Godina Addaa Saba Oromoo: 'Yeroo rakkoo keessa jirru kanatti Oromoon biyya keessaafi alaa nu cinaa dhaabbadhaa'

Namoota qe'eerraa buqqa'an garii

Madda suuraa, Kominikeeshinii Aanaa Jiillee Dhummuugaa

Yeroo rakkoo keessa jirru kanatti Oromoon biyya keessaafi alaa nu cinaa dhaabbachuu qaba, jechuun waamicha taasisan Bulchaa Godina Addaa Saba Oromoo Walloo.

Walitti bu'iinsa ALI Bitootessa 10 fi 11 bara 2013 naannoo Amaaraa godina Shawaa kaabaafi godina addaa saba Oromoo keessatti jalqabeen torbeewwan lamaan darban jiraattota rakkoo hamaaf saaxiluusaatu himame.

Walitti bu'iinsa ture kana ilaalchisuun Naannoo Amaaraatti Bulchaan godina addaa Saba Oromoo Obbo Ahmad Hasan BBC waliin turtii taasisaniiru.

Torbeewwan lamaan darbanitti Oromoonni Walloo waan seenaa isaanii keessatti isaan mudatee hin beekne mudateera jedhan.

Akka isaan jedhanitti, aanaalee godinichi qabu hunda keessatti walitti bu'insiifi haleellaan sabummaarratti xiyyeefate adeemaa tureera.

"Akka godina keenyaatti namoota 126'tu ajjeefame. Namoonni 183 ammoo madaaf saaxilamaniiru. Manneen jireenyaa 1,539 abiddaan gubataniiru. Ummanni godinichaa kuma 93 caalu ammoo sababa lola kanaatiin qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru," jedhan.

Ummata qe'ee isaaniirraa buqqa'an kanaaf naannoon gargaarsa akka godhuuf gabaasa erginee deebii eegachaa jirra kan jedhan Obbo Ahmad, hanga ammaatti dhaabbileefi namootumatu uummata kunneen gargaaraa jira jedhan.

Yeroo ammaa godinichatti nageenyi fooyya'aan jiraatus ammalleen iddoowwan daangaa irra jiran kanneen akka aanaa Harxummaa Fursee faa'itti darbee darbee jiraattotatti dhukaasa banuun ni mudata jedhan.

Iddoowwan yaaddoon nageenyaa jiruufi omishni gahe hin sassaabamnettis qaamoleen nageenyaa eegumsa taasisuun omisha isaanii akka sassaabattan godhamaa jiraachuus eeran.

Godinichatti yeroo ammaa poolisii Federaalaafi raayyaa ittisa biyyaatu hojii nageenya eegsisuu hojjechaa jira. Kanaafis ummanni isaan irraa amantaa waan qabuuf jecha miira tasgabbii fooyya'aan jiraachuus himan.

Ta'ii magaala Shawaaroobititti namoota Ambulaansii keessaa baafamanii ajjeefaman kan ilaaleenis gochi kun duula ololaa nurratti deemaa turetu kanarra gahe jedhu.

"Miidiyaa idileefi hawaasaatiin ummanni kun akka saaxilamu, akka qofaatti bahu itti yaadamee hojjetamaa ture. Waan lafarra hin jirre uummanni kuni shaneedha jedhamee, shaneen isin weerare jedhamee maqaa balleessiitu hojjetamaa ture. Kan Shawaaroobititti ta'e olola kanaaf firii isaati," jedhan.

Komishiinii Mirga namoomaa Itoophiyaafi dhimma namoota ambulaansii keessaa baafamuun ajjeefmanii

Dhimma namoota yaalaaf deemanii Shawaaroobititti Ambulaansii keessaa baafamuun ajjeefamanii ilaalchisuun qorachaa jiraachuu Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa BBC'tti hime.

Komishinichatti gorsaa olaanaan dhimmoota Kominikeeshinii Obbo Aaroon Maashoo BBCtti akka himanitti Komishinichi viidiyoo tibbana miidiyaalee hawaasummaa irratti gadhiifame akka argeefi qorannaarra jiraachuu dubbatan.

Yeroo dhimmicha qorannoon qulqulleefatan ibsa akka Kennanis himan.

Rakkoon amma uummata Oromoo Walloo irra gahe kun osoo hin yaadamin tasa kan uumame waan ta'eef uummanni harka qullaa dirreerratti rakkoof saaxilamuus eeran.

Kanaafis Oromoonni biyya keessaafi ala jiran yeroo rakkoo kanatti Oromoota Walloo bira akka dhaabbataniifis waamicha dhiheessaniiru Obbo Ahmad.

"Ummanni keenya balaa kana dura argee hin beekne keessumeessaa jira. kanaafuu ummanni Oromoo Oromiyaa keessa jiraatus, kan biyya alaa jiraatus garaa guutuudhaan humna qabdaniin ummata Walloo bira akka dhaabbatun gaafadha," jedhan.

Ummattoonni Itoophiyaa keessa jiran biroos ummata Walloo gargaaruun nama ta'uu qofa kan gaafatu waan ta'eef ummata qalbiin cabe kana tumsaatii seenaa kana jala nu dabarsaa jechuun dhaaman Ahmad.