Walabummaa Pireesii: Dhiibbaan Faanaa FM Maqalee jirurra gahaa jiru maal?

Masarat Taaddesee

Madda suuraa, MESERET FB

Gaazexeessitoonni Faanaa FM dame Maqalee jiran hoggantoota FBC waajira ol-aanaa Finfinnee jiranirraa dhiibbaan akka isaanirra gahaa jiru BBCtti himan.

Hoji gaggeessaan FM Faanaa Maqalee 94.8 Masarat Taaddasaa, "Faanaan gosa lama ta'eera" jechuun damee Maqaleefi waajira ol-aanaa gidduutti garaa garummaa uumame ibsa.

"Ajandaawwan Maqaleefi Finfinnee jiran addaa adda ta'aniiru. Lamaan isaaniitiin oduufi sagantaawwan darban kan wal hin beekne ta'aniiru," kan jedhu hoji-gaggeessaan kun wantoota naannicha keessa jiraniif osoo hin taane ajandaawwan biyyaa giddu-galeessaarraa dhufaniif xiyyeeffannoo dursaa akka kenninuuf dhiibbaa nurratti taasisu jechuun ibsu.

Kana mormuudhaan irra deddeebiin ibsuu yaalanillee, gama waajira ol-aanaarraa nama isaan dhaga'u akka dhabaniifi imaammata iditooriyaalii isaanii haala hin cabsineen dhimmoota naannoofi biyyaa gabaasuu akka itti fufan dubbatu.

Imaammanni iditooriyaalii FBC, akkasumas qajeelfamoonni biro Abbaa Taayitaa Biroodkastingii akka jedhanitti miidiyaan kun harka dhibba keessaa 60 dhimmoota ykn odeeffannoo biyyaa gabaasuutu irra jira ture kan jedhan Masarat, waggoota lamaan darban keessa Faanaan garuu kana raawwachaa hin jiru.

"Xalayaan beeksifneerra. . . "

Rakkoon kun akka furamuuf gaggeessitoota waajira ol-aanaa kan Finfinnee jiru waliin akka dubbatanis deebiin isaaniif kenname garuu, "ajendaa asii isiniif kennamu irratti xiyyeeffachuun hojjechuu qabdu," deebii jedhu akka isaaniif kenname yaadatu.

FMwaan Faanaa naannolee gara garaa keessa jiran dhimkoota naannoo keessa jiran keessatti ta'an gabaasuu qofa osoo hin taane, tamsaasaa waajira ol-aanaa Finfinnee jiruufillee wantota naannoo keessatti ta'an bifa oduufi sagantaawwaniin akka dhiyeessuu qaban iditooriyaaliifi qajeelfamni ni gaafata.

Hata'u malee, "Maqalees ta'e naannoo Tigiraay keessatti taateewwan jiran oduufi sagantaawwaniin yeroo erginuuf baayyeen isaanii akka dhorkaman, kanneen biro ammo haala sirrii hin taaneen akka dhiyaatan taasifamu.

Darbee darbees kan nuti gabaafne dhiisanii maddawwan biro fayyADAMUU JALQABAN JEDHA Masarat.

Haalli kun irra deddeebiin mul'achuu isaarraa kan ka'een A L I Sadaasa 2012 gara waajira ol-aanaatti xalayaa barreessuun, "yeroo odeeffannoowwan nuti erginu dhorkaman; karaa hin taaneen dhiyaatan, akkasumas akkaataa hin jedhamneen yeroo dhiyaatan hordoftoota as jiran waliin waan walitti nu buusaniif foyyaa'uu qabu.

Kun ta'uu baannaan garuu gabaasni nuti asirraa isiniif erginu hin jiru ergaa jedhu dabarsineerra," jechuun dubbata.

Waliigaltee dhabuun lamaan isaanii gidduutti uumame kun waggaa lamaan dura akka jalqabes ni ibsu.

"Jijjiiramni mootummaa erga dhufee asitti Faanaan naannoo keenyatti fudhatama inni qabu hir'ateera. Namoonni dhaggeefatan hir'achaa dhufeera.

Haala kana keessa teenyeeti dhimmoota naannoo keenyaaf qabiyyeefi ajandaa maludha jechuun yaadnu dhiyeessuu yeroo jalqabnudha dubbiin kan ahammaataa dhufe." Dameen Maqalee kun sagantaawwan Finfinneerraa dhiyaataniif sa'aatii kenname osoo hin hir'isiin guutummaatti dabarsuu isaa ibseera.

Akka Masarat jedhutti, yeroo kana taasisanitti garuu tamnsaani waajira ol-aanaa dhimmoota Tigiraayiin ilaallatan guutummaan guutuutti gabaasuu akka dhaabu taasifameera.

Madda suuraa, FANA Maqalee

Waldhabdeen FM Faanaa Maqaleefi FBC jidduu maaliirraa maddee?

Tamsaasi raadiyoo FM Faanaa dame Maqalee tamsaasawwan Magaalaa Finfinnee irraa darban fudhachuun dhaggeeffattoota Maqaleefi naannoosheetti argamaniif dabarsa.

Tamsaasa guyyaa isaa keessaa ammoo kan gara sa'aatii saddeetii ta'u achuma gaazeexeesitoota dame kanaatiin kan hojjatamuudha. Sa'aatiiwwan kanattis dhimmoota kallattiin naannicha qofa ilaallatan irratti xiyyeefataniitu tamsa'a.

Egaan waldhabdeen amma umame kunis kan eegalee wayita qabiyyeen dhimmoota naannichaa irratti tamsa'anii to'achuuf eegalamatti ta'uu Hojii gaggeessaan Damee kanaa gaazexeessaa Masarati Taddasa ni dubbata.

''Dhimmoonni akka hin hojjannee ykn haguuggii akka hin kenniineef dhorkamne hedduudha. Ragaalee Tigiraayii bahan seecca'amuun akka adda bahaniifi irra caalaanis akka hintamsaane taasifamu'' jedha.

Itti dabaluunis ''fakkeenyaaf murteewwan mana mare naannichaa, ibsawwan paartiilee siyaasaa naannicha keessattuu kan TPLF, ibsawwan hojii raawwachiftuun naannichaa kennan, ibsaafi gaaffii itti aanaa pirezidaantii naannichaa waliin taasifaman irra deddeebiin erginee akka hin dabarreef dhorkamannerra,'' jechuun rakkina mudate tarreessa.

Kan biraa hafee hiriirri ummataa naannichatti gaggeefaman kallattiinis ta'e ergasiin boodalleen akka hin dabarree dhorkamaniiru jechuun ibsa.

''Kan haguuggiin kennameef yoo jiraate ammoo haala guutuu hin taaneefi haala hin jedhamneen kan dabarfaman ta'u taajjabneera. Gaazeexeessitoonni achi jiranis 'yaadawwan motummaa federaalaa ilaallatan nuuf hin erginaa' nuun jedhu'' jechuun dubbata Masarat.

Akkeekachiisa

Gaazeexeessaa Masarat akka jedhuttis dhimmichi cimaa dhufuun xalayaan ALI Ebla 30, 2012 waajjira mummeedhaa barreeffame guyyaa Caamsaa 1, 2012 isaan gahu hima.

Haa ta'u malee xalayyichi ifatti dhimmi kaa'uu akka hin jirree dubbata.

''Xalayichis dhaabbanni midiyaa 'imaamati Iditooriyaalii fi qajeelfamootii kabajamuu dhabuufi akka kabajaman taasiisuu kan jedhuudha. Duuchaa malee ifatti wanti ibsee kaa'ee hinjiru.

''Kan cabee maaliidha? Rakkina naamusaa jedhaa? Eenyuufi yoom akka cabee garuu ifatti wanti kaa'ame hin jiru'' jechuun hima.

Xalayichi sarbamuun immaamataa raawwataman jedhaman hatattamaan akka sirreeffaman gaafatulleen, dhimmoonni sirreeffamu qabaatan maal akka ta'an ifatti waan hin kaa'amneefu xalayicha 'ifa miti'' jechuu ibseera.

Dhimmoota ka'an irratti ifatti akka ibsamuuf gara waajjira muummeetti xalayaa erguus himeera.

Xalayichi Hojjii Gaggeessaa FBC kan ta'an Obbo Baqalaa Mullataa Tolaatiin kan barraa'ee ta'uu maqaafi mallattoon hubanneera jedhu.

Haa ta'u malee dhimmicha irratti akka ibsa kennaniif kan gaafataman hojii gaggeessaan kun ''waa'ee dhimma kanaa sirriitti waan hin beekneef deebii kennuu hin danda'u'' jechuu hima.

Itti dabaluunis ''dhimmichi dhimma keessoo waan ta'eef keessaan hiikama malee amma dubbachu hin danda'u'' jechuun deebii kennuuf diduu hima.

Hojii Gaggeessaan Faanaa FM dame Maqalee gaazeexeessaa Masarati akka jedhuutti, sababiidhuma kanaanis gaazexessitoonni dame kanaa hedduun hojii gadhiisuun muraasni qofti rakkina mudate dandamachuun ammas imaammata iditoriyaalichaa itti fufsiisna eegataa jiraachu hima.

''Akeekkachiisaafi lola amma dhufee duraanu ni beekna ture. Kanaafuu dadhabiinaafi cimina waajira damee kun qabuu maal akka ta'an adda baasuun furmaatas keenyeerra'' jedha.

Kana malees ''dandeettii ogummaa keenyatti fayyadamuunis Tigraayiifi ummata Tigree ni tajaajilla. Tarii adabbiinis yoo dhufe qophoofnee jirra,'' jedha.

FM Faanaa Maqalee dameewwan FBC naannoolee garaa garaa keessatti argaman keessaa tokkoo yoo ta'u, waggaa 10ffaa isaa dhiheenya kana kabajate