Tilmaama taphoota pirimiyeer liigii ayyaana barii taphataman

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Haari Keen bara dorgommii baranaa liigiirratti galchiiwwan 18 galche

Leenjisaan West Biroom Alan Paardiw erga kilabicha waliin hojii eegale tapha shan taphatus hanga yoonaa qabxii sadii hin arganne.

Tapha ayyaana qillee ykn dhalachuu Gooftaa Iyyasuus Kiristoos bule taphatamutti (Afaan Ingiliziin 'Boxing Day' jedhanin) gareen isaanii rakkina keessa jiru Evartan qe'eetti yeroo morkatu irra-aana laata?

Xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Ispoortii Maark Laawuransan taphoota ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Iyyasuus bulee taphataman tilmaameera. Isinis keessan tilmaamuu dandeessu.

TILMAAMA LAAWUROO

Taphoonni jaha sa'aatii 12:00'tti taphatamu. Kan Liivarpuul 2:30'tti eegala.

TAPHA AYYAANA QILLEE BULEE TAPHATAMU

Image copyright BBC Sport

Totanhaam Saawuzampitan waliin (9:30 irratti taphatame)

Ijoolleen leenjisaa Saawuzampitan Maawurisiyoo Pelegirinoo taphoota kudhan booda kana taphatan keessaa tokko qofa irra aanan rakkoo keessa jiru.

Tarii gara Wembileey dhaqanii Totanhaam morkachuun lafa biraa irra taphatan waan taheef isaan fayyaduu mala.

Akka yaada kootti garuu Totanhaam ni mo'a. Wanti guddaan Saawuzampitanif garuu Vaan Daayik eessa hiriiree taphata kan jedhudha.

Tapha Chelsii waliin gidduu torbani irratti hin taphanne ture. Akka leenjisaan jedhanitti dhimma taaktikaa yoo ta'e bareeda. Garuu, isa lafa kaa'uun dhimma taaktikaa kan jedhu garuu anaaf ifa miti.

Akka inni ganna darbe gadhiisuu barbaade ture hundatu beeka. Kanaafuu, Pelegirinoon ifatti dubbachuu qabu. Kanaan achi gaaffiin kuni inuma ka'a keessumaa yoo Totanhaamin mo'aman.

Tilmaama Laawuroo: 2-0

Haa ta'u malee, taphni injifannoo Totanhaamin 5fi 2'n xumurame. Haari Keenis sadii galche.

Image copyright BBC Sport

Bornmawuz West Haam waliin

Bornmawuz taphoota torba osoo hin injifatin turuus leenjisaan isaanii Edi Haaw ittuma fufuun isaanii na dhibeera.

West Haam sadarkaa tokko qofa isaanirra jira. Lamman isaaniiyyuu qixeessanii hin ittisan. Kanaafuu, qixa bahuun jedha.

Tilmaama Laawuroo: 1-1

Image copyright BBC Sport

Chelsii Biraayitan waliin

Hanga gaafa Sambataa Waatford injifatanitti Biraayitan osoo hin injifatin tapha torba taphatan.

Ammammoo Shaampiyoonota bara darbee falmatu. Garuu, Chelsii hammana morkatanii mo'atu jedhee hin yaadu.

Tilmaama Laawuroo: 2-0

Image copyright BBC Sport

Haadarisfild Istook waliin

Taphoota afur booda kanarraa qabxii afur walitti qabaniiru. Kuni guddaa fooyyeessuu isaanii agarsiisa.

Akkuma Biraayitan Istookis gaafa Sambata darbe qabxii barbaachisaa sadii argate.

Walqixa bahanii yoo qabxii hiratan lamaan isaaniifuu waan guddaadha. Sababni isaas, akka itti ciman isaan gargaara.

Tilmaama Laawuroo: 1-1

Image copyright BBC Sport

Maanchistar Yunaayitid Barnileey waliin

Barnileey Totanhaamin mo'amuun isaanii ga'umsa ijoolleen Pochatiinoo irra jiranin waan eegamu ture.

Leestar waliin qabxii qooddatanis Yunaayitid tapha kana injifachuuf fala waan barbaadan fakkaata.

Tilmaama Laawuroo: 2-0

Image copyright BBC Sport

Waatford Leestar waliin

Waatford taphoota jaha booda kana taphatan keessaa qabxii tokko qofaa argatan.

Gaafa Sambata darbellee Biraayitanin injifatamani.

Jarri Leestar garuu xumurarratti Yunaayitid waliin qabxii qooddataniiru. Ani Leestar ni injifatuun jedha.

Tilmaama Laawuroo: 1-2

Image copyright BBC Sport

West Biroom Evartan waliin

Saam Alaardayis akkuma Evartan dhufanin waan gaarii nutti agarsiisaa jiru. Kunis West Biroom akka isa hin injifanne rakkoo ta'uu mala.

Alan Paardiw erga teessuma leenjisummaa West Biroom korani as qabxii sadii argachuu rakkataniiru.

Haa ta'u malee, guyyaa ayyaana bulee taphatamu kanatti kilabii jifachuurratti milkaa'aa hin jirre Evartan ijoolleen Paardiw irra aanu jedheen yaada.

Tilmaama Laawuroo: 1-0

Image copyright BBC Sport

Liivarpuul Siwaansii waliin (2:30 irratti)

Liivarpuul Iswaansii irratti galchii akka lakkoofsisu shakkii homaa hin qabu. Haa ta'u malee, tapha itti aanu Leestar waliin qabanif jecha Yargan Kiloopp taphattoota muraasa lafa kaa'u yaada jedhuun qaba.

Yoo isaan kana godhanimmoo rakkoo ofitti waamuudha. Sababni isaas, Siwaansiin yoo xiqqaate qabxii takka qooddachuuf akka taphatan hin shakku.

Tilmaama Laawuroo: 3-0

Mata dureewwan walitti dhiyaatan