Koronaavaayiras: Uggurri dubartoota saalqunnamtiin bulanirratti dhiibbaa fide

Ayishaan obbolaasheefis waan argattu irraa ni qooddi

Madda suuraa, Getty Images

Dubartiin lammii Naayijeeriyaa uggurri sodaa weerara koroonaavaayirasiif jecha darbe akkamitti jireenya ishee akka miidhe BBCtti himte.

Dubartiin kun naannoo Kano jedhamtu irra caalaan hawwaasni Musiliimaa jiraatan keessa jiraatti. Naannoon kun ammoo erga uggura kana jalatti kuftee torban 4ffaa isheeti.

Namni kamiif iyyuu guyyaa Wiixataa fi Kamisaa irraa kan hafe manaa bahuun hin eyyamamu. Inniyyuu gara barfataa sa'a 4:00-100:00tti qofaadha.

Yeroo sooma Ramadaanaa keessa tahus kadhannaafis tahe waliin sooma hiikuuf walitti qabamuun hin danda'amu.

Maqaa ishee isa dhugaa tahuu baatus Ayishaa jechuun kan himatte dubartiin kun sababa uggura kanaan rakkoo jireenyaa keessa akka galte himte.

Ayishaan akka jettutti jireenya isheef galii kan ittiin argattu hojii salqunnamtii itti fufuun barbaada garuu uggurri kun na dhorke jette.

Naannoo kana jiraattotni hundi Musilimota waan tahaniif sa'a booda namni hundi maatii waliin tahu. Halkan ammoo sooma hiikuuf deemu. Kanaaf waan galii irraa argattu saal-qunnamtii hojjechuun hin danda'amu jette.

Maamilootni koo baay'een namoota gaa'ila qaban waan taheef sababa uggura kanaan manaa bahuun isaanitti ulfaata jette.

Seerri Musiliimaa Shaariyaa jedhamu erga bara 2000 eegalee mootummaa naannoo Kanoo fi kaan keessattis hojiirra oolera.

Akka seera kanaatti ammoo hojiin saal-qunnamtii maallaqa argachuuf taasifamu, dhugaatiin alkooliifi tirgaa ykn qumaarri hin eeyyamamu.

Dubartoota hojii saalqunnamtii irratti bobba'aniif gargaarsi addatti hin jiru. Deeggarsi nuyi qabnu waldaa dubartoota saal-qunnamtiin bulanii irra qofa jette.

Waldaa kana jalatti akka qusataa turanis dubbatti. Amma maallaqichi maallaqa qabu rabsee waan fixeef rakkoo keessa jirra jetti. Kanaan walii keenya gargaaruu qofadha jette.

Mootummaarra osoo gargaarsa argannee nutti tola. Garuu mootummaan hojii akkasii irrarttiyyuu bobbaanee akka jirru beekuu hin barbaadu.

Anis amma baajatan qabu hundaa fixeera. Carraa biraa ilaalees homaa hojjechuu hin dandeenye jetti Ayishaan.

Baasii koo kanan kaffalachaa jiru maamiloota koo anaaf dhimman tokko tokko irraa galiin argadhuunidha.

Maallaqa xiqqoofi nyaata na deeggarinis obbolaakoo kaan waliin waan fayyadamnuuf nu hin gahu jetti.

Uggurru kun hammamiif akka turu hin beeku. Garuu mootummaan waa nu gargaaruuf yaaluu dhabuu isaan gaddeera jette dubartiin lammii Naayijeeriyaa kun.

Uummatni fageenya isaa eegee kan socho'u yoo tahe uggura torbanoota shaniif darbe kana salphisuu akka danda'u bulchiinsi magaalaa Leegosiifi Abujaa ibsaniiru.