Waancaa Afriikaa 2019: Taphattoota ciccimoo gareekoo keessa galchu

Dhiifama, biroowzariin keessan hin hojjatu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata