Haadha deessee daqiiqaa 30 booda qormaata kutaa 10 qoramte

Almaaz Darrasee Image copyright Komunikeeshinii Iluu Abbaa Boor

Barattuu kutaa 10 kan taate Almaaz Darrasaa qormaata biyyaalessaa guutuu Itophiyaatti har'a [Wiixata] eegale deessee daqiiqaa 30 booda achuma hospitaala deessetti qoramteetti.

Jiraattuu Godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu kan taate shamarreen ganna 21 kun Wiixata ganama sa'aatii 2 irratti deessee sa'aatii 2:30 irratti qormaata biyyaalessaa qoramuu ishee BBC'tti himteetti.

Guyyaan qormaati biyyaalessaa itti kennamu fi guyyaan dahumsaa ishee walirra bu'uun akka tasaati jetti.

"Sababii guyyaan qormaataa dheerateef walirra bu'uu hin oolle" jetti ilma dhiiraa kan jalqabaa nagaan kan hoofkalte Almaaz.

Ulfa taatee barumsa ishee barachaa akka turteefi ulfa ta'uun ishee barumsa irratti homaayyuu rakkoo akka itti hin uumne dubbatti.

Qormaata fudhachuuf durumaa qophaa'aa akka turteefi Wiixata barii wayita ciniinsuun ishee eegalu, abbaan warraa ishee Waajjira Barnootaa deemee akka beeksiseefi hospitaalatti dhufanii akka ishee qoran dubbatti.

"Dafee qormaata qoramuuf gatiin jarjaraa tureef ciniinsuun baay'ee natti hin ulfaanne, homaayyuu natti hin fakkaanne" jette.

Wiixata ganama qormaati Afaan Ingilizii fi Afaan Amaaraa, waaree booda ammoo qormaati Herreegaa kan kenname yoo ta'u, "qormaati baay'ee gaarii ture" jetti.

Akkuma ciniinsuun ishee eegaleen gara Waajjira Barnootaa deemee akka iyyate kan dubbatu abbaan warraa ishee Obbo Taaddasaa Tulluu, jalqaba "namni qoru hin jiru naan jedhanii turani" jedha.

"Boodarra barattuu idilee moo dhunfaan qoramti jedhanii erga na gaafatanii booda, barattuu idilee ta'uu yoon itti himuu, nahanii daddafanii naaf mijeessani" jedha.

"Gara gubbaatti silkii bilbillaan deemtanii akka qortan jedhanii ajaja itti dabarsani, achumaan dafanii dhufanii qorani" jedha.

Image copyright Komunikeeshinii Iluu Abbaa Boor
Goodayyaa suuraa Hoospitaala kutaa qormaata itti qoramtu keessattis poolisii federaalaan eegamaa turte.

Shamarree Almaaz fi Taaddasaan cidha hin godhanne garuu waggoota shaniif waliin jiraataniiru. Maatii ishee bira deemuuf qophiirra jirra jedha Obbo Taaddasaan.

Daa'ima godhachuuf itti yaadaniituma akka ulfoofte dubbata Obbo Taaddasaan.

Guyyaa qormaataa waan dheerateef malee akka karoora isaaniitti silaa ulfa taatee qormaata fudhatti ture.

Yeroo isheen ulfa turte deeggarsaa fi hordoffii gochaafi akka tureefi, barsiisonni ishees akka ishee jaalataniifi qormaati akka jala hin dabarre haala mijeessaafi akka turan dubbata.

"Sababuma ulfa taateef gara dhumaarra dadhabaa dhuftee malee barumsa isheetti cimtuudha" jedha.

Qormaati biyyaalessaa guyyoota itti aanan itti fufee kan kennamu yoo ta'u, "kan hafe achuma mana barumsaa deemeen qorama" jetti Almaaz.

Qormaati biyyaalessaa kun Roobii 12/06/2019 xumurama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata