Hayilee G/Sillaase: Aangoon dhiibbaa dhiigaaf na saaxile

Hayilee Gabrasilaasee

Waggoota lamaan darban yeroo pirezidantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa ture dhibeef saaxilamuu atileet Hayilee G/Sillaasee dubbate.

Turtii BBC Africa Sport waliin taasiseen akka dubbatetti yeroo aangoorra ture 'atileetota gammachiisuuf wantan qabu hunda kenneera' jedheera.

''Akka maatii keenyaatti namni dhiibbaa dhiigaa qabu hinjiru. Amma garuu waggaa lamaan darbe keessa anaan na qabateera.''

Atileetin osoo hin eegamin waggaa lama dura morkii guddaan aangootti dhufe kuni torban lama dura ture aangoo kan gad-lakkise.

''Atileetonni muraasni waan hin gammanneef hiriira natti bahan. Xiqqoo(lakkoofsaan) fi beekkamti qabaachuu dhabuu malu, garuu yoo isaan gammachiisuu dhabe maalifan achi tura. Kaaniif carraa kennuun qaba.''

Yeroo aangootti dhufu isa karoorse keessaa muraasa qofaa akka raawwate atileetin milkaa'ina guddaa argate akka gaabbisiisu himeera.

''Wanti xiqqoo na hanqatu, osoo yeroo filannookoo hin xumurin bu'uukooti.''

Ta'us wanta hin raawwanne fiixa baasuuf Daraartuun naaf eeyyamte hojjechaan jira jedheera.

Hayileen wanta yaade hedduu raawwatu dhabuus, ''Waggoota lamaan darban wanta hedduun dalage,'' jedha.

Hayilen yeroo gara aangotti dhufe wanti guddaa irratti hojjedha jedhee yaade qoricha humneessu/jajjabeessu xiqqeessuudha.

Ammas garuu rakkoo akka ta'e amana. ''Keeniyaanfi Itoophiyaan maaliif qoricha fedhu? Atileetonni fuula duratti shaampiyoonaa yta'u barbaadan qoricha fudhachuu hin qabani.''

Hayileen erga aangoo irraa fudhate booda bakka isaa atileetin Afrikaa jalqabaa warqii Olompikii argatte, Atileet Daraartuu Tulluu, bakka buuteetti.

Ta'us garuu, waggoota lamaan hafan federeeshichincha hogganuf filannoo torban muraasa booda taasifamu irratti akka hin hirmaanne Daraartuun BBC'tti himuun ishee ni yaadatama.