Lammiin Keeniyaa Kookeenii kg1.2 liqimsee dabarsuuf ture sakatta’insa Buufata xiyyaaraa irratti qabame

Kookeenii lammiin Keeniyaa liqimsee garaa isaa keessatti dabarsuuf yaalee qabame. Image copyright ONCB/AFP
Goodayyaa suuraa Kookeenii lammiin Keeniyaa liqimsee garaa isaa keessatti dabarsuuf yaalee qabame.

Lammiin Keeniyaa Kookeenii [qoricha sammuu adoochu] kg1.2 liqimsee dabarsuuf ture sakatta'insa Buufata xiyyaaraa irratti qabame.

Namtichi qoricha sammuu hadoochu Kookeenii jedhamu saamsaa 60 liqimsee dabarsuuf osoo yaaluu Taayilaandi buufata xiyyaaraa Bangikokitti to'annoo jala oole.

Gileen Chibaseloo Ookoo umuriin isaa ganna 43 kan tahe Wiixata darbe buufata xiyyaaraa Itiyoophiyaa irraa magaalaa Taayilaandi gala osoo jiru buufata xiyyaaraa Suvarnaabhumii jedhamutti qabame.

Carallaadhaan ykn X-ray maashinii jedhamuun yommuu ilaalamu garaa isaa keessa meeshaalee baay'een kokeenii baatan akka jiran bira gahamuu aanga'oonni Taayilaandi himaniiru.

Image copyright ONCB/AFP
Goodayyaa suuraa Kookeenii lammiin Keeniyaa liqimsee X-Ray ykn carallaadhaan garaa isaa keessatti argame.

Ookoon lammii Naayijeeriyaa biraa Osiitaa Jooseef jedhamu waliin ture kan adabame. Innis lammii Keeniyaa kana akka qorichicha dabarsuuf deeggareera jedhamuuni, akka ibsa poolisiitti.

Kun walitti hidhata qoricha sammuu hoadoochu daddabarsuuf itti fayyadamanidha jedhe ibsichi.

Taayilaandi gidduugala dadabarsa qorichoota sammuu hadoochanii taateetti jedhanii dabalataan qaxxamura namoota yakka hojjetaniis taatetti jedhama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata