Send your complaint to BBC News Afaan Oromoo

Hojii gabaasaafi duub-deebii to'achuuf jecha odeeffannoon dhunfaa nuuf ergitan BBC fi dhaabbilee tajaajila kennan biroo kanneen komii fi hariiroo hordoftoota keenya waliin qabnu irratti nu deeggaraniin faayidaaf oola.

BBC fi dhaabbileen tajaajila kennan kunneen odeeffannoo keessan akkaataa imaammata qabiinsa odeeffannoo keenyaafi seera eegumsa odeeffannootiin qabu.

BBC'n odeeffannoo keessan fedhii seera-qabeessa akka dhaabbata sabaa-himaatti qabuun hordoftoota isaan wal-qunnamuufi yaadaafi yaaddoo hardoftoonnisaa qabaniif deebii kennuuf itti fayyadama.

BBC'n akkamiin odeeffannoo keessanitti akka fayydamu caalaatti baruuf Imaammata mateenyaa fi Kus-yaadannoo BBC dubbisaa.

Akka itti odeeffannoo keessan fayyadamne irratti komii ibsattanii deebiin isinii kenname yoo isin hin quubsine komii keessan waajjira qondaala Odeeffannootti dhiyeeffachuu dandeessu.

To send a complaint write an email to bbcafaanoromoo_complaints@bbc.co.uk

We aim to respond within 14 days but it depends on what your complaint is about and how many others we need to investigate and respond to.

Please read 'What happens to your complaint' (in English) for our full procedures and how we consider the issues raised in complaints and other feedback we receive.

For general enquiries please use our feedback page.

Qunnamtii gadifageenyaa kee
Ganuu