Godaansa seeraan alaa: Godaantotni Itoophiyaa mana murtii Keeniyaatti dhiyaatan

Mana Murtii Milimaanii, Keeniyaa

Lammiileen Itoophiyaa kudhan karaa seeraan alaan daangaa qaxxaamuruun Keeniyaa galan mana murtii dhiyaatan.

Dabalataanis faddalonni [dallaalonni] isaan daddabarsutti shakkaman sadiis mana murtii Olaanaa Milimaanii, Naayiroobiitti argamutti ganama kana dhiyaataniiru.

Umurii 24-48 gidduutti kan argaman godaantotni kunneen erga Naayiroobii galanii booda, naannawaa 'Eastleigh' jedhamutti guyyaa kaleessaa qabaman.

Akka odeeffanneetti, dallaalota qabaman kana keessaa tokko amma durallee himannaa daddabarsa namootaa seeraan alaatiin nama barbaadamaa turedha.

Jaabir Sh/Usmaa'il godaantota Itoophiyaa mana murtii Keenyaatti dhiyaatan afaan Oromoo fi Amaaraatti hiikuun gargaara.

''Warri ijoollee kana qabe damee tikaa biyyattiiti,'' kan jedhu Jaabir, bara 2014 kaasee lammiin Itoophiyaa wayita hidhamu mana murticharraa bilbilanii tajaajila afaan hiikuun akka gargaaru gaafatuun.

Egereen namoota kanneenii maal taha? jennee ka gaafanne Jaabir ''Haga 2017tti namoonni seeraan ala biyyattiitti qabaman, himatamuun irratti murtaayaa ture,'' jedha.

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Baqattoota Islii keessaa

Amma garuu haalli jijjiirameera jedha: ''Eega haalli biyya keessaa jijjiiramee, asittis jijjiiramee jira. Namoota kanneenis 'victims of human trafficking' jechuun warren daddabarsan irratti ragaa akka bahan taasifama,'' jedheera.

Haaluma kanaanis manni murtichaa namoota qabaman kurnan kanneen akka ragaatti akka dhiyeessaniifi qorannoo dabalataaf guyyoota 10n booda beellama kenneera.

Godaantonni kunnen Keniyaa qaxxaamuruun gara Afriikaa Kibbaatti cehuuf turan.

''Ijoollee dubbise keessaa irra caalaan isaanii Afrikaa Kibbaarraa kan fira qabanidha. Firoottan isaanii Afrikaa Kibbaa jirantu dallaalota kana dubbisee, maallaqa ergaaf,'' jedheera Jaabir.

Odeessa kana irratti dabalata