Piriimer Liigii Ingiliiz torban kanaan maaltu eegama?

Piriimer Liigiin Ingliiz torban saglaffaa kanaan maaltu eegama? Eenyutu eenyuun mo'a? Sadarkaa kilaboonni qabatanii jiran waa jijjiiramaa?

Ogeessi kubbaa miilaa Maark Laawuransan akkuma yeroo kaanii tilmaama isaa kenneera.

Tilmaama isaa kanaanis: Arsenaal, Liiverpuul, Maanchester Siitii, Chelsii, Tootinhaam, Boornmaawuuz, Aston Viilaa, Everten, Woolviiziifi Leester Siitiin mokattoota isaanii ni mo'atu.

Akka tilmaamaa Laawurotti, taphoota 10 torbana kana taphataman keessaa shanan isaanii goolii 2fi 0 xumuramu.

Taphoonni goolii 2fi 1 xumuraman lama, 3fi 0 kan xumuramanis akkasum lama yoo ta'an kan Liiverpuul gara Old Tiraaforrd deemuun Maanchester Yunaayitidiin waliin taphatu ammoo mo'annaa Liiverpuuliin 1fi 0 xumurama jedheera.

Dilbata dhufu Maanchester Yunaayitid qe'ee isaatti Liiverpuuliin simatee waliin taphachuuf jiraatus akka tilmaama ogeessa kanaatti .

Duraan qabxii sagaliin sadarkaa 12ffaarra kan jiru Maancheen abdii sadarkaa isaa kana foyyeefachuu hin qabu jechuudha akka Laawurootti.

Tilmaama isaa kanas kan cimsu ammoo taphataan cimaa Maanchester Pool Pogbaan jalaa hafuu isaati. Karraa eegaan isaanii Dee Giyaanillee tapha kanarratti argamuun isaa amansiisaa miti jedhamaa jira.

Maanchesert Siitiin Kiristaal Palaasiin 3fi0 mo'ata jechuun tilmaama Laawuroo ammas kan cimsu, taphattoonni ciccimoo miidhamarra turan akka Dee bruyynee, Joon Stone fi Beenjaamiin Mendiin guyyoota lamaan darban shaakalatti deebiyaniiruuf.

Tiitinhaamis goolii 3fi 0 waatfoordiin ni injifata.

Akka tilmaama Laawurootti Eveten West Haamiin 2fi1 mo'achuun leenjisaan garichaa Maarkoo Silvaa har'iamuurraa oolcha.

Everten taphoota darban afur walitti aansuun mo'amuun kilaboota dhmaa sadan keessa jira.

Shanaffaarra kan jiru Chelsiin Istaamfod Biriijirratti Niiwu Kasiliin simatee 2fi 0 akka mo'atu tilmaamin kan kennameef.

Chelsiin taphoota afran darban walitti aansuunis mo'ateera.

Tapha torban kanaa dhumaatiin Wixata dhufu Arsenaal Sheefiild Yunaayitid waliin taphatee 2fi 0 ni injifata jedheera Laawuroon.

Tilmaama Ogeessa kubbaa miilaa kan Maark Laawuanson yeroo mara kennu ilaaluun isinillee tilmaamuu ni dandeessu.

Odeessa kana irratti dabalata