Waancaa Addunyaa 2018 eenyu akka mo'atu, tapha BBC News kanaan tilmaamaa

Waancaa Addunyaa Raashiyaa 2018 eenyu akka mo'atu sirriitti tilmaamuu dandeessuu? Marsaa jalqabaarraa eenyutu tara? Tilmaamaatii qoodaa.

Qabiyyee kana ilaaluuf maaloo biroowzarii keessan foyyeeffadhaa

Odeessa kana irratti dabalata