'Masriin Abbayyaatti kophaa fayyadamuuf fedhuun marii eegalametti gufuu ta'aa jirti'- Ministeera Dhimma Alaa

Obbo Gadduu Andaargaachaw, Ministira Dhimma Alaa Itoophiyaa

Madda suuraa, FBC

Masiriin ammas laga Abbaayitti ishee qofti akka fayyadamtu barbaaduun marii amma eegalletti gufuu ta'aa jirti, jedhan Ministirri Dhimma Alaa Itoophiyaa Obbo Gadduu Andaargaachaw.

Ammas Masirii irraa amantaa akka hin qabne kan dubbatan Obbo Gadduun, mariin Itoophiyaa, Masiriifi Sudan dhimma Hidha Haaromsarratti taasisan guyyoota shan qabate hanga ammaatti maalirra ga'e kan jedhurratti ibsa kennniiru.

Ibsa isaanii kanaanis ammas Masiriin qeeqaniiru.

Akka miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanitti Masiriin akkuma kanaan dura barte adeemsa lama hordofaa jirti.

''Masiriin ejjennoo lama qabaachuushee ammas ittuma fufteetti. Yaadi ishee tokko marii kana keessa jira, kan biraan ammoo qaama nageenyaa waliin mari'atti. Kun nu shakkisiiseera,'' jedhan.

Marii gaggeeffamu hundarratti warri Masrii faayidaa gaafachuu malee kennuuf wayita dubbatan arginee hin beeknu jedhan Obbo Gadduun.

Hanga ammaatti Masriin Itoophiyaan osoo waliigaltee waloorra hin ga'in bishaan guutuu hin eegaltu ejjennoo jedhu qabattee jiraachuus ibsan Obbo Gadduun.

Amaaraa Maas Miidiyaa Ejensiin ibsa Obbo Gadduu wabeefftee akka gabaasetti ammoo Masiriin marii waliiglteerra gahuudhaaf taasifama jiru kana keessaa addaan kuttee kan batu yoo taate, kanaan booda Itoophiyaan haala kamiiniyyu mariif deebitee hin teessu jedheer.

Dhimma ijaarsa Hidha Haaromsaa Guddicha Itoophiyaa laga Abbayyaarratti ijaaramaa jiru ilaalchisee mariin biyyoota sadan-Itoophiyaa, Masiriifi Sudan gidduutti yeroo garaagaraatti gaggeeffamaa ture tokkollee bu'aa gaariidhaan hin xumuramne.

Erga US fi Baankiin Addunyaa jaarsummaadhaan gidduu seenaniimmoo biyyoota sadeen gidduutti keessattuu Itoophiyaafi Masrii gidduutti atakaaroofi walqoccoluun dhalateer.

Mariin dagatamee wayita walirraa fagaachaa deeman Sudaanis kan ejjennoodhaan Itoophiyaa bira dhaabbachaa turte, boodarra guutiinsa hidhichaarratti mormii agarsiisuu eegalte.

Biyyoonni sadeen kunneen tibba kana ammoo deebi'anii marii isaanii itti fufanii jiru