Pirezidaantiin Itti Aanaa Naannoo Tigiraay Dr Debretsiyoon 'mootummaa federaalaa dabalatee dhaabbilee hedduun Tigiraay irratti duulaa turan'

Pirezidaantii Itti Aanaa Naannoo Tigiraay Dr Debretsiyoon G/Mikaa'el.
Goodayyaa suuraa Pirezidaantii Itti Aanaa Naannoo Tigiraay Dr Debretsiyoon G/Mikaa'el.

Pirezidaantiin Itti Aanaa Naannoo Tigiraay Dr Debretsiyoon G/Mikaa'el bara darbe keessa 'mootummaa federaalaa dabalatee dhaabbilee hedduun Tigiraay irratti duulaa turan' jedhan.

Dr Debretsiyoon ibsa har'a galagala kana ayyaana waggaa haaraa sababeeffachuun kennaniin bara 2011 keessa rakkoolee furuuf jecha rakkolee biroo hedduun kan itti mul'atan yoo tahu gama Tigiraayiin garuu qormaatni hedduun mudateera jedhan.

Mootummaa federaalaa dabalatee dhaabbileen garaagaraa naannoo Tigiraay irratti xiyyeeffachuun itti duulaa turan jedhan.

Madda rakkoolee jedhaman hundaa naannoo tokkoo fi paartii tokko qofa gochuun ofii isaanii qulqulluu gochuun dhiibbaa guddaa Tigiraay irratti gochaa turaniiru jedhan.

Tigiraayi kan itti dhidhiitamu keessumaa iyyuu dhalatoota Tigiraay uummata Itiyoophiyaa tajaajilaa turan hidhuun dhiibbaa guddaa irratti raawwachaa turaniiru jedhan Dr Debretsiyoon.

Pirezidaantichi keesumaa miidiyaaleen naannoo Tigiraay irratti duulaa turan jedhan.

Rakkinichi jalqaba akkuma kan qaama hundaati jedhametti hundinuu qooda isaa fudhachuu osoo qabuu inni kaan qulqulluu of-gochuun gaggeesitootni Tigiraay ammoo madda rakkoo hundaa fi yakkamtoota baratti jedhamidha jedhan Dr Dabretsiyoon.

Rakkoon naannoo kamitti iyyuu yoo uumame qaama sadaffaa keessa jira jedhamaa bara itti bahedha jedhan.

Adeemsa keessa garuu fudhatama waan hin arganneef dadhabaa deemeera jedhanii itti gaafatamummaa isaa kan fudhatu hundumaadha jedhamuun mormamaa tureera jedhan

''Adeemsa biyya keenya rakkoo hamaa keessa galchu keessadha kan turan jechuun mootummaa federaalaa komataniiru.

Kan duraan biyyi keenya adunyaa irratti guddina dinagdee fi misoomaan beekamtu rakkoo nageenyaa hamaa keesa galuun bara lakkoofsa namoota buqqa'aniin adunyaa irratti tokkoffaa jedhamnedha jedhan.

Kunis dadhabina gaggeesummaan kan dhufedha jedhan.

Haa tahu malee uummatni kan nu bulchaa jiru isin waan taheef itti gaafatamummaa isaa fudhachuu qabdu waan jedhaniif kufaatii irraa ooluu dandeenyerra jedhan.

Maddi rakkoo hundaa rakkoo siyaasaa waan taheef waliin taanee hojjechuun furuu qabna jedhan.

Nageenya Tigiraay eegsisuudhaaf hamma dandeenye eegsisuuf hojjenneerra jedhanii bakkeewwan kaan garuu rakkoo hedduun waan jiruuf waliin taanee hojjechuu qabna jedhan.

Bara dhufus filannoon yeroo isaa eegee akka gaggeeffamu taasisuu qabna jedhanii qaamonni akka filannoon hin gaggeeffamne barbaadanis akka jiran hubachiisan.

Filannoo gaggeesuun aangoo seera qabeessa tahe qabachuuf osoo hin taane dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu biyya keenyaati jedhan Dr Debretsiyoon.

Yoo kana tahuu baate garuu biyyi keenya nageenya dhabuun faffacaatee hafuu dandeessi jedhan. Mootummaa dhabuu qofa osoo hin taane gara biyya dhabuuttis nu geessuu danda'a jechuun akeekkachiisan.

Kanaaf filannoon akka hin gaggeeffamne warra barbaadan hubachiisuun wal deeggarree hojjechuu qabna jedhan.

Odeessa kana irratti dabalata