Koronaavaayiras: Aanga’aan Chaayinaa rakkoon uumame sababa dadhabinsa sirna fayyaa ta'uu amanan

Ogeessota fayyaa Wuhaanitti warra du'aniif yaadannoo taasisan

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Ogeessota fayyaa Wuhaanitti warra du'aniif yaadannoo taasisan

Weerarri koronaavaayirasii "qormaaata guddaa" sirna fayyaa hawaasaa Chaayinaa hangam akka dadhabaa ta'e kan saaxile ta'uu aanga'aan Chaayinaa ol-aanaa tokko miidiyaa biyyattiitti dubbatan.

Hanqina jiru akka kanaa amanuun, kanaan dura yeroo baayyee kan hin jirre ta'us, Daarektarri Komishinii Fayyaa Biyyaalessaa Chaayinaa Lii Biin, qeequmsa walirraa hin cinne alarraa Chaayinaan daftee dhibee kanaaf deebii hin kennine jedhuun itti hammeen booda kana dubbatan.

Biyyattiin Kanaan booda dandeettii dhukkuba ittisuu, sirna fayyaa hawaasaaafi raga sassaabuu ni cimsatti, jedhan aanga'aan kun.

Obbo Lii gaazexeessitootatti akka himanitti weerarri dhibee kanaa mootummaa Chaayinaatiif rakkoo guddaa ture waan ta'eef "walitti hidhamiinsa weerara dhukkubaa bakka tokkotti babal'ateefi siisteema fayyaa hawaasaa gidduu jiru hangam akka dadhabaa ta'e" kan saaxiledha.

Chaayinaan akkuma dhibeen kun magaalaa Wuhaan keessatti argameen mallattoo gara jalqabaa argamaniif deebii baayyee harkifataa ta'e kennaa turte jechuun baayyee qeeqamaa jirti.

Akka weerarri kun uumameenis hawaasa addunyaa daftee beeksisuu dhabuudhaanis hedduu qeeqamaa jirti.

Chaayinaan bakkaafi madda vaayirasichi irraa ka'e qaamni idil-addunyaa bilisaa akka qoratuuf gaafatamte diddeetti.

Ebla keessa Gamtaan Awurooppaa gabaasa isaa keessatti Chaayinaan waa'ee balaa kanaa oduu burjaajessu tatamsaasti jechuun himateera.

Doktarri waa'ee vaayirasichaa Mudde keessa aanga'oota beeksisuu yaale "yaada sobaa dhiyeessuu" akka dhaabu itti himame.

Doktarri Chaayinaa aanga'oota akeekkachiise kun Lii Weenliyaang jedhama. Doktarri kun booda ofumaanillee Covid-19n qabamee hospital Wuhaan keessatti du'e.

Akka gabaasa Yunvarsiitii Joon Hopkiinsitti Chaayinaa keessatti namoonni 4,637 koronaavaayirasiin kan du'an yoo ta'u namoota 84,000 ta'an irratti ammo dhibeen kun argameera.

Akka addunyaatti garuu dhibeen kun lubbuu namoota 275,000 ol galaafatee, miliyoona 4 kan ta'an irratti ammo argamuun isaa mirkanaa'eera.

Amanuun Chaayinaa biratti baramaa miti

Gaggeessitoota Chaayinaatiif dogogora hojjenneerra jedhanii amanuun baramaa miti.

Lii Biin akka jedhanitti Komiishiniin isaanii rakkoowwan kana sirnoota jiran giddu-galeessatti fiduudhaan, akkasumas daataa guddaafi artiifishaal intelejensii fayyadamuun furuudha.

Kaayyoowwan gaggeessummaa yeroo dheeraa ittiin beekamnurratti ijaaramuun akka itti deemuuf jiran ibsan.

Chaayinaan akkaataa weerara vaayirasii kana jalqaba yeroo inni mul'atu ittiin qabatteen alaafi keessaan mormii cimaatu ishee mudachaa jira.

Aanga'oonni miseensota paartii Komunistii biyya bulchuu sadarkaalee godinaafi aanaarra jiran hojiirraa kan ari'aman yoo ta'u miseensonni Paartichaa ol aanoo garuu hin adabamne.