Art. Hacaaluun badhaasa 'Grammy' irratti ogeeyyii lubbuun darban waliin yaadatame

Art. Hacaaluu Hundeessaa

Madda suuraa, Miidiyaa Hawaasaa

Badhaasa Grammy 2021 irratti Art. Hacaaluu Hundeessaa ogeeyyii indaastirii muuziqaa keessatti maqaa guddaa qabaniifi bara 2020 lubbuun darban dhaabbatichi yaadate keessaa tokko ta'e.

Artiist Hacaaluu Hundeessaa tarree ogeeyyii muuziqaa addunyaa beekamoo ta'an kan bara 2020 keessaa addunyaan lubbuun dhabde keessaa tokko ta'uun badhaasa Grammy bara 2021 Dilbata Ameerikaatti gaggeefamerratti yaadatame.

Dhaabbati akkaadamii waraabbii Grammy, Viidiyoo maqaa ogeeyyii bara 2020 lubbuun darbanii tarreesse, ''hawaasa muuziqaa bara 2020 keessa dhabne haa yaadannu kabajas haa kenninuuf'' jedhe.

Dhaabbatichi ogeeyyii tokkoon tokkoon isaanii oogummaa isaaniin waan hawaasa muuziqaa addunyaaf gumaachaniif kabaja kennas jedheera.

Jaallattootniifi dinqisiifattootni Artiist Hacaaluu Hundeessa namni muuziqaa kun waltajjii addunyaa irrattii yaadatamuu isaatti gammaduun miidiyaalee hawaasaa irratti yaada isaanii qoodaa jiru.

Art Haacaaluu Hundeessaa Waxabajjii 29 bara 2020 ture magaalaa Finfinnee bakka Kondominiyeemii Galaan jedhamutti rasaasaan ajjeefamee kan argame.

Ajjeechaan isaa Oromiyaa keessaatti hokkora guddaa lubbuu namootaafi badiisa qabeenyaa guddaa hordofsiiseera.

Ajjeechaa nama muziqaa quuqqaa saba Oromoo ibsuun keesumaa saba Oromoo biratti jaalala guddaa horate kanaan walqabatee namootni ajjeechaa isaatiin shakkaman to'atamaniiru.

Torbanoota muraasa dura garuu dubartiin ajjeechaa isaan walqabatee hidhaa turte mirga wabiin akka gadhiifamtu manni Murtii murtee murteessuun dubbii ijoo ta'ee ture.

Namootni gariin ajjeechaan isaa siyaasa jedhanii waan yaadaniif haqni isaa dhokateera yaada jedhu kaasaa turan.

Yaadannoo Grammy kana hordofees namootni miidiyaa hawaasaarratti yaada ''Hacaaluuf haqni haa kennamu jedhu maxxansaa,'' jiru.

Badhaasa Grammy bara 2021 Dilbata darbe gaggeeffame kana irratti Biyoonseen ammas mo'achuudhaan si'a 28 argachuusheetiin seenaa haaraa galmeessiteetti.

Weellistuun beekamtuu kun amma seenaa Grammy kana keessatti dubartii hunda caalaa badhaafamte taateetti.

Teeyilar Iswiift akkasuma badhaasa hojii artii guddaa kanarratti si'a sadii albamii waggaa mo'achuudhaan dubartii biroo seenaa dalagde taateetti.

Barnaa Booy Albam Muuziqaa Filatamaa Addunyaa yoo mo'atu, Wiizkiid immoo viidiyoo muuziqaa filatamaa Biyoonsee waliin hojjeteen mo'ate.

Intalli Biyoonsee Biluu jedhamtus badhaasa kana mo'atteetti.

Badhaasa Grammy warra mo'atan gurguddoo

Albamii waggaa kanaa: Teeyilar Iswiift -folklore

Riikordii waggaa kanaa: Biilii A'ilaash- Every thing I wanted

Weelluu bara kanaa: Biyoonseefi kan biroo- I can't breath

Aartiistii filatamtuu haaraa bara kanaa: Megaan Zastaaliyoon

Badhaasni Grammy maali?

Badhaasni Grammy ogeeyyii Muuziqaa jajjeebeessuuf badhaasa maqaa guddaa sadarkaa idila addunyaatti kennamu yoo ta'u, badhaasa kana kennuun kan eegale bara 1959'tti maqaa 'Gramphone' jedhuun ture.

Badhaasni kun bara baraan dameewwan muuziqaa garaagaraan kan kenname yoo ta'u, kan baranaa badhaasa 63ffaadha.

Sagantaan badhaasaa bara kana Los Anjeles Kaalifoorniyaatti kan kenname yoo ta'u, dameewwan 83 kaadhimamtootni badhaafamaniiru.

Sagantaa badhaasaa miiliyoononni addunyaa guutuutti hawwiin eegan kana irratti qophiilee turan keessaa tokko ogeeyyii muuziqaa maqaa guddaa bara 2020 keessa lubbuu dhaban yaadachuu ture.