Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa: Itoophiyaan meedaaliyaa dabalatte

Atileet Warquhaa Geetaachoo meedaaliyaa meetii argatte

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Atileet Warquhaa Geetaachoo meedaaliyaa meetii argatte

Shaampiyoonaa Atileetiksii Addunyaa 18ffaa Ameerikaa Oregonitti adeemaa jiru irratti atileetonni Itoophiyaa meedaaliyaa dabalataa biyyaaf argamsiisan.

Dorgommii fiigicha meetira 3000 gufachiisa dubartootaa Roobii halkan Kamisatti bari'u fiigameen atileetiin Itoophiyaa Warquhaa Geetaachoo lammaffaa bahuun meedaaliyaa meetii, Maqidas Abbabaa ammoo sadaffaa bahuun nahaasa argataniiru.

Atileetiin Kaazaakistaan Nooraa Jeruutoo tokkoffaa bahuun meedaaliyaa warqee fudhatteetti.

Dorgommii guyyaa jahaaffaa qabate, xumuramuuf guyyootni afur qofti hafan kanarratti Itoophiyaan meedaaliyaa warqee 3, meetii 4 fi nahaasa 1 walumaagalatti meedaaliyaa 8 argachuun Ameerikaatti aantee sadarkaa lammataarra jirti.

Ammoo dorgommiiwwan hafan irraa meedaaliyaa dabalataa argachuufis abdii qabdi.

Dorgommiiwwan gulaallii Roobii halkan kan fiigaman yoo ta'u, meetira 5000 dubartootaan atileetiin Itoophiyaa Lattasanbat Gidey garee ishee keessaa tokkoffaa, Gudaaf Tsaggaay fi Daawiit Siyyuum ammoo garee biraa keessaa tokkoffaa fi lammaffaa bahuun sadanuu xumuraaf darbanii jiru.

Dorgommii gulaallii meetira 800 dhiirootaan atileetonni Itoophiyaa lama Eliyaas Girmaa fi Tolasaa Boodanaa kan dorgoman yoo ta'u, Tolasaa Boodanaa marsaa walakkaa-xumuraaf darbee jira.

Dorgommii gulaallii meetira 5000 dhiirotaa fi meetira 800 dubartootaa Kamisa halkan fiigamu irrattis atileetonni Itoophiyaa ni hirmaatu.

Dorgommii meetira 5000 dhiirotaan atileet Yoomiif Qajeelchaa, Muktaar Idiriis fi Xilaahun Hayilee Itoophiyaa bakka bu'u.

Dorgommii meetira 800 dubartootaa irratti ammoo atileet Dirribee Waltajjii, atileet Fireeweyinii Hayiluu fi atileet Haabtaam Alamuu ni morkatu.

Pireezidantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Daraartuu Tulluu turtii gabaabaa miidiyaa onlaayinii Liyu Sport jedhamu waliin gooteen, qabxii amma dura argametti gammaduu fi dorgommiiwwan hafan irraas meedaaliyaa dabalataa akka eegdu himteetti.

Meedaaliyaa Itoophiyaan argatte:

Warqee

  • Maaraatoonii Dhiirotaa - Atileet Taammiraat Tolaa
  • Maaraatoonii Dubartootaa - Atileet Gooyitatoom Gabrasillaasee
  • Meetira 10,000 Dubartoota - Atileet Lattasanbat Giday

Meetii

  • Maaraatoonii Dhiirotaa - Atileet Moosinnat Garramawu
  • Meetira 3000 Gufachiisa Dhiirota - Atileet Lammeechaa Girmaa
  • Meetira 1500 Dubartoota - Atileet Gudaaf Tsaggaay
  • Meetira 3000 Gufachiisa Dubartoota - Atileet Warquhaa Geetaachoo

Nahaasa

  • Meetira 3000 gufachiisa Dubartoota - Atileet Maqidas Abbabaa