Garee Cimaa Torbanii Gaarz: Haart, Ismooliing, Poogbaa, Eriksan, Zaahaa

Chris Smalling Image copyright Getty Images

Maanchistar Yunaayitid, Totanhaam, Arsenaal, Barnileey fi Niiwukaasil torban kana milkiin kan isaanii turte. Maan Yunaayitid carraa Maan Siitiin ittin waancaa kaasu dhorkataniiru.

Eenyufaatu garee cimaa koo kan torbee kanaa keessa seene?

Galchii Eegaa - Joo Haart (Weest Haam)

Joo Haart gahumsa gaarii agarsiise. Akkanatti taphachuu itti fufa taanaan, Waancaa Addunyaa irratti rakkoo galchii eegaa Ingilaand furuu danda'a. Tapha Cheelsii waliin taphatan irratti, kubbaawwan ajaa'ibaa sadii deebiseera.

Image copyright Reuters

Sarara Ittisaa - Siimas Koolmaan (Evartan), Ashlii Yaang (Maanchistar Yunaayitid), Kiriis Ismooling (Maanchistar Yunaayitid), Siizaar Azpilikeetaa (Cheelsii)

Image copyright Getty Images

Siimas Koolmaan: erga miidhamee booda ammas Evartaniif ammas si'aawinaan taphachuun isaa gaariidha. Daarbii Marsiisaayid irratti taphatoota eenyuyyuu caalaa kubbaa dhaabuu danda'eera.

Ashlii Yaang: Yaang gahumsa gaarii agarsiiseera. Kubbaa dirree Yunaayitid irraa faccisuun, taphattoota Maan Yunaayitid waliin qindaa'anii taasisan caalaa tap[ha gaarii agarsiiseera.

Kiriis Ismooling: Garee cimaa torbee kanaa keessaa kanin Yaang galche,jabina sammuu isaarraa ka'uun. Erga Siitiin durfamaa turanii booda sammuusaa amansiisuun, galchii itti mo'atan lakkoofsisuun isaa waan ajaa'ibaati.

Siizaar Azpilikeetaa: Isaa fi Antoniyoo Rudiger osoo tapha gaarii agarsiisuun hogganuu baatanii, silaa taphichi qabxii addaatin xumurama ture.

Sarara Gidduu - Jonjoo Sheelvii (Niiwkaasil), Luukaa Milivoojeevich (Kiristaal Paalaas), Pool Poogbaa (Maan Yunaayitid)

Image copyright Getty Images

Jonjoo Sheelvii: Niiwukaasiliif chaampiyoonaa 2016 kan tahan injifachuun isaanii, qabxii gaariidha. Gahumsisaa dhiheeya kanaas Foyya'aa dhufeera.

Luukaa Milivoojeevich: Milivoojeevich taphoota liigii 12 irratti galchiiwwan torba lakkoofsiseera.

Tapha Barnimazii fi Paalaas gidduutti taasifameen, Milivoojeevich taphattoota eenyuyyuu caalaa kubbaa dabarseera (65).

Pool Poogbaa: Miira guutuun wayita taphatu, Poogbaan morkataa isaaniirrati miidhaa cimaa qaqqabsiisuu danda'a. Gooliiwwan lamaan galches, wayita Yunaayitid lamaafi duwwaan wayita durfamaa turanitti.

Kunis Ebla 2012 irraa eegalee taphataa dirree Siitiirra goolii lama lakkoofsise isa jalqabaa isa taasisa.

Sarara Fuulduraa - Kiristiyaan Eriksan (Totanhaam), Wilfireed Zaahaa (Kiristaal Paalaas), Maarkoo Arnootoovich (Weest Haam)

Image copyright Getty Images

Kiristiyaan Eriksan: istaadiyema Istook keessa Eriksan akka mootiitti garmaamee dhuunfate. Wayita fiigee hin taphatin illee, kubbaawwaan dadansaa dabarsaa ture.

Torban darbes Cheelsii mo'achuun, torbee kanas Istook mo'ataniiru. Gumaachi olaanaan ammoo kan Eriksani.

Wilfireed Zaahaa: Na ajaa'iba, tilmaammuu hin dandeessu, carraawwan glachiis ni uuma.

Tapha Barnimaz waliin taasisan irratti akka Zaahaa kubbaa gara gooliitti kan rukuteefi qixa gooliitti kan rukute hin turre.

Maarkoo Arnootoovich: tapha ajaa'ibaa nutti agarsiise Arnootoovich. Galchii Hernaadeezeefis kubbaa mijeessee dabarse.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa "I would have to go back some years to hear Liverpool fans in better voice"

Mata dureewwan walitti dhiyaatan