Ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa: Namoonni hookkaraafi ajjeechaan himataman hidhaa waggaa 1-22 adabaman

Hasxaa Abbaa Alangaa Waliigalaa Federaalaa

Madda suuraa, Abbaa Alangaa Waliigalaa Federaalaa

Ajjeechaa Artist Hacaaluu Hundeessaa hordofee namoota hokkara kakkaasaniifi yakka ajjeechaa raawwatan jedhaman hidhaan waggaa 1 hanga 22n adabamuu Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa beeksise.

Ajjeechaa weellisaa beekamaa waggaa darbe dhalate hordofee lubbuun lammiilee 170 ol Naannoo Oromiyaafi Magaalaa Finfinnee keessatti darbeera. Qabeenyi biiliyoonaan lakkaa'amus manca'u poolisiin ibseera.

Ajjeefamuu weellisaa kanaa hordofee hokkaraafi jeequmsa dhalatee ture keessatti shakkamtoota yakka gara garaa raawwataniiru jedhaman irratti qorannoon taasifamaa ture.

Kanaanis, godinaalee ja'a keessatti namoonni 3,373 akka seeraan gaafataman taasifameera jedheera ibsi Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa fuula Feesbuukii isaarratti baase.

Haaluma kanaan namoota seeratti dhiyaatan harka dhibba keessaa 90 kan ta'an irratti murteen akka irratti darbu gochuun danda'ameeras jedha ibsu kun.

Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa ibsa baase kanaan adeemsa seera kabachiisuu keessatti wantota raawwatamaniifi bu'aawwan argaman ballinaan yeroo dhiyoo keessatti akka ifa godhu himuun, gochawwan yakkaa raawwataman keessaa tokko irratti murtee adabbii manni murtii kenne akka itti aanutti beeksiseera.

Galmee Jiloo Badhaasoofaa (namoota 35 qabu) himatamtoota 11 dhiyaatan keessaa: himatamaa 2ffaa Habiib Bariisoo, himatamaa 5ffaa Amaan Abbee, himatamaa 6ffaa Musxafaa Waariisoo fi himatamaa 8ffaa Roobaa Ida'oo kanneen jedhaman bu'uura Seera Yakkaa keewwata 240/3, 539(1A) fi 690(1B) tiin yakkamoo ta'aniiru.

Yakkamtoonni kunneen Naannoo Ormiyaa, godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolcaa ganda 01 keessatti gareedhaan gaafaa A L I 23/10/2013 ganama saatii 5:00 yeroo ta'u mooraa nama ajjeefamee Obbo Galataawu Awulaachoo cabsanii seenuun miseensota maatii shan irratti yakka ajjeechaa raawwachuufi qabeenyarra miidhaa geessisuu irratti hirmaataniiru jedhe.

Akkasumas, himatamaa 7ffaa Roobaa Amaan, himatamaa 14ffaa Kadiir Raabatoo, himatamaa 16ffaa Alamuu Nagaash fi himatamaa 17ffaa Miikii Guyyee Seera Yakkaa 240/3 fi 690(1B) jalatti himataman.

Bu'uuruma kanaan falmiin taasifamaa erga tureen booda Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa oolmaa dhaddacha A L I 17/07/2013 gaggeesseen yakkamtoota ta'uu murtee erga dabarseen booda yaada adabbii bitaafi mirgaa erga fudhatee booda hirmaannaa yakkaa qabaniin:

Himatamaa 2ffaa Habiib Araarsoo hidhaa cimaa waggaa 20n

Himatamaa 5ffaa Amaan Abbee hidhaa cimaa waggaa 22n

Himatamaa 6ffaa Musxafaa Waarisoo hidhaa cimaa waggaa 20n

Himatama 8ffaa Roobaa Ida'oo hidhaa cimaa waggaa 18n

Himatamaa 7ffaa Roobaa Amaan fi himatamaa 14faa Kadiir Raabatoo Seera Yakkaa 488/1 fi 690/1B jalatti tokkoo tokkoon isaanii hidhaa cimaa waggaa tokkoofi ji'a saddetiifi qarshii 1,000n adabamaniiru.

Himatamaa 16ffaa Alamuu Nagaash fi himatamaa 17ffaa Miikii Guyyee Seera Yakkaa Keewwata 488/1 / fi 690/1B/ jalatti tokkoo tokkoon isaanii hdhaa cimaa waggaa lamaan akka adabaman sagalee guutuun murtee kenneera.

Ibsa waa'ee viidiyoo,

Ajjeechaa Haacaaluu erga dhaga'amee booda godinaalee Oromiyaa garagaraatti maaltu ta'e?

Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa galmee kanaafi kan biroo irratti raga ba'uudhaan namoota sirna haqaaf gumaachanis galateeffateera.

Kanneen badiin shakkaman ala namoonni siyaasaa beekamoo illee yakkawwan garagaraan shakkamanii to'atamuun yeroo ammaa manni murtii dhimma isaanii hordofaa jira.

Hookkara Finfinneefi Oromiyaatti

Ajjeechaan Hacaaluu akkuma dhagahameen magaalaa Finfinneefi bakkeewwan naannoo Oromiyaa hedduutti ummanni mormiif daandiitti baheera.

Haa ta'u malee, keessumaa bakkeewwan sulula qinxamaatti mormiin yeroosuma hookkaratti jijjiramuun lubbuun namaa akkasumas qabeenya irratti badiin guddaa gaheera.

Qondaaltonni haleellaan saba akkasumas amantii irratti raawwate hin jiru haa jedhaniyyuu malee jiraattonni Finfinnee akkasumas Oromiyaa keessaa sabummaan yookiin amantiin haleellaan nurratti raawwate jedhan jiru.

Ragaa hanga yoonaa jirun Finfinneefi Oromiyaatti namoonni 180'tti siqan du'u poolisiin ibseera. Humnoota nageenyaan kan du'an jiranis gara caalu ummatni walitti gara galuun kan du'an akka ta'an qondaaltonni ibsu.

Madda suuraa, Tom Gardner/Twitter

Ibsa waa'ee suuraa,

Hokkara tibbanaan miidhaa magaalaa Shaashamanneetti dhaqqabe keessaa

Bakkeewwan kaan akka fakkeenyaatti Harargee Lixaa Ciroottimmoo namoonni hedduu miidhamanii wal'aansaaf dhaqan rasaasaan kan dhahamanidha.

Bakkeewwan badiin guddaa itti dhaqqabe jechuun ibsaman keessaa magaalaa Shaashamannee, Baatuu, Godina Baalee bakkeewwan muraasa akkasumas Godina Arsiidha.

Mootummaan akka ibsetti waajjiraalee mootummaa, manneen jireenyaa 1,000 ol warshaaleefi hoteelota, konkolaattota dhuunfaa 200 ol dabalatee dhaabbileen daldalaa gubataniiru akkasumas caccabaniiru.

Hookkara kana hordofee namoonni 7,000 ol ka to'ataman yoo ta'u kanneen keessa qondaaltota mootummaa, akkasumas poolisoonni keessa jiru.

Sababa hokkara kanaan namoonni 10,000'tti ta'an manni duraa gubatee, yookiin caccabe yookiin immoo sodaadhaan qe'eerraa buqqa'u mootummaan ibseera.