DRC tti weerara dhibee Gifiraan namoonnii kuma lamatti siiqan du'an

Talaallii dhibee Gifiraa Image copyright SEYLLOU

Dimookraatiik Ripaablik Koongoon weerarri dhibee gifiraa dhalachuu labsite.

Biyyi dhibee ajjeesaa hamaa ta'e Iboolaan dararaa argaa baate kun erga barri kun eegalee as mallattoon dhibee Gifiraa namoota 87,000 ta'an irratti mil'ateera jetti karaa Ministeera Fayyaa ishee.

DRC'tti namoonni Ibooolaan du'an 1000 caalan

'Lolaan malee saalqunnamtiin hin ta'u'- Amala dhiirummaa isa hamaa

Bulchiinsota biyyattii 26 keessaa bakki weerarri kun hin geenye sadii qofa.

Gifirri dhibee saffisaan daddarbu ta'uus talaalliin ittisuun ni danda'ama.

Haga ammaatti erga barrii kun galee namoonni 1,500 ta'an sababa dhibee kanaan lubbuu isaanii dhabaniiru. Hedduun isaanii daa'imman waggaa shanii gadi jedhameera.

Labsiin yaaddoo weerara kanaa Wiixata labsame.

Namoonni sagantaa talaallii biyyattii keessa hojjetan tamsa'ina dhibee kanaa to'achuuf maallaqa sassaabuutti jiiru.

Gareen deeggartoota fayyaa Doctors Without Borders erga bara 2010-2011 dhibeen kun lubbuu hedduu galaafatee as inni alanaa kunis hammaataa ta'uu mala jechuun yaaddoo qabu ibseera.

Oduu biraan manneen hidhaa biyyattii keessatti ji'a tokko keessatti hidhamtootni 40 lubbuun darbeera.

Haalli manneen amala sirreessaa biyyattii hammaataa ta'uu if hidhamtootni nyaata dhabuun rakkachaa akka jiran quuqamtootni mirga namooma biyyattii ni himu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata