Miinoo Raayoolaa: 'Faddaalaa' dureessa kubbaa miilaa Awurooppaa sochoosu

Miinoo Raayoolaa Image copyright Getty Images

Tapha Kubbaa miilaa Awurooppaa kan jaalatu 'faddaalaa dureessi' lammii Itaalii Kaarmiin Raayolaa maqaa masoo Miinoo jedhamuun beekama.

Taphattootta beekamoo akka Pol Poogbaa, Zilaataan Ibraamooviich, Heeniriik Mikitaariyaan fi Dee Leet fa'aa bakka bu'a.

Biyya Itaalitti dhalatee Neezarlaandi Haarlimitti kan guddate Raayoolaan, lammii Daach yoo ta'u 'faddaalaa' beekamaadha.

Ijoollummaasaatti Reestorantii abbaan isaa bane keessatti keessummeessaa ture.

Hojiisaa cinaatti Yuunivarsiitii galee seera baratee eebbifameera.

Afaan Xaaliyaanii, Jarmanii, Ispaanish, Fireench, Daach fi Ingilizii bareechee kan dubbatu Raayolaan, umuriisaa ganna 18'titti garee kubbaa miilaa guddattuu tokkoo hoogganuu eegale.

Sana booda ture hojii faddaaltummas kan eegale. Hojiin isaa jalqabaa taphattoota saafela Daachirraa gara Itaaliitti maallaqan dabarsuudha.

Faddaaltummaa Raayoolaatiin gara Itaalii, achiis gara Ingilaanditti imaluun maqaa gaarii horachuu kanneen danda'an keessaa Deevid Bergkaamp isa tokko.

'Waan fedheellee ta'u kan kee kanuma keeti' kan jedhu Raayolaan, dhaabbata keessa hojjatu dhiiseetu dhaabbata faddaaltummaa dhuunfasaa hundessee.

Biyyasaa Cheek Ripaabilik keessatti ga'uumsa agarsiiseen kilaboota Awurooppaa hedduun kan barbaadame Baavel Nediveed Ispaartaa Piraag irraa gara Laaziyoo akka jijjiramu kan taasise Raayolaa ture.

Ammattii taphattoonni biyyoota Awurooppaa keessaatti bebbeekamoo ta'an 20 ol bakka bu'aa isaanii Raayoolaa godhataniiru.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Miinoo Raayoolaa Zilaataan Ibraamooviich waliin

Bara 2016 Raayoolan seenaa hojjate qaba. Bara sanatti galmee kaffaltii taphattootaa kan cabse Pol Poogbaan Juuventus irraa gara Maanchisteer Yuunayitiditti akka jijjiiramu taasiseera.

Maallaqni kaffalameef Yuuroo Miliyoona 105 ture. Raayolaan jijjiirraa taphataa kanarraa Yuuroo Miliyoona 25 argateera.

Sana booda Yuuroo Miliyoona 9'n Ameerikaa Mayaamiitti mana jireenya masaraa mootii fakkaatu ijaarsifate.

Barruun Forbiis bara darbe doolaara Miliyoona 69 horachuusaa gabaasa baase keessatti ibseera.

Kilaboonni Awurooppaa bebbeekamoon Raayoolaan taphattoota isaani akka jalaa hin jijjiirre yaadda'u.

Namni akka isatti bu'u kan hin hayyamne Raayoolaan waan itti fakkaate dubbachuurraa nama duubatti deebi'u miti.

Dhiyeenya kana garuu oduun gara Itaalii irraa dhagaayame kilaboota Raayoolaa jibbaniif gammachuu ture.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Miinoo Raayoolaa Maariyoo Baaloteelii waliin

Federeeshiiniin Kubbaa Miilaa Itaalii Raayolaan kubbaa miilaa Itaalii keessatti bakka bu'ummaan akka hin hojjenne dhorke.

Sababasaa garuu otoo hin ibsiin hafe. Raayolaan "kun anaaf haaraa miti, wanti natti hin tolle dhorki kun murtee siyaasaa ta'uu isaati'' jedhe.

"Federeeshiniin Kubbaa Miila Itaalii sadarkaa kubbaa miila biyyattii duubatti hambiseeraa jedhee dubbachuun koo isaan aarsuu hin oolle'' jedha.

Itti dabaluunis ''loogiin sanyummaa tapha kubbaa miila biyyatti keessatti hammaateera kanan jedhes garaa natti jabeessuu hin didu" jechuunis qooseera.

Itti aansuun FIFA'nis bakka bu'uummaan akka hin hojjenne yeroo hin murtoofneef addaan kute.

Kilaboonni muraasni dhorkamuusaatti gammadanis, kilaboonni hafan Raayoolaan dhorkamuun rakkoo akka isaanitti uumu dubbataa jiru.

Gabaan jijjiirraa taphattoota Awurooppaa waqtii itti ho'u kanatti dhorkamuun isaa kilaboota Pol Poogbaa bituufi dargaggoota Ayaaks qircachuu fedhaniif yaaddoo ta'eera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata