Balaa Xiyyaaraa Itoophiyaa: Bu'aan 'Boeing' dhibbeentaa 20'n hir'ate

Boeing 737 Max

Madda suuraa, Anadolu Agency

'Boeing' bu'aan kurmaana duraa bara kanaa kan bara darbeen wal bira qabamee yoo ilaalamu dhibbeentaa 20'n hir'achuu beeksise.

Kanaaf sababa kan jedhe xiyyaarota 737-Max gahaa dhiyeessuu dhabuudha. Xiyyaarotni 737-Max dhaabbatichaan omishaman maamiltootaaf dhiyeessuu dhaabee ture.

Kunis balaa xiyyaarota Itoophiyaafi Indooneezhiyaa irra gaheen booda xiyyaarri 737-Max qilleensarraa waan buufameefi.

Dhaabbatichi bu'aa bara 2019 nan argadha jedhee tilmaamee tures haqeera.

Hireen xiyyaarota gosa 737-Max erga barameen booda tilmaama bu'aa argatu haaraa akka ifa taasisu hime.

Maatiin namoota balaa xiyyaarotaa kanaan lubbuu dhaban, daandileen xiyyaaraa akkasumas namootni achi keessaa qooda qaban miidhama irra gaheef Boeing himataa jiru.

Kuni ammoo dhaabbaticha baasii biraaf saaxiluun isaa waan hin oolle.

Dhaabbatichi omishaalee kaan irraa bu'aa argataa jiraatullee, bu'aan isaa dhibbeentaa 20'n hir'achuutti dabalataan kafaltii beenyaa isa eeggatu waliin galiin isaa daran miidhamuu mala.