Tilmaama Laawuroo taphoota Pirimeer Liigii Ingiliiz: Siitii moo Yunaayitid?

Man City v Man Utd Image copyright BBC Sport

Dilbata gara Etihaad imaluun Siitii waliin falmii kan taasisan Maan Yunaayitid tilmaama gadaanaatu kennameef. Eenyutu injifata laata?

Akka ogeessi kubbaa miilaa BBC Laawuroon jedhutti, ''Maan Yunaayitid bu'a qabeessummaa dabalaa jiru. Taphoota lamaan dabran Barnimaziifi Juveentus waliin taasisan akkatti injifatan ilaaluu dandeenya,''

''Sa'aatii dhumetti galchii lakkoofsiisun injifachuun garee kanaaf cimina yommuu tahu, morkattootaaf ammoo yaaddoo uuma,''

''Eeyyeen, Maan Siitiin akka injifatan ni eegama. Garummoo salphumatti waan tahu miti,''

Tilmaammii Laawuroo

Sambata

Image copyright BBC Sport

Kaardiif fi Biraayitan

Barana Kaardif takkaa ni mo'ata jedhee tilmaamee hin beeku. Dirreesaanii irratti jifatanii taphachuu kan barbaadan yoo tahu, gaafa Sambataas kanuma hordofu jedheen yaada.

Warri Biraayitan dirree Niiwukaasil irratti kan injifatan tahus, dirreesaaniin alatti wayita taphatan bu'a qabeessa miti.

Tilmaammiin Laawuroo: 1 - 0

Image copyright BBC Sport

Haadersfiild fi Westihaam

Hadarsfiild erga taphni baranaa jalqabee as yeroo duraaf gaafa Wiixataa erga mo'atanii booda, ofitti amanamummaan isaaanii dabaleera.

Warri Weestihaam ammoo haalli keessa jiran tilmaamuuf rakkisaa taasisa. Al tokko akka dansaa taphatu, yeroo kaan ammoo badaa tahu. Tapha kanaan gooliin hedduun ni gala jedhee hin yaadu.

Tilmaammiin Laawuroo: 1 - 1

Image copyright BBC Sport

Leestar fi Barnileey

Abbaan qabeenyaa Leestar fi namoonni afur biroo balaa helikooptaraan erga lubbuu dhaban booda, tapha godhamu isa jalqabaati.

Tilmaammiin Laawuroo: 2 - 1

Image copyright BBC Sport

Niiwukaasil fi Barnimaz

Niwukaasil torban darbe yeroo jalqabaaf mo'ataniiru. Kanumaanis

Maagpiisonnni dirree isaaniirrati waan taphataniif mo'atu jedheen yaada.

Tilmaammiin Laawuroo: 2 - 0

Image copyright BBC Sport

Saawuzaampitan fi Waatifoord

Saawuzihaampitanoonni rakkoo goolii galchuu qabu. Taphoota shanan darban irratti galchii sadii callaa lakkofsisan.

Mo'icha taphoota shanan darban irratti dhaban, Waatifoord irratti haaloo bahuu? Eeyyeen.

Tilmaammiin Laawuroo: 2 - 0

Image copyright BBC Sport

Kiristaal Paalaas fi Totanhaam

Taphoota shanan darban irratti qabxii lama callaa kan argatan Kiristaal Paalaas, dirree isaaniirratti qabxii isaaniif malu argachaa hin jiran.

Taphni kun Darbii Landan yommuu tahu, qophii guddaa irratti taasisu.

Tilmaammiin Laawuroo: 1 - 1

Dilbata

Image copyright BBC Sport

Liivarpuul, Fuulhaam waliin

Liivarpuul Kibxata galgala Beelgireed irratti taphni Reed Istaar waliin taasisan roga maraanuu gahumsa gaarii hin agarsiisne.

Kun Fulhaam waliin irra hin deebi'amu. Fuulhaamoonni taphoota dabran irratti gahumsisaanii daran kan gadi bu'aa jiru wayita tahu, tapha torbaffaa isaanii kanas walitti fufiinsaan ni mo'amu jedheen yaada.

Tilmaammiin Laawuroo: 3 - 0

Image copyright BBC Sport

Cheelsii, Evartan waliin

Evartanoonni torbee darbe, Biraayitaniin mo'achuu bira darbee tapha dansaallee agarsiisaniiru.

Cheelsiirra galchii lakkoofsisuun salphaa tahuu dhiisuu danda'a. Cheelsiin yeroo mara muddama keessa wayita galutti, Edin Hazaard jiraaf.

Tilmaammiin Laawuroo: 2 - 0

Image copyright BBC Sport

Arsenaal fi Woolvis

Yeroo mara Arsenaaliin ilaalu, leenjisaa Unaay emerii attamiin garee kana gahumsa gaarii akka qabaatu taasisen yaada. Tapha bareedaa torbee darbe Liivarpuul waliin taasisan akka irra deebi'an abdiin qaba.

Woolvis ammoo taphoota darban sadan kan mo'aman tahuus, tapha kana mo'amaniis sadarkaa jiran irraa hedduu gadi hin bu'an.

Tilmaammiin Laawuroo: 2 - 0

Image copyright BBC Sport

Maan Siitii fi Maan Yunaayitid

Gahumsi gareen Joosee Moorinhoo taphoota muraasa dabran irratti agarsiisu, Maan Yunaayitid duraanii kan yaadachiisudha. Yoo dursanis gara taphaatti ni deebi'u.

Siitiin taphoota lamaan dabran irratti galchiiwwan hedduu galchuun waan mo'ataniif, deeggartoonni si'ominaan eeggatu. Haa ta'u malee, kubbaan miilaa waan salpha miti.

Haaluma walfakkaatuun, deeggartoonni Maan Yunaayitidis bara darbe waan mo'ataniif isuma yaadaa jiru taha. Haa ta'u malee kun waan milkaa'u miti.

Tilmaammiin Laawuroo: 1 - 1

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata