Tilmaama Pirimiyer Liigii: Maark Looransan

Man City v Man Utd

Madda suuraa, BBC Sport

Taphoonni daarbiiwwan Maanchistarii fi Mersiisaayid dhuma torbee kanaatti si'aawinaan eegamaa jiru.

Xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Maark Looransan waan jedhe: ''Siitiin waancaa liigichaa mo'achuuf, Yunaayitidiin mo'achuu qaba. Haa tahu malee yeroo baay'ee, morkataa kee cimaa injifachuun waancaa hin kaastu.''

Madda suuraa, BBC Sport

Ibsa waa'ee suuraa,

City will seal the title if they beat United at Etihad Stadium on Saturday

Laawuroon daarbiiwwan lamaanuu qabxii walqixa 1-1 tahee xumuramu jedheera. Kanaan waliigaltaa?

TILMAAMMII LAAWUROO

SAMBATA DURAA

Madda suuraa, BBC Sport

Evertan v Liiverpuul

Taphni kun, leenjisaa Yargan Kilooppif, waa'ee taphattootasaa waan hedduu akka isatti hma jedheen yaada.

Garee kanarrattis hammam muddamni yoo itti cimellee, Kiloopp waa'ee Mohaamad Salaah irratti ofeeganno guddaa taasisan jedha.

Evertaniif ammoo taphni kun injifatamuu Sitiin booda carraa haaloo itti bahaniidha.

Tilmaammii Laawroo: 1-1

Madda suuraa, BBC Sport

Barnimaz v Kiristaal Paalaas

Paalaasonni torban dabre Liivarpuuliin injifatamuun isaanii hedduu isaan miidheera.

Taphni sunis Kiristaal Paalaasotaan gara liigii gadiitti bu'uuf qarqararra geesseera.

Barnimaz ammoo muuxxatanii ka'uun beekamu. Torban dabres Waatford waliin xumura irratti walqixa bahuu danda'aniiru.

Tilmaammii Laawroo: 2-1

Madda suuraa, BBC Sport

Biraayitan v Haadersfiild

Biraayitan tapha torban dabre Leesistar waliin taphatan irratti rukuttaa adabbii (penalty) maqsuun carraa gaarii qaban dabarsan.

Bu'aan torban dabres tapha Haadersfiild waliin taphatan irratti dhiibbaa irraan gaha.

Madda suuraa, BBC Sport

Haadersfiildotaaf walqixa bahuunillee hamilee itti hora. Haa tahu malee waan isallee argatan hin se'u.

Tilmaammii Laawroo: 2-0

Madda suuraa, BBC Sport

Leesistar v Niiwukaasil

Leesistar torbaffaarra taahuuf, barnileey waliin morkachaa kan jiran wayita tahu, Niiwukaasil ammoo gadi bu'uurraa baraaramuuf tattaafachaa jiru.

Niwukaasiloonni dirreesaaniin alatti injifatamuuf rakkisaa tahanillee, galchii gahaa lakoofsisaa hin jiran. Kanaaf Leesistar ni moo'a jedheen tilmaama.

Tilmaammii Laawroo: 2-0

Madda suuraa, BBC Sport

Istook v Tootanhaam

Taphni kun Istookif tapha guddaadha. Taphoota sadan darban waan mo'amaniif, sodaa gara gadii bu'uu qabu.

Tootanihaam ammoo Cheelsii irraatti qabxii ajaa'ibsiisaa galmeessisaniiru.

Tilmaammii Laawroo: 0-2

Madda suuraa, BBC Sport

Waatfoord v Barnileey

Taphoota 12 walitti aansuun erga moo'amanii booda, taphoota sadi ammoo mo'achuu danda'aniiru.

Waatfoord dirree isaaniirratti akka dansaa taphatu. Ta'uyyuu Barnileey qabxii isaanii sirreessuuf waan hedduu carraaqaniif, morkiin ni cima.

Tilmaammii Laawroo: 1-2

Madda suuraa, BBC Sport

Weest Biroom v Siwaansii

Weest Biroom waqtii taphaa kanaatti leenjistoota lama jijjiiraniiru. Gara liigii gadiitti bu'uun isaanii waan hin oolleedha.

Tilmaammii Laawroo: 2-1

Madda suuraa, BBC Sport

Maan Siitii v Maan Yunaayitid

Tapha Chaampiyoons Liigii Roobii taphatan irratti, Siitiin taphni agarsiisan hagas mara hinturre.

Peepp Guwaardiyoolaan dogongora muraasa dalageera. Tapha hagana gahuurraa Raahim Isteerling hambisuunsaa hedduu na dhibeera jedha Laawuroon.

Taphni kunis Guwaardiyoolaafis itti ulfaata jedheen yaada. Yunaayitidis akka malee itti cimuu danda'a.

Tilmaammii Laawroo: 1-1

DILBATA

Madda suuraa, BBC Sport

Arsenaal v Saawuzihaampitan

Wanti Arsenaal yeroo hundaa bitaa natti gala. Dhukkubbiin wahii sitti dhagahamee qorsa fudhattee, wayita natti fooyya'e jettu, deebi'ee sitti ka'a.

Kanaafuu baqaqsanii wal'aanuutu isaanii barbaachisa.

Saawuzaaihaampitaniin garuu ni mo'atu.

Tilmaammii Laawroo: 2-0

Madda suuraa, Getty Images

Cheelsii v Weest Haam

Wayitan wanta Cheelsii keessatti tahaa jiru ilaalu, dhuma bara taphaa kanatti Antooniyoo Koonteen (leenjisaa) kilabicha gadhiisanii bahu.

Chaampiyoons Liigii irratti hirmaachuufillee carraan qaban dhiphateera. Haa tahu malee Weest Haamiin ni mo'atu.

Tilmaammii Laawroo: 2-0Isin hoo tilmaammii kanaan walii galtuu?