Namoonni haleellaa Gimbiin ajjeefaman 338 ta'uu mootummaan hime

Biillenee Siyyum

Madda suuraa, SCREENSHOT FROM PMOETHIOPIA

Haleellaa Godiina Wallagga Lixaa, Aanaa Gimbii ganda Toleetti qaqqabeen lubbuun lammiilee nagaa 338 darbuu mootummaan Kamisa ifoomse.

Pirees Sekireetariin Waajjira Ministeera Muummee Billeenee Siyyum ibsa miidiyaalee biyya alaatiif kennaniin poolisiin dhimmicha qorataa akka jiru himaniiru.

“Ajjeechaa kana kan raawwate qaama shororkeessaa ‘Shaneedha’. Mootummaan yeroo ammaa tarkaanfii seera kabachiisuu fudhataa jira. Lammiilee buqqa’anii jiraniifis gargaarsi qaqqabaa jira,” jechuun dubbatan Billenee Siyyum.

Haata’u garuu jiraattonni BBCn dubbise gargaarsi gahaan isaan qaqqabaa akka hin jirreefi rakkootti akka jiran dubbatu.

Itti-Gaafatamtuu Buusaa Gonofaa Wallaga Lixaa kan ta'an Aadde Natsaanat Alamayyoo mootummaan gargaarsa barbaachisu qaqqabsiisaa jiraachuu dubbatu.

Itti dabaluunis, ajjeechicha kan raawwate qaamolee shororkeessitoota qaamolee alaa sabaafi amantii bu’uura godhachuun Itoophiyaa jeeqaniin deeggaraman akka ta’e ibsa kanaan kaasteetti Billenee.

Qaamoleen alaa nageenya Itoophiyaa jeeqan kun eenyu akka ta’an gaafatamanis, lammiileen Itoophiyaa eenyummaa qaamota kanaa ni beeku jechuun osoo adda hin basin bira darban Billeenen.   

Ajjeechaa Aanaa Gimbii ganda Toleetti gaggeeffameef mootummaan Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO)- kan ‘Shanee’ jedhee waamu himatus, Waraanni Bilisummaa Oromoo garuu himannaa kana balaaleffachuun qorannoon qaama walabaan akka gaggeeffamuuf waamicha dhiyeessee ture.

Paartileen siyaasaa ABO fi KFOn ajjeechaa Tolee fi bakkeewwan garaa garaatti raawwatamaniif qorannoon walaba ta’e akka gaggeeffamu waamicha dhiyeessanii turan.

Bifuma wal fakkaatun US, UN fi Gamataan Awurooppaas haleellaa kana balaaleffachuun, qorannoon walabaa akkka gaggeeffamuuf waamicha isaanii dhiyeessanii turan.

Billeneen ibsa har’aa keessatti waa’ee marii araaraa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti gaggeefamuuf jiruu ilaalchisuun ejjannoon mootumma marii Gamtaa Afrikaatin gaggeeffamu akka fudhatu ibsanii jiru.

TPLF gama isaatin marii Gamtaa Afrikaatin hoogganamu calaa kan Pirezidantii Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataan hoogganamu akka barbaadu ibsee ture.