Maallaqa haaraa Keeniyaa mormiin mudate

Maallaqa Keeniyaa haaraa

Namoonni siyaasaa mootummaa keeniyaa morman maallaqa haaraa Baankiin Gidduugaleessaa Keeniyaa maxxansiise faallaa heera biyyaati jechuun fudhatama dhabsiisaa jiru.

Maallaqni haaraan Baankichi guyyoota lamaan darban ifa godhe, siidaa preezidantii biyyattii duraanii Jomo Keeniyaataa of duubaa qabaachuutu dubbii ta'e.

Hooggaanaan Kongireesii biyyaalessaa Amaanii, Musaliyaa Mudavadi ''faallaa seera biyyaati'' jechuun qeeqaniiru jedha barruun keeniyaa Daily Nation.

Heeraa biyyattii keeyyata 231/4 jalatti maallaqni biyyattii Baankii Gidduugaleessan maxxanfamu kamuu waan keeniyaa ibsu malee suura nama dhuunfaa qabaachuu hin qabu jedha.

Namonni mormii eegalan kun heera biyyattii kanatu sarbame jechuun komachaa jira.

Namni siyaasaa biyyattii Simoon Mbuuguwaan bu'uuram heeraa kanaan baankicharratti himata baneera.

Kaayyoon jijjiirrraa maallaqaa kun qaamaa duula farra malaammaltummaa fi maallaqa seeraan alaa horatameeti jedhameera.

Mallaqni abbaa kuma tokkoo ji'oota shan keessatti gabaa keessaa bahuu waan qabuuf, namoonni maallaqa kana harkaa qaban dafanii baankiitti hin jijjiiran taanaan ni kasaaruus jedhemeera.

Adeemsi mana murtii yoo dhumu maallaqa abba kuma tokkoo gabaa keessaa baasu akka jalqabu baankichi beeksiseera.

Maallaqa mootummaa hatame to'achuuf mala akka kanaa kanaan dura Indiyaa fi Naayijeeriyaatti yaalameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata