Contact BBC News Afaan Oromoo

Hojii gabaasaafi duub-deebii to'achuuf jecha odeeffannoon dhunfaa nuuf ergitan BBC fi dhaabbilee tajaajila kennan biroo kanneen komii fi hariiroo hordoftoota keenya waliin qabnu irratti nu deeggaraniin faayidaaf oola.

BBC fi dhaabbileen tajaajila kennan kunneen odeeffannoo keessan akkaataa imaammata qabiinsa odeeffannoo keenyaafi seera eegumsa odeeffannootiin qabu.

BBC'n odeeffannoo keessan fedhii seera-qabeessa akka dhaabbata sabaa-himaatti qabuun hordoftoota isaan wal-qunnamuufi yaadaafi yaaddoo hardoftoonnisaa qabaniif deebii kennuuf itti fayyadama.

BBC'n akkamiin odeeffannoo keessanitti akka fayydamu caalaatti baruuf Imaammata mateenyaa fi Kus-yaadannoo BBC dubbisaa.

Akka itti odeeffannoo keessan fayyadamne irratti komii ibsattanii deebiin isinii kenname yoo isin hin quubsine komii keessan waajjira qondaala Odeeffannootti dhiyeeffachuu dandeessu.

To send your comments please write an email to bbcafaanoromoo@bbc.co.uk

While we aim to read all emails, we cannot guarantee a response. We may reply to your email or contact you for clarification.

If you want to send a complaint please use our complaints page.

Qunnamtii gadifageenyaa kee
Ganuu