Deessuun ulmaa ciiftuu Gubbaa Qorichaatti albeen ajjeefamte

Daa'ima haati iraa ajjeefamte

Madda suuraa, Waajira Komimikeeshinii Aanaa Gubbaa Qorichaa

Aadaa Oromoon qabu keessatti haatii deessee ciiiftu kabajaa qabdi. Rakkina qabdullee deeggaranii golaa akka baatu tumsuutu baratamadha.

Ta'iin Godina Harargee Dhihaa aanaa Gubbaa Qorichaarraa tibbana dhaga'amte garuu kanarraa addaa ture.

Haati deessuun ulmaa ciiftu haala sukkanneessaan ajjeefamu itti gaafatamaan waajira Poolisii Aanaa Gubbaa Qorichaa Komaandar Mokonnin Mangistuu BBC tti himan.

Aliyyii Mohaammad fi Ayishaa gaa'ila dhaabbatanii waliin jiraatu. Aliyyiin duraani nama biraa fuudhee walitti mana lama horateera. Hojii qonnarratti hunda'aani wajjin jiraatu.

Tibbana dubartiin ganna 25 Ashiyaan haadha daa'ima taate ulmaa ciifti. Ji'a tokkoo reefu guutti. Ta'iin tibbana mudate lubbuushi dabarseera.

A.L. I Mudde 9, bara 2012 halkaan keessaa sa'aati torbaatti otoo Ulmaa ciiftu albeen(cuupheen) iddoo hedduu waranamtee lubbuu dhabde.

Aliyyiin aanaa ollaa Aanaa Habirootti miliqee ture .

To'annoo poolisii tumsa hawaasatiin iddoo dhokaterraa guyyoota lama dura qabame jedhu qondaalli poolisii aanichaa.

Abbaan warraashi Aliyyii Mohaammad murtoon irratti hin darbine shakkama jalqabaati. Mana murtiittis dhiyaate, qoratame yakka kana raawwachuu amanuusaa garuu Komaandar Mokonnin himaniiru.

Abbaan warraashi Aliyyiin aduun mormafi qaamashi harkaaf mormallee deddebi'e waraane madeessuudha dubbatu qondaalli kuni.

Deessee ulmaa kan ciiftu Ayishaan akka wajjin ciiftuuf gaafate ishiin diduufi 'ilmoon da'eefi aniis kee miti, si wajjinis hin bulu '' jechuun Ayishaan dubbatte jennaan aariidhaan garaaf morma waraane ajjeesu shakkamaan kun haala sukanneessaan ajjeesu akka sababaatti dubbate jedhan qondaalli poolisi kun.

Haa ta'u malee garuu, Nama biraa wajjin addatti hariiroo dhoksaatti qabachuu ishii ragaan mul'isu hin arginee jedhan.

Poolisii birattis ta'ee Mana Murtiitti dhiyaate ajjeesuu isaas amaneeraa jedhu.

Wayita ajjeechaa kana raawwatus haati warraa isaa jalqaba fuudhes mana Ayishaan keessa turte keessa wajjin turan.

Haati warraan Aliyyiiin jalqaba fuudhes jimaa qama'aa akka tureef dhiisii jette irraa kadhachuu yaaluufi yaadashii fudhachu didee dirqisiisee iddoo hedduu waraane ajjeesu dubbatteetti jedhu.

Daa'imni Ayishaan deesse garuu lubbuun hafeera.

Reeffi ishee mana yaalaatti ergamuun muddee afur A.L.I bara 2012 sirni awwaalchaashii raawwatamuu dubbatan. Ammaaf himannaan irratti dhiyaate ragaan namaa irratti mirkana'ee, ragaan mana yaala eegamaa akka jiruu qondaalli poolisii Aanaa Gubbaa Qorichaa Komaandar Mokonnin himaniiru.

Waggaa hagamii akka waliin jiraata ragaa akka hin qabne kan dubbatan qondaalli poolisii kun, seera qabeessaan ga'ila dhaabbatanii waliin jiraachuusaanii hawaasarras mirkaneessuu dubbatan.

Himannaan irratti dhiyaate Manni Murtii kan raggaasisuu taanaan hidhaa umrii guutuu ykn du'aan akka adabsiisuu danda'u qondaalli Poolisii Komaandar Mokonnin kan himan.

Naannichatti yaakki sukanneessaan kanan walfakkatu gochii garaa jabeecha akkasii argee hin beeku jedhan.