Garee cimaa Gaarez Kiruuks: Lirooy Saanee, Daalee Alii, Tirent Aleksaander-Arnoold, Andree Gomez

Istwaarti Armistiroong (Saawuzhaampteen) Andree Gomez (Everten) Aaron Mooy (Haadersifiild) Daalee Alii (Tootinhaam) Image copyright Getty Images

Taphoota Piriimer Liigii Ingiliiz torba kanaatiin Maanchester Siiitiin Westi Haamiin bareechee mo'achuun kan isa dhaabu dhibeera ammallee.

Tootinhaam ammoo Chelsiidhaan mo'achuudhaan galmee osoo hin mo'amiin hanga maatti dhufuu isaa jalaa fashaleesseera.

Maanchester Yunaayitid dirree isaarratti Kiristaal Palaasiin simatee walqixaan xumureera. Aresnaal ammoo Bornimaawoziin kan ittiin mo'atan tapha isaanii hawwataa taasiseera.

Liverpuulis Waatfoordiin mo'achuudhaan dhiibbaa Maanchister Siitiitti dhiyaachaa deemu cimsataa jira.

Taphoota turaniin taphattoota ciccimoo akkamiitu garee cimaa torban kanaa ijaare?

Image copyright BBC Sport

Goolii eeguun - Waayinee Heennessii (Kiristaala Palaas)

Image copyright Getty Images

Taphoota torba osoo hin mo'atiin turanii Kiristaal Palaas tapha Maanchester Yunayitid waliin tureen waan tokko argachuudhaf akka malee eeganii turan. Yaalii Antooniyoo Maarshaal Waayinee Heennesseeyakka goolii hin taane dhorke baayyee murteessaa ture. Kan Lingaard yaalee turee gaalii eegaan kun hambise ammoo ajaa'iba ture.

Kana beektuu? Heennesseey kubbaa goolii ta'uu malan shan hambisuudhaan dirree warra Maanchester Yunaayitid irratti Piriimer Liigii bara kanaan osoo irratti hin lakkaa'amiin ba'uu danda'aniiru.

Sarara ittisaa - Tireent Aleksaander-Arnoold (Liiverpuul), Mohaamaduu Sakoo (Kiristaal Palaas), Andiriiwu Roobertisaan (Liiverpuul)

Image copyright Getty Images

Tireent Aleksaander-Arnoold: Mohaammed Saalah, Jordaan Handersaniifi Roobertoo Firmiinoo hunduu bakka kubbaa itti lakkoofsisan hiriiranii jiru. Garuu gurbaan muuxannoo hedduu hin qabne dirree irratti dandeettii ajaa'ibaa agarsiise.

Kana beektuu? Aleksaander-Arnoold erga Mudde bara darbe Filiippi Kutiiniyoo rukkuttaa adabbii kallattiin Biraayiten irratti lakkoofsisee kan lakkoofsise kun isa jalqabaati.

Maamaaduu Sakhoo: Tapha Yunaayitid waliin tureen cimina garsiisuu qofa osoo hin taane gareeisaa jajjabeessuun gaggeessa tureera. Dirree Ooldi Tiraafoordii keessatti sekondii hunda keessa damaqinsaan raawwii gaarii agarsiisaa ture waan ta'eef sarara ittisaa kana keessatti filatameera.

Kana beektuu? Sakhoon kubbaa sadii dhaabee sagal ammoo afirrii fageessuun tapha Maanchester Yunaayitid waliin tureen gooliin tokkollee akka osoo itti lakkaa'amiin xumuraniiru.

Andiriiwu Roobertisaan: taphataan kun peenaaliitii saatii murteessaa ta'etti iraatti lakkaa'amuuf male jalaa ba'uudhaaf carra qabeessa ta'eera. kanaan achi, taphataan kun Waatforrdiif rakkoo ta'ee socho'uu isaani dhowwee ture.

Kana beektuu? Roobertisaan tapha Liiverpuul Waatforrdii waliin taasiseen kubbaa ceesisee kennuudhaan taphatoota Liiverpuul kamiyyu caalaa dalagee ture, kanumaanis gooliin irratti hin lakkaa'amiin xumuran.

Sara gidduu - Istwaart Armistiroong (Saawuzhaampteen) Andree Gomez (Everten) Aaron Mooy (Haadersifiild) Daalee Alii (Tootinhaam)

Image copyright Getty Images

Istwaart Armistiroong: Ani Saawuzhampiteen keesatti cimana gurbaan kun agarsiisu daawwachuu hedduun jaalladha.

Goolii lammaffaa sirriitti bareechee lakkoofsise garuu carraa sadaffaa lakkoofsisuullee ni qaba ture.

Kana beektuu? Armistroong goolii bareedaa akkasii kan lakkoofsisa bara 2016 Mudde keessa yeroo Seltikiif taphataa turetti tapha Paartik waliin taasisaniraatti ture.

Andiree Gomeez: Andiree Gomeez cimina tapha Chelsii waliin taasisanii turan keessatti garee cimaa koo keessatti hin filatamiin haafuu isaa na haarsee ture.

Taphataan lammii Poorchugaal kun cimina agarsiiseen baayyee itti tolaafi kubbaa babbareedoo kennaa ture.

Kana beektuu? Gomeez tapha Eveteen Kaardifiin 1-0tiin mo'ate irratti lama takaalee, tama ammoo karaatti hambisee kubbaawwan 57 ammoo kenneera.

Aaron Mooy: Mooy tapha gareen isaa Hadersifiild Wolvisiin ittiin mo'atan keessatti baayyee cimaa ture.

Kana beektuu? Mooy erga Mudde 2017 booda taphataa kilaba isaa keessaa taphata tokko irratti goolii lama lakkoffsise inni kun isa jalqabaati. Bara 2017 sanas taphataama kanatu Waatifoordirratti lakkoofsise.

Daalee Alii: Tapha Tootinhaamiifi Chelsii kana irratti taasifameen Aliin kubbaa tuqe mara bareechaa ture. Tapha baayyee cimaa ta'e kana irratti sirriitti itti tole.

Kana beektuu? Aliin goolii baayyee kan lakkoofsise kilaba kamiyyu caalaa Chelsii irratti lakkoofsise. Kunis gooliiwwan (6).

Sarara fuula duraa - Saan Hewuung-miin (tootinhaam), Aleksaander Mitirooviich (Fuulhaam), Lerooy Saanee (Maanchester Siitii)

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Saan Hewuung-miin (tootinhaam), Aleksaander Mitirooviich (Fuulhaam), lerooy Saanee (Maanchester Siitii)

Saan Hewuung-miin:Ciminni taphataa kanaa, keessattuu kan inni taphattoota Chelsii sarara gidduu qalbiii golgoleessaa darbee goolii lakkoofsise adda ture.

Kana beektuu? Saan taphoota 154 hiriire keessatti Tootinhaamiif goolii 50 geessiseera.

Aleksaander Mitirooviich: Taphataan kun maaliif akka gara fuula duraatti muddee goolii lakkoofsisuuf yaalu ni beeka. Kan inni lamaffaa lakkoofsise baayee ajaa'iba ture.

Kana beektuu? Mitirooviich bara kana taphataa mataadhaan goolii hedduu lakkoofise adda duraadha. Kunis gooliiwwan 4 ta'u.

Lerooy Saanee : Gurbaan ol-adeemaa kun baayyee adda. Umuriin taphataa kanaa waggaa 22 waan ta'eef gara fuula duraatti taphataa kubbaa miilaa hunda caalaa fulatamaa ta'uullee ni danda'a.

Kana beektuu? Erga taphni bara kanaa jalqabee, taphataan Piriimer Liigii Ingiliiz kamiyyu Saanee caalaa goolii hin lakkoofsine, namni isa caalaa kubbaa miidhaassee kennes hin jiru. Hanga ammaa gooliiwwan 7 lakkoofsiseera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata

Geessituuwwan Intarneetii walitti dhiyaatan

Qabiyyee iddoola alaatiif BBC'n itti hin gaafatamu