Waancaa Addunyaa 2018: Aarsaa ajaa'ibaa deggartoonni Peeruu kaffalan

Deeggartoota Peeruu, Peedrofi Aleeksis Image copyright BBC Sport
Goodayyaa suuraa Peedro (Bitaa) fi Aleeksis (mirga) tapha Deenmark waliinitti.

Peedro ykn Perriitto, hojiii isaa Paanaamaa dhiisee gara Rashiyaatti hiriyaa isaa Aleeksis waliin dhufe. Maallaqa qabu hunda walitti qabee wantoota rakasa ta'an fayyadamaa imala ji'a lamaa jalqabe.

Balaliisa gara Madriid qaalii ture booda footee irra ciisaa, konkolaataa namoota biroo waliin qooddataa, Fiinlaand keessatti bidiruu fayyadamaa as gahe.

Imala xiyyaara waan hin dandeenyeef, gara manaatti deebi'uuf ji'a lama akka itti fudhatu yaada.

"Kun jaalala," jedha Peedroon.

Namootni konkoolaata gurguranii, mana isaani qabsiisanii, baankii irra liqeeffatanii Raashiyaatti argaman jiru.

Waancaa adduunyaa irratti hirmaachuuf namootni hedduun jireenya isaanii geeddaraa jiru.

Akka namoota hedduus, Raashiyaanootni miirafi arjummaa lammiilee Peruun dinqamaniiru.

Image copyright BBC Sport
Goodayyaa suuraa Manuweliitto (biraarraa sadaffaa) fi hiriyyoonni isaa Peeruun Deenmaarkiin mo'atamuu ishee booda waliin bohaaru.

Manuweliitto, manguddoon umurii 80, imala xiyyaaraa sadiifi deemsa baaburaa halkanii sa'aati 10 booda Saraanisk kan dhaqqaban.

"Deemsichii baay'ee rakkiisaa ture garuu akkamiinan hafa?" jedhu.

"Ani yeroo dheeraafin eege, sirba keenya biyya biraatti ammas sirbuuf, hundi keenya yeroo dheeraaf eegne. "

Deeggartootni isaani Raashiyaa keessatti dhiibbaa guddaa utuu fidanii, taphattootaa Peeruuf tapha jalqabaa irraatti 1-0 mo'atamuun cimaadha.

Tapha isaanii lammataa har'a Firaans waliin taphatu.

Maarsaa jalqabaa irraatti Peeruun yoo tapha kana keessaa baate, namoota hedduu aarsaa guddaa baasanii dhufan, gadda hammaatatu quunnamaan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata