Tilmaama taphoota pirimeerliigii torban kanaa: Chelsiimoo Siitii?

Chalsii Maanchistar Siitii waliin Image copyright BBC Sport

Shaampiyoonaa bara darbee fi barana sadarkaa sadaffaa irra kan jiru Chelsiin, barana osoo hin mo'amiin liigicha kan dursu Siitii simata.

Xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Ispoortii, Laawroo, Siitiin harka duwwaa waan deebi'u hin se'u jedha.

''Chelsiin bara darbe dirree isaa irrattis dirreen alattis Siitii injifatee qabxii jaha dhuufachuun isaa waan carroome natti fakkaata. Bara dorgommii baranaa wanti wal fakkaataa waan ta'u natti hin se'u.''

Tilmaama isaan walii galtuu?

Morkataan Laawroo torban kanaa Kriis Shifleetidha. Shifleet deeggaraa Arsenaal yoo ta'u garee Ameerikaan Rock keessatti gitaara taphata.

Tilmaama Laawroo

SAMBATA

Haadarisfild Tootanhaam waliin

Image copyright BBC Sport

Haadarsfild qe'eetti ammas hin mo'amne, garuu waan kanuumaan itti fufu hin fakkaatu.

Ammaaf Tootanhaam Wembileey caalaa dirreen ala cimaniiru. Kanaafuu, guyyaa torba keessa tapha dirreen ala mo'an sadii godhu jedheen yaada.

Tilmaama Laawroo: 0-2

Tilmaama Shifleet: 0-2

Bornmaawuz Leestar waliin

Image copyright BBC Sport

Osoo Vaardii Leestar keessaa baastani ciminnii taphattoota jifatu ni xiqqaata, ittisni isaaniis ni laafa.

Kuni Bornmaawuziifis jedhamu danda'a. Haa ta'u malee, qe'eetti yeroo taphatan waan caalani morkatan natti fakkaata.

Tilmaama Laawroo: 2-1

Tilmaama Shifleet: 3-1

Maanchistar Yunaayitid Kiristaal Paalaas waliin

Image copyright BBC Sport

Kiristaal Paalaas Maanchistar Siitii torbee darbe haga daqiiqaa 44'tti gaarii morkate. Garuu, boodarra injifataman. Ammas akkana ta'uu danda'a. Maanchistar Yunaayitid deeggarsa Romeeluu Lukaakuun fuuladuratti qajeelaa jira.

Tilmaama Laawroo: 3 -0

Tilmaama Shifleet: 4- 0

Istook Saawuzampitan waliin

Image copyright BBC Sport

Kilabiin Stook bara dorgommii baranaa si'a lama qabxii gaarii galmeessuus torban darbe Chalsiin akka hin taane ta'e.

Saawuzampitan Yunaayitid waliin bareeda taphatuus Istook hin fooyya'a jedheen yaada. Kanaafi, akka tapha kana mo'an kanan deeggaru.

Tilmaama Laawroo: 2- 1

Tilmaama Shifleet: Istook qe'eetti hojii isaa waan hojjetu natti fakkaata. 2-1

Westbroom Waatford waliin

Image copyright BBC Sport

Jarri Westbroom baay'ee hin galchanis baay'enis itti hin seenu.

Waatford dirreen ala taphoota sadii taphate sadanuu mo'uun isaa baay'ee na ajaa'ibe.

Akka yaadutti tapha kana irrattillee Westbroom ni injifata.

Tilmaama Laawroo: 1- 0

Tilmaama Shifleet: 0 - 0

West Haam Siwaansii waliin

Image copyright BBC Sport

West Haam bara dorgommii baranaa xiqqoo laafuus tura keessa fooyya'aa jira.

Wanta Siwaansiitu jifannaa irratti qindoomina dhabeefi ittisa irratti dadhabina qabuutu na yaaddesse.

Tilmaama Laawroo: 2-0

Tilmaama Shifleet: West Haamis ta'e Swaansiin cimina dhabaniiru. 1- 0

Chalsii fi Maan Siitii

Image copyright BBC Sport

Chelsiin akka Siitii galchii hedduu waliitti fufinsaan galchuu dhabanis guyyaa duraa Barnileeyin erga mo'amani garuu ture.

Ergasi as shaampiyoononni bara darbee haala bareedaarra jiru. Jifataan Chelsii akkuma salphaa galchuu itti fufuus haga Lukaakuu fi Haari Keen maqaan isaa leellifamaa hin jiru.

Kilaboonni lamaanu taphattoota cimina qaban kan qaban yoo ta'u kunis waliitti garagaluuf jedha.

Tilmaama Laawroo: 1- 1

Tilmaama Shifleet: Akkaata Maan Siitiin taphatutti galchiin hedduun ni lakkaa'ama jedheen yaada. 2-5

DILBATA

Arsenaal Biraayitan waliin

Image copyright BBC Sport

Taphattoonni Biraaytan torban darbe Niwkaasil harkaa qabxii fudhatanis Emireet dhufani dabalachuun waan cimu fakkaata.

Kilaboonni qe'e Arsenaal gaafa dhaqani taphatan xiqqoo dhiphatu, Biraaytan garuu waan kana godhu natti hin fakkaatu.

Tilmaama Laawroo: 2-0

Tilmaama Shifleet: Arsenaalonni miliyoonatti isaan cicciruuf deemu. 4-0

Evartan Barnileey waliin

Image copyright BBC Sport

Leenjisaan Evartan Ronaald Koymaan eenyuun akka hiriirsan arguu nama hawwisiisa. Umar Niyaasen yeroo darbe lama galche isaan baraare ture hiriiruu qaba.

Dhuguma Barnileey haga yoonaa dirreen ala hin mo'amne, garuu waan kanaan fufu hin se'u.

Tilmaama Laawroo: 2-1

Tilmaama Shifleet: Ani Evartan akka mo'u waan fedhuf isaan deeggaruu kooti. 2-0.

Niwkaasil Liivarpuul waliin

Image copyright BBC Sport

Pirimeerliigiicha keessa turuuf Niwkaasil cimuu qaba.

Dadhabina gareen Liivarpuul qabu itti fayyadamuun balaa itti buusuu danda'anis taphattoonni uffata diddiimoo garuu galchii akka itti hin seenne dhorkuu danda'u jedheen yaada

Osoo amma yaada wayii Raafa'el Beniteezif dhiyeessite harka si dhaha - Liivarpuul qabxii sadanuu waan fudhatu natti fakkaata.

Tilmaama Laawroo: 0-2

Tilmaama Shifleet: 2-3

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata