Naayijeeriyaatti borsaa pilaastikii qabachuun waggaa sadi isin adabsiisa

Kuusaa balfa pilaastikaa Image copyright Reuters

Afrikaa keessatti duulli borsaa pilaastikaa balleessuu cimee itti fufee jira.

Naayijeeriyaan garuu biyyoota ejjennaa cimaa fudhachuun namoota borsaa pilaastikaa gurguranirratti tarkaanfii jabduu fudhachuun dursaa jirti.

Nama borsaa pilaastikaa gurgure hidhaa waggaa sadiin akka adabdu beeksifteetti.

Kibxata manni maree biyyattii wixinee dabarseen fayyadama borsaa pilaastikaa dhabamsiisuuf namni osoo gurguraa jiruu argame, warri omishe ykn namni osoo baatuu argame adabbii Birrii 40,000 ykn hidhaa waggaa sadiitu isa eeggata.

Wixineen amma mana mareetiin ragga'e kun borsaa pilaastikaa kamiyyu faayidaarra akka hin oolle, akka omishamuu hin qabneefi daldalaafis ta'e mana keessatti fayyadamuudhaaf biyya alaarraa galchuun dhorkaadha.

Amma murteen kun gara pirezedaantii biyyattiiti ergamuun erga mallattaa'ee booda seera ta'a.

Biyyoonni Afrikaa hedduun borsaawwan pilaastikaa fayyadamuu, omishuufi dhiyeessuu seeraan dhorkaniiru.

Keenyaa, Ruwaandaa, Moritaaniyaafi Eertiraan biyyoota kana keessatti argamu.

Namoonni akka biyya Itoophiyaarraa ta'an gara biyyoota kanaatti yeroo imalan pilaastika qaban buufata xiyyaaraa osoo hin seeniin dura of biraa hambisuun barbaachisaadha.

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Kosii/balfa pilaastikaa naannoof yaaddoo ta'an gara artii daawwatamuutti jijjiiruu.

Odeessa kana irratti dabalata