Garee cimaa Piriimiyeer Liigii torbee kanaa: Gaarzi Kiruuksiin

Image copyright BBC Sport

Torbee kanatti taphattoonni qalbiikoo qabachuu danda'an eenyufaadha?

Image copyright BBC Sport

Galchi eegaa: Piitar Cheek (Arseenaal)

Tirooy Diinii taphataa peenaalitii galchuu dadhabu miti, yoo galchi eegaan harkaa fashalse ammoo eenyutu Cheek irra fooyya'aa ta'uu mala?

Cheek yeroo ammaatti ciminasaa guddaarra ta'uu baatus, taphoota PL 200 irratti galchiin osoo itti hin lakkaa'amin ba'uun isa jalqabaa ta'uun seenaa hojjateen ni boona.

Ittisa: Ashilee Yaangi fi Kiriis Ismooliing (Maanchistar Yunaayitid irraa), Maatiiw Leewutan (Barnileey).

Image copyright BBC Sport

Yaangi Waancaa Addunyaa 2018 irratti garee Ingilaandiif filatamuun isaa ammaas na dinqa, garuu taphoota hundarratti waan mullisaa jiruun na amansiisaa jira.

Sochiin tapha Liivarpuul irratti mullise kan ajaa'ibaa ture. Fedhii kubbaa qabatee taphachuu qabuun cinatti, Moo Saalaa gara itti sochoo'u dhabsiisee ture.

Kiriis Ismooliing Yunaayitidiif hin ta'u jedhamee odeeffamaa turus tapha Liivarpuul irratti namoonni akkas jedhan dogoggora akka ta'an mullisee jira.

Haalli kubbaa itti fashalsaa ture kan dinqisiifamu fi osoo inni jiraachuu baatee Yunaayitidiin gatii kan kaffalchiisu ture.

Maatiiw Leewutan erga miidhaan cimaan irra ga'ee booda daqiiqaa shaniif deemuuf rakkatullee, sana booda ka'ee ga'umsa agarsiiseen maqaansaa dhahamuu qaba.

Taphataan miidhaa kana geessise Maayikil Antooniyoo fi deeggartoonni Weesti Haam waan gammadan fakkaatus, dhumarratti kan milkaa'e garuu Leewutan fi Barmileey dha.

Gidduu: Keenedii (Niiwukaasil), Wiiliyaan (Cheelsii), Heenriik Mikhiitaariyaan (Arseenaal), Riyaad Mahaareez (Leestar)

Image copyright BBC Sport

Niiwukaasil yookaan Saawuzihaampitantu gaarii ture jedhee dubbachuuf na rakkisa, garuu Kenediin warri qulqullootaa gatii akka kaffalan taasisuu isaa nan beeka.

Cheesliin yeroo tokko dansaa yeroo kaan ammoo garee nama naasisu ta'u. Kiriistaal Paalas waliin yoo taphatanis lamaan gidduu turani.

Achirratti ciminasaa kan mullise Wiiliyaan ture. Chaampiyoonsi Liig irratti erga Baalseeloonaa waliin morkatanii booda ciminnisaa kun sirriitti mullataa jira.

Tapha Waatifoordi irratti deeggartoonni Arseenaal hedduun istaadiyeemii galuu dhiisuun mormii qaban mullisanus Mikhiitaariyaaniin kan dhiphise hin fakkaatu.

Lammiin Armeeniyaa kun taphoota injifachuurratti waan xiyyeeffate fakkaata.

Mikhiitaariyaan Yunaayitid yeroo turetti taphoota 22 irratti kan hojjachuu danda'e (galchii lama fi kubbaa shan mijeessee kennuu) erga Arseenaal galee taphoota sagal qofarratti milkeessuu isaa beektuu?

Mahaareez erga ofiisaatiin tapha dhaabee booda jiruutti waan deebi'e fakkaata. Sochii ajaa'ibsiisaa kan biraa torbee kanatti agarsiisuu danda'eera.

Kubbaan Vaardiif mijeessee kenne adda taatus, galchii halli itti lakkoofsises dandeettii biraa akka qabu mullisuu danda'eera.

Fuuldura: Maarkas Raashifoordi (Maan Yunaayitid), Jeemii Vaardii (Leestar) Ashilee Baarnes (Barnileey)

Image copyright BBC Sport

Mooriinhoon Raashofoordiin maaliif akka daa'imaatti ilaaluu akka hin dhaabne naaf hin galu. Kubbaa miilaan yoo ilaalamu Raashifoord ijoollee miti Mooriinhoonis kana hubachuu eegaluu qabu.

Tapha akkasii irratti galchii lama erga lakkoofsisee booda sa'aatii sanatti dirree keessaa baasuun carraa haat-tiriikii itti hojjachuu danda'u maaliif duraa mulqu?

Kubbaan Mahaareez irraa dhufte ajaa'iba taatus, haalli Vaardiin gara galchiitti itti geeddare hedduu dansaa ture.

Ashilee Baarnes fi Kiriis Wuud ammas qindoomina cimaa mullisuun waliin taphachuu itti fufanii jiru, galanni leenjisaa Shoon Daayich rakkoo garee Weesti Haam ilaaluu danda'eef haa ta'uutii.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan