kan jedhu irratti uummannis ta'e mootummaan waliigatee tokkorra gahuu qabu.

Itoophiyaa keessa kanaan dura mootummaan kanneen yaadaafi fedhii isaatiin ejjennoo addaa qaban irratti tarkaanfii jabaa fudhataa ture.

Amma gaafa sun hafu sagaleewwaan ukkaamamanii turan dhagaahamuu yoo eegalu seerri kabajamaa hin jiru yaadni jedhu babal'ataa dhufe.

Rakkoolee nageenya bakka adda addaatti mudataniin wal qabatee namoonni hedduun to'annoo jala oolanii dhimmi isaanii mana murtiin ilaalamaa jira, murteenis kennamaa jira jedhu MM Abiy.

Garuu akka kanaan duraa nama walitti qabnee hidhaa waan hin jirreef namni olaantummaan seeraa waan jirre itti fakkaata jedhu.

Mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuu cimsee itti fufa jedhan.

  • Imaammata lafaa

Lafti kan uummataafi mootummaati jedhamee heera motummaa irratti tumameera. Kana mootummaan jijjiiruu hin danda'u. Wanti qabatamaa sana jijjiirsisu ennaa jiraate kan jijjiiruuf aboo qabu uummata jedha.

  • Nageenya Lixa Itoophiyaa

Wallaggaa keessatti duraan rakkoon hamaatu ture.

Loltoonni ABO hidhatanii naannoo sana keessa socho'an caasalee mootummaa diiguun miidhaa adda addaa geesisaa turan, amma garuu mootummaan Federaalaa jidduu galee haalli jiru guutummaatti jijjiirameera jedhan.

Naannoo Gambeellaa gara Teeppiis rakkoon nageenya jiraachuu quba qabna garuu socho'uuf kan yaaddessu miti jedhan. Irratti hojjechaa jirras jedhu.

  • Finfinneen kan eenyuuti?

Finfinneen kan eenyuuti jennee kaafne haasa'uun nama qaanessa.

Namoonni Finfinneen kan kooti yoo jedhan duuba isaa yaadni kan kee miti jedhu jiraannaan dogoggora. Kan kooti jechuun garuu rakkoo hin qabu jedhu MM Abiy.

Siyaasni Itoophiyaa kallattii sirriin akka hin deemne warra barbaadantu dhimma kana dubbii ijoo gochaa jira.

Finfinneen akkuma magaalota biyyattii biroo kan nama hundaati jedhan.

Image copyright Anadolu Agency
Goodayyaa suuraa MM Abiy erga aangootti dhufanii bifa kanaan gaazexeessitoota waliin yoo mari'atan kun yeroo lammataafi

Qonnaan bultoonni naannawa Finfinnee jiran sababa babal'ina magaalattiin miidhamuu hin qaban, kanaaf falmuuf Oromoo ta'uu hin barbaachisus jedhaniiru.

Hanga yoonaa maatiin kuma 170 ol sababa kanaan buqqa'aniiru jedhan.

Dhimma daangaa bulchiinsa koreen dhaabbate qorate furmaata kennas jedhaniiru.

  • Lakkoofsa Uummataa

Lakkoofsi uummataa saba tokko xiqqeessuuf ykn saba kaan guddisuuf miti kan hojjetamu jedhan.

Lakkoofsi ummataa sirriin hojii hojjatamuuf karoora sirrii akka baasnu nu gargaara, akka kanattis hubatamuu qaba jedhan.

Ogeeyyiifi Manni Maree dhimmicha hordofu kan MM Itti Aanaan hogganamu akka dheeratu waan murteessaniif dheerate jedhu.

  • Hariiroo ODP fi ADP

Paartilee lamaan gidduu haala jijjiiramni biyyattii itti adeemaa jiru ilaalchisee garaagarummaan ykn wal-dhabdeen tokkoyyuu hin jiru jedhan.

Paartileen kun seenaa qabsoo waliinii baroota dheera akka qaban kan kaasan MM Abiy, garaagarummaa maqaatiin alatti gidduu keenya daangaan tokkollee hin jiru jedhu.

  • Buqqa'iinsa

Erga haaromsi eegalee namootni miliyoona 3 buqqa'aniiru kan jedhamu sobadha jedhan MM Abiy.

Ano yeroon gara aangoo dhufu namni miliyoona tokko ta'u buqqa'ee ture, ergan ani dhufee ammoo miliyoona 1.5 kan ta'u buqqa'eera.

Kuni waan nama qaanessudha jedhna.

namoota kanneen keessaa amma dura miliyona 1.1 kan ta'an qe'ee isaaniitti deebisnee jirra. Warra kaanis deebisuuf hojjechaa jirra jedhu.

  • Diinagdee

Yeroon gara aangootti dhufu diinagdeen biyyattii rakkoo guddaa keessa ture. Hammi liqaa nurra tures daran guddaa ture.

Liqaa sana kafaluu hin dandeenyu, daballees liqeeffachuu hin dandeenyu turre jedhan.

Hanqinni bajataa guddaas nu mudatee ture. Rakkoo kana furuuf maqaa riifoormii amma hojjetaa jirruun qofa doolaara biliyoona sadi argamsiisuu dandeenyeerra jedhan.

Chayinaa waliin liqaan nurra jiru kan amma kafalamuun irra ture yeroo dheeraa keessatti kan kafalamu akka ta'u mari'ataa jirra jedhan.

Rakkoon diinagdee biyyatti kana qofa miti, sirreessuufis waggoota shan hanga kudhanii barbaada jedhan.

  • Filannoo

Filannoo ilaalchisee ADWUi'n akka dhaaba tokkoo qofaatti dubata. Guyyaan filannoo paartileen erga waliin mari'atanii booda murtee Boordiin Filannoon nurtaa'a jedhan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata