Liivarpuul Piriimeer Liigii bara kanaa mo'achuu oolaa?

Tireent Aleksaader Arnoold

Madda suuraa, Getty Images

Taphoota tibba ayyaanaa 'boxing day' piriimeerliigii Injiliiz bara kanaa, kaleessa eegalamee har'as tapha tokko keessummeessuun Liivarpuul dursummaa isaa cimsateera.

Liivarpuul Kaleessaa sadarkaa lammaffaarra kan jiru Leesteer Siitii 4-0 injifateera.

Taphni kun dirree Leesteer irratti gaggeefamullee Liiverpuul garaa garummaa guddaan mo'ateera.

Liivarpuul goliiwwan Fermiiniyoo lama, Milneeriifi Arnoold tokko tokkoon morkataa isaa yoo injifatu, Arnoold taphataa cimaa tapha kanaa ture.

Taphoota hedduu garaagrummaa guyyoota lama sadiin taphachuu qeeqaa kan turan Yaargen Kiloopp, injifannoo isaanii kanatti gammadaniiru.

Garaagarummaan qabxii Leesteer waliin qabaniis 13'tti ol guddateera.

Taphoota Piriimeerliigii 38 keessaa hanga ammaatti 18 kan taphate Liivarpuul, qabxii lama qofa dhabee qabxii 52 dursaa jira.

Taphoota biroon Toothnaahamiifi Maanchistar Yunaaytiid injifataniiru.

Arsenaal, Astoonviilaa waliin qixxee baheera.

Cheelsiin ammoo Saawuzhaamtaniin injifatameera.

Erga bara 2011 Chelsiin dirree isaarratti mo'amuun kun kan jalqabaadha.

Har'a Manchistar Siitiin Woolviiz waliin taphata.