Waancaa Afriikaa 2019: Dirreen alatti eenyutu mo'ata?

Falmiin Waancaan Afriikaa kan 2019 itti fufeera. Gareen 24's shaampiyoonaa tahuuf carraaqaa jiru. Mee altokko dirree kubbaarraa bahuun gaaffii ''Kubbaa miilaan alatti gosa biraatiin eenyuutu Waancaa kaasa?'' jedhu haa gaafannu. Taphni nuti akkasiin midhaassine kun biyyoota Afriikaa gama saffisa intarneetii, hanga umrii jireenyaa, malaammaltummaa fi kanneen biroon walfalmisiisa.
Kanneen keessaa filadhu
 • Biyya kamtu intarneeta saffisa olaanaa qaba?
  • Marsaa biyyoota 16
    • Zimbaabuwee vs Keenyaa. Mo'ataa: Keenyaa
    • Afrikaa Kibbaa vs Tuniziyaa. Mo'ataa: Afrikaa Kibbaa
    • Madagaaskaar vs Koot Divuwaar. Mo'ataa: Madagaaskaar
    • Gaanaa vs Maalii. Mo'ataa: Gaanaa
    • Angoolaa vs Morokoo. Mo'ataa: Morokoo
    • Senegaal vs DR Koongoo. Mo'ataa: Senegaal
    • Naayijeeriyaa vs Kaameroon. Mo'ataa: Naayijeeriyaa
    • Yugaandaa vs Tanzaaniyaa. Mo'ataa: Yugaandaa
  • Nuusa Xumuraa
    • Keenyaa vs Afrikaa Kibbaa. Mo'ataa: Afrikaa Kibbaa
    • Madagaaskaar vs Gaanaa. Mo'ataa: Madagaaskaar
    • Morokoo vs Senegaal. Mo'ataa: Senegaal
    • Naayijeeriyaa vs Yugaandaa. Mo'ataa: Yugaandaa
  • Walakkaa Xumuraa
    • Afrikaa Kibbaa vs Madagaaskaar. Mo'ataa: Madagaaskaar
    • Senegaal vs Yugaandaa. Mo'ataa: Senegaal
  • Xumura
    • Madagaaskaar
     Senegaal
     Madagaaskaar vs Senegaal. Mo'ataa: Madagaaskaar
  Madagaaskaar
  ALA Caamsaa 2019tti saffisni intarneeta Maadagaaskaar, sekoondii tokkotti MB 28.08 ture. Kunis Keeppi Vardeetti aanee saffisa olaanaa lammaaffaa ture. Haatahu malee, saffisni olaanaa kun itti fayyadama olaanaa jechuu miti. Akka gabaasa Baankii Addunyaatti, 2017 keessa ummata biyyattii keessaa %10 qofatu intaneeta fayyadama.
  Madda: Speedtest Global Index by Ookla. Download speed for fixed broadband, Caamsaa 2019. Daataan Guinea-Bissau fi Guinea hin argamne.
 • Biyya kamtu ruuzii irra caalaatti fayyadama?
  • Marsaa biyyoota 16
    • Yugaandaa vs Tanzaaniyaa. Mo'ataa: Tanzaaniyaa
    • Koot Divuwaar vs Gaanaa. Mo'ataa: Koot Divuwaar
    • Giinii vs Keenyaa. Mo'ataa: Giinii
    • Giinii-Bisaawu vs Mooritaaniyaa. Mo'ataa: Giinii-Bisaawu
    • Maalii vs Afrikaa Kibbaa. Mo'ataa: Maalii
    • Senegaal vs Naayijeeriyaa. Mo'ataa: Senegaal
    • Madagaaskaar vs Beeniin. Mo'ataa: Madagaaskaar
    • Masirii vs Angoolaa. Mo'ataa: Masirii
  • Nuusa Xumuraa
    • Tanzaaniyaa vs Koot Divuwaar. Mo'ataa: Koot Divuwaar
    • Giinii vs Giinii-Bisaawu. Mo'ataa: Giinii
    • Maalii vs Senegaal. Mo'ataa: Senegaal
    • Madagaaskaar vs Masirii. Mo'ataa: Madagaaskaar
  • Walakkaa Xumuraa
    • Koot Divuwaar vs Giinii. Mo'ataa: Giinii
    • Senegaal vs Madagaaskaar. Mo'ataa: Senegaal
  • Xumura
    • Giinii
     Senegaal
     Giinii vs Senegaal. Mo'ataa: Giinii
  Giinii
  2018tti lammiileen Giinii giddugaleesssaan ruuza kg 190 nyaataniiru. Biyyattiin ruuza oomishuuf qilleensa mijataa qabaattus, waan biyyatti galchitu keessaa ruuzni isa jalqabaati. Biyyoota Eeshiyaa irraa heddumminaan galchiti.
  Madda: IRRI. Daataan biyyoota Beeniin, Naamiibiyaa, Tuuniziyaa fi Zimbaabweef hin argamne
 • Biyya kamtu qabeenyi biyyattii giddugaleessaan nama tokkoof wayita hiramu (GDP) olaanaa qaba?
  • Marsaa biyyoota 16
    • Zimbaabuwee vs Keenyaa. Mo'ataa: Keenyaa
    • Afrikaa Kibbaa vs Mooritaaniyaa. Mo'ataa: Afrikaa Kibbaa
    • Naayijeeriyaa vs Morokoo. Mo'ataa: Morokoo
    • Gaanaa vs Tuniziyaa. Mo'ataa: Tuniziyaa
    • Angoolaa vs Namibiyaa. Mo'ataa: Namibiyaa
    • Aljeeriyaa vs Beeniin. Mo'ataa: Aljeeriyaa
    • Giinii vs Kaameroon. Mo'ataa: Kaameroon
    • Masirii vs Senegaal. Mo'ataa: Senegaal
  • Nuusa Xumuraa
    • Keenyaa vs Afrikaa Kibbaa. Mo'ataa: Afrikaa Kibbaa
    • Morokoo vs Tuniziyaa. Mo'ataa: Tuniziyaa
    • Namibiyaa vs Aljeeriyaa. Mo'ataa: Namibiyaa
    • Kaameroon vs Masirii. Mo'ataa: Masirii
  • Walakkaa Xumuraa
    • Afrikaa Kibbaa vs Tuniziyaa. Mo'ataa: Afrikaa Kibbaa
    • Namibiyaa vs Masirii. Mo'ataa: Namibiyaa
  • Xumura
    • Afrikaa Kibbaa
     Namibiyaa
     Afrikaa Kibbaa vs Namibiyaa. Mo'ataa: Afrikaa Kibbaa
  Afrikaa Kibbaa
  Afriikaa Kibbaatti GDP'n nama tokkoof Doolaara US 6,000 waggaatti tahuu Baankiin Addunyaa ni hima. Haa tahu malee, Afriikaa Kibbaa biyyoota addunyaatti walqixxummaan keessa hinjirre keessatti argamti. Kana malees ardicha keessa dureessota jiran baayyinaan kan keessatti argaman haa taatu malee, hojii dhabdummmaan daran olaanaadha. Xumura 2018tti %27 hojii dhabeeyyii turan. Hiyyummaanis daran hammaataadha jedhama.
  Madda: Source: World Bank, GDP per capita, Current US$, 2017
 • Biyya kamtu liqaa biyya alaa gadaanaa qaba?
  • Marsaa biyyoota 16
    • Masirii vs Tanzaaniyaa. Mo'ataa: Tanzaaniyaa
    • Koot Divuwaar vs Beeniin. Mo'ataa: Beeniin
    • Naayijeeriyaa vs Yugaandaa. Mo'ataa: Naayijeeriyaa
    • Giinii-Bisaawu vs Angoolaa. Mo'ataa: Giinii-Bisaawu
    • Maalii vs Morokoo. Mo'ataa: Maalii
    • Aljeeriyaa vs Burundii. Mo'ataa: Aljeeriyaa
    • Giinii vs Kaameroon. Mo'ataa: Giinii
    • DR Koongoo vs Keenyaa. Mo'ataa: DR Koongoo
  • Nuusa Xumuraa
    • Tanzaaniyaa vs Beeniin. Mo'ataa: Beeniin
    • Naayijeeriyaa vs Giinii-Bisaawu. Mo'ataa: Naayijeeriyaa
    • Maalii vs Aljeeriyaa. Mo'ataa: Aljeeriyaa
    • Giinii vs DR Koongoo. Mo'ataa: DR Koongoo
  • Walakkaa Xumuraa
    • Beeniin vs Naayijeeriyaa. Mo'ataa: Naayijeeriyaa
    • Aljeeriyaa vs DR Koongoo. Mo'ataa: Aljeeriyaa
  • Xumura
    • Naayijeeriyaa
     Aljeeriyaa
     Naayijeeriyaa vs Aljeeriyaa. Mo'ataa: Aljeeriyaa
  Aljeeriyaa
  Galiin humnoota annisaa fi qusannoon gatii boba'aa tasgabbeessuu irratti taasifameen, Aljeeriyaan liqaa biyyoota alaarraa fudhatte guutummaatti haquutti dhiyaateera. 2017tti galii biyyattii keessaa harka 3.4 qofatu liqaa biyya alaa ture. Kana jechuunis Aljeeriyaatti otoo lammiin cufti mindaa fi bu'aasaanii walitti guuranii, liqaa biyyattii deebisuuf guyyoota 12 qofatu gaha jechuudha. Gama kaanin wayita ilaallu ammoo, biyyattii Mooritaaniyaatti ammoo guyyoota 311 fudhata.
  Madda: World Bank (IDS), Total External Debt to GNI (%), 2017. Naamibiyaaf daataan hin argamne.
 • Biyya kamtu hanga umrii jireenyaa olaanaa qaba?
  • Marsaa biyyoota 16
    • Yugaandaa vs Senegaal. Mo'ataa: Senegaal
    • Morokoo vs Angoolaa. Mo'ataa: Morokoo
    • Naayijeeriyaa vs Afrikaa Kibbaa. Mo'ataa: Afrikaa Kibbaa
    • Gaanaa vs Mooritaaniyaa. Mo'ataa: Mooritaaniyaa
    • Tuniziyaa vs Namibiyaa. Mo'ataa: Tuniziyaa
    • Aljeeriyaa vs Kaameroon. Mo'ataa: Aljeeriyaa
    • Madagaaskaar vs Beeniin. Mo'ataa: Beeniin
    • Masirii vs Tanzaaniyaa. Mo'ataa: Masirii
  • Nuusa Xumuraa
    • Senegaal vs Morokoo. Mo'ataa: Morokoo
    • Afrikaa Kibbaa vs Mooritaaniyaa. Mo'ataa: Mooritaaniyaa
    • Tuniziyaa vs Aljeeriyaa. Mo'ataa: Tuniziyaa
    • Beeniin vs Masirii. Mo'ataa: Masirii
  • Walakkaa Xumuraa
    • Morokoo vs Mooritaaniyaa. Mo'ataa: Morokoo
    • Tuniziyaa vs Masirii. Mo'ataa: Tuniziyaa
  • Xumura
    • Morokoo
     Tuniziyaa
     Morokoo vs Tuniziyaa. Mo'ataa: Tuniziyaa
  Tuniziyaa
  Lammiileen Tuniiziyaa 2017tti dhalatan giddugaleessaan hanga umrii 78tti jiraachuu danda'u - kana keessaa ganni 67 fayyaa guutuun jiraachuu danda'u jechuudha. Dubartoonni haga ganna 80 yogguu jiraatan, dhiironni ammoo 76. Sababaoota du'a guyyaa malee biyyattii keessaa isaan ijoon - dhukkuba onnee fi balaa tiraafikaati.
  Madda: Global Burden of Disease Study 2017, Institute for Health Metrics and Evaluation. Estimated life expectancy at birth, both sexes.
 • Biyya kamtu ummata hedduu qaba?
  • Marsaa biyyoota 16
    • DR Koongoo vs Keenyaa. Mo'ataa: DR Koongoo
    • Afrikaa Kibbaa vs Giinii. Mo'ataa: Afrikaa Kibbaa
    • Naayijeeriyaa vs Koot Divuwaar. Mo'ataa: Naayijeeriyaa
    • Gaanaa vs Maalii. Mo'ataa: Gaanaa
    • Angoolaa vs Morokoo. Mo'ataa: Morokoo
    • Tanzaaniyaa vs Yugaandaa. Mo'ataa: Tanzaaniyaa
    • Madagaaskaar vs Kaameroon. Mo'ataa: Madagaaskaar
    • Masirii vs Aljeeriyaa. Mo'ataa: Masirii
  • Nuusa Xumuraa
    • DR Koongoo vs Afrikaa Kibbaa. Mo'ataa: DR Koongoo
    • Naayijeeriyaa vs Gaanaa. Mo'ataa: Naayijeeriyaa
    • Morokoo vs Tanzaaniyaa. Mo'ataa: Tanzaaniyaa
    • Madagaaskaar vs Masirii. Mo'ataa: Masirii
  • Walakkaa Xumuraa
    • DR Koongoo vs Naayijeeriyaa. Mo'ataa: Naayijeeriyaa
    • Tanzaaniyaa vs Masirii. Mo'ataa: Masirii
  • Xumura
    • Naayijeeriyaa
     Masirii
     Naayijeeriyaa vs Masirii. Mo'ataa: Naayijeeriyaa
  Naayijeeriyaa
  Naayijeeriyaan ardicha keessa baayyina uummataan ishee jalqabaati - miiliyoona 200. Addunyaarratti ammoo 7ffaa irratti argamti. Baay'een ummata biyyattii dargaggoota. Namoota 10 keessaa 4 ka tahan - ganna 14 gadi.
  Madda: CIA World Factbook, tilmaama lakkoofsa uummataa 2018
 • Biyya kamtu bal'ina lafaa guddaa qaba?
  • Marsaa biyyoota 16
    • Masirii vs Tanzaaniyaa. Mo'ataa: Masirii
    • Afrikaa Kibbaa vs Mooritaaniyaa. Mo'ataa: Afrikaa Kibbaa
    • Naayijeeriyaa vs Morokoo. Mo'ataa: Naayijeeriyaa
    • Kaameroon vs Maalii. Mo'ataa: Maalii
    • Angoolaa vs Namibiyaa. Mo'ataa: Angoolaa
    • Aljeeriyaa vs Zimbaabuwee. Mo'ataa: Aljeeriyaa
    • Madagaaskaar vs Gaanaa. Mo'ataa: Madagaaskaar
    • DR Koongoo vs Keenyaa. Mo'ataa: DR Koongoo
  • Nuusa Xumuraa
    • Masirii vs Afrikaa Kibbaa. Mo'ataa: Afrikaa Kibbaa
    • Naayijeeriyaa vs Maalii. Mo'ataa: Naayijeeriyaa
    • Angoolaa vs Aljeeriyaa. Mo'ataa: Aljeeriyaa
    • Madagaaskaar vs DR Koongoo. Mo'ataa: DR Koongoo
  • Walakkaa Xumuraa
    • Afrikaa Kibbaa vs Maalii. Mo'ataa: Maalii
    • Aljeeriyaa vs DR Koongoo. Mo'ataa: Aljeeriyaa
  • Xumura
    • Maalii
     Aljeeriyaa
     Maalii vs Aljeeriyaa. Mo'ataa: Aljeeriyaa
  Aljeeriyaa
  Biyyoota Afriikaa keessaa Aljeeriyaan bal'ina lafaa guddaa qabdi. Addunyaarraa ammoo 10ffaarra argamti. %80 biyyattii Gammoojjii Sahaaraatu haguuga. Afrikaa keessa biyyattiin bal'inaan tokkoffaa Sudaan turte. Garuu 2011tti iddoo lamatti addaan hiramte. Uummanni Aljeeriyaa daran addaan faffaca'anii qubatu. Iskuweer km takkarra namoota 17 qpfatu qubata. Faallaa kanaan ammoo Burundiitti Isk km tokkorra namoota 423tu jiraata.
  Maddi: Baankii Addunyaa, 2018.
 • Biyya kamtu gocha malaammaltummaa gadaanaa qaba?
  • Marsaa biyyoota 16
    • Yugaandaa vs Tanzaaniyaa. Mo'ataa: Tanzaaniyaa
    • Namibiyaa vs Mooritaaniyaa. Mo'ataa: Namibiyaa
    • Giinii vs Morokoo. Mo'ataa: Morokoo
    • Gaanaa vs Maalii. Mo'ataa: Gaanaa
    • Tuniziyaa vs Afrikaa Kibbaa. Mo'ataa: Afrikaa Kibbaa
    • Senegaal vs Kaameroon. Mo'ataa: Senegaal
    • Naayijeeriyaa vs Beeniin. Mo'ataa: Beeniin
    • Masirii vs Aljeeriyaa. Mo'ataa: Aljeeriyaa
  • Nuusa Xumuraa
    • Tanzaaniyaa vs Namibiyaa. Mo'ataa: Namibiyaa
    • Morokoo vs Gaanaa. Mo'ataa: Morokoo
    • Afrikaa Kibbaa vs Senegaal. Mo'ataa: Senegaal
    • Beeniin vs Aljeeriyaa. Mo'ataa: Beeniin
  • Walakkaa Xumuraa
    • Namibiyaa vs Morokoo. Mo'ataa: Namibiyaa
    • Senegaal vs Beeniin. Mo'ataa: Senegaal
  • Xumura
    • Namibiyaa
     Senegaal
     Namibiyaa vs Senegaal. Mo'ataa: Namibiyaa
  Namibiyaa
  Biyyoota AFCON irratti hirmaatan keessaa Naamiibiyaan malaammaltummaa iddoo hojii mootummaatti gadaanaa qaban keessaa ishee tokko - kunis Seenegaal dursuun. Akka gabaasa 'Corruption Perception Index' 2018tti biyyattiin kun ardicha keessaa malaamaltummaa gadaanaa qabaachuun 5ffaarratti argamti- jalqabarra biyyattii odolaa Seeyshalsiitu argama. Sadarkaa idil addunyaatin ammoo Xaaliyaan fi Tarkii ni dusiti.
  Madda: Corruption Perception Index, 2018. Transparency International
 • Biyya kamtu namoota gammadoo tahan hedduu qaba?
  • Marsaa biyyoota 16
    • Yugaandaa vs Senegaal. Mo'ataa: Senegaal
    • Morokoo vs Maalii. Mo'ataa: Morokoo
    • Naayijeeriyaa vs Afrikaa Kibbaa. Mo'ataa: Naayijeeriyaa
    • Kaameroon vs Tuniziyaa. Mo'ataa: Kaameroon
    • Mooritaaniyaa vs Koot Divuwaar. Mo'ataa: Koot Divuwaar
    • Aljeeriyaa vs Beeniin. Mo'ataa: Aljeeriyaa
    • Giinii vs Gaanaa. Mo'ataa: Gaanaa
    • DR Koongoo vs Keenyaa. Mo'ataa: Keenyaa
  • Nuusa Xumuraa
    • Senegaal vs Morokoo. Mo'ataa: Morokoo
    • Naayijeeriyaa vs Kaameroon. Mo'ataa: Naayijeeriyaa
    • Koot Divuwaar vs Aljeeriyaa. Mo'ataa: Aljeeriyaa
    • Gaanaa vs Keenyaa. Mo'ataa: Gaanaa
  • Walakkaa Xumuraa
    • Morokoo vs Naayijeeriyaa. Mo'ataa: Naayijeeriyaa
    • Aljeeriyaa vs Gaanaa. Mo'ataa: Aljeeriyaa
  • Xumura
    • Naayijeeriyaa
     Aljeeriyaa
     Naayijeeriyaa vs Aljeeriyaa. Mo'ataa: Naayijeeriyaa
  Naayijeeriyaa
  Naayijeeriyaatu kanaan dursa. Akka gabaasa 'World Happiness Report' 2019tti biyyattiin gammachuun jalqabarra jirti. Gabaasni kun ulaagaalee akka: galii, hamma umrii jireenyaa, deeggarsa hawaasummaa, bilisummaa, malaammaltummaan dhabamuu fi arjoomina qorate. Akka addunyaatti Naayijeeriyaan 85ffaarra argamti - kunis kana bara dabrerraa fooyya'eera- 91ffaarra turte. Gama kanaan ardicha keessa Moorishiyas'tu (Mauritius) dursa.
  Madda: World Happiness Report 2019. Angola fi Guinea-Bissau sadarkaa keessa hin galle.
 • Biyya kamtu paarlaamaa keessa lakkoofsa dubartootaa hedduu qaba?
  • Marsaa biyyoota 16
    • Zimbaabuwee vs Tanzaaniyaa. Mo'ataa: Tanzaaniyaa
    • Namibiyaa vs Mooritaaniyaa. Mo'ataa: Namibiyaa
    • Burundii vs Morokoo. Mo'ataa: Burundii
    • Angoolaa vs Kaameroon. Mo'ataa: Angoolaa
    • Tuniziyaa vs Afrikaa Kibbaa. Mo'ataa: Afrikaa Kibbaa
    • Senegaal vs Madagaaskaar. Mo'ataa: Senegaal
    • Giinii vs Giinii-Bisaawu. Mo'ataa: Giinii
    • Yugaandaa vs Aljeeriyaa. Mo'ataa: Yugaandaa
  • Nuusa Xumuraa
    • Tanzaaniyaa vs Namibiyaa. Mo'ataa: Namibiyaa
    • Burundii vs Kaameroon. Mo'ataa: Burundii
    • Afrikaa Kibbaa vs Senegaal. Mo'ataa: Afrikaa Kibbaa
    • Giinii vs Yugaandaa. Mo'ataa: Yugaandaa
  • Walakkaa Xumuraa
    • Namibiyaa vs Burundii. Mo'ataa: Namibiyaa
    • Afrikaa Kibbaa vs Yugaandaa. Mo'ataa: Afrikaa Kibbaa
  • Xumura
    • Namibiyaa
     Afrikaa Kibbaa
     Namibiyaa vs Afrikaa Kibbaa. Mo'ataa: Namibiyaa
  Namibiyaa
  Paarlaamaa Naamibiyaatti (National Assembly) dubartoonni %46. Kana jechuunis biyyattiin Afriikaa keessaa sadarkaa 2ffaa irratti argamti. Kanaan kan dursu Ruwaandaadha. Gama walqixxummaa kornayaan Naamibiyaan addunyaarra 10ffaa irratti argamti. Kunis Jarmanii fi UK dursiti jechuudha.
  Madda: Inter-Parliamentary Union
 • Biyya kamtu meedaaliyaa Olimpikaa hedduu mo'ate?
  • Marsaa biyyoota 16
    • Zimbaabuwee vs Aljeeriyaa. Mo'ataa: Aljeeriyaa
    • Afrikaa Kibbaa vs Madagaaskaar. Mo'ataa: Afrikaa Kibbaa
    • Naayijeeriyaa vs Koot Divuwaar. Mo'ataa: Naayijeeriyaa
    • Kaameroon vs Angoolaa. Mo'ataa: Kaameroon
    • Tuniziyaa vs Morokoo. Mo'ataa: Morokoo
    • Keenyaa vs Yugaandaa. Mo'ataa: Keenyaa
    • Burundii vs Gaanaa. Mo'ataa: Burundii
    • Masirii vs Tanzaaniyaa. Mo'ataa: Masirii
  • Nuusa Xumuraa
    • Aljeeriyaa vs Afrikaa Kibbaa. Mo'ataa: Afrikaa Kibbaa
    • Naayijeeriyaa vs Kaameroon. Mo'ataa: Naayijeeriyaa
    • Morokoo vs Keenyaa. Mo'ataa: Keenyaa
    • Burundii vs Masirii. Mo'ataa: Masirii
  • Walakkaa Xumuraa
    • Afrikaa Kibbaa vs Naayijeeriyaa. Mo'ataa: Afrikaa Kibbaa
    • Keenyaa vs Masirii. Mo'ataa: Keenyaa
  • Xumura
    • Afrikaa Kibbaa
     Keenyaa
     Afrikaa Kibbaa vs Keenyaa. Mo'ataa: Keenyaa
  Keenyaa
  Keenyaan biyyoota Afriikaa keessaa lakkoofsa meedaaliyaa Olimpikii mo'achuun dursiti. Meedaaliyaa warqee 31, meetii 38 fi nahaasa 34 walitti qabdeetti. Keenyaan kanneen hunda walitti qabuu kan dandeeche atileetiksiin yogguu tahu kunis fiigicha fageenya dheeraan. Olimpikii Riyootti warqee kan mo'ate Eliyuud Kipchoogee, rekoordii maaraatoonii addunyaa qabateera - 2:01:39
  Madda: IOC
 • Biyya kamtu hambaalee UNESCOtti galmaa'an hedduu qaba?
  • Marsaa biyyoota 16
    • DR Koongoo vs Senegaal. Mo'ataa: Senegaal
    • Afrikaa Kibbaa vs Beeniin. Mo'ataa: Afrikaa Kibbaa
    • Madagaaskaar vs Koot Divuwaar. Mo'ataa: Koot Divuwaar
    • Kaameroon vs Maalii. Mo'ataa: Maalii
    • Tuniziyaa vs Morokoo. Mo'ataa: Morokoo
    • Keenyaa vs Zimbaabuwee. Mo'ataa: Keenyaa
    • Naayijeeriyaa vs Gaanaa. Mo'ataa: Naayijeeriyaa
    • Masirii vs Aljeeriyaa. Mo'ataa: Masirii
  • Nuusa Xumuraa
    • Senegaal vs Afrikaa Kibbaa. Mo'ataa: Afrikaa Kibbaa
    • Koot Divuwaar vs Maalii. Mo'ataa: Maalii
    • Morokoo vs Keenyaa. Mo'ataa: Morokoo
    • Naayijeeriyaa vs Masirii. Mo'ataa: Masirii
  • Walakkaa Xumuraa
    • Afrikaa Kibbaa vs Maalii. Mo'ataa: Afrikaa Kibbaa
    • Morokoo vs Masirii. Mo'ataa: Morokoo
  • Xumura
    • Afrikaa Kibbaa
     Morokoo
     Afrikaa Kibbaa vs Morokoo. Mo'ataa: Afrikaa Kibbaa
  Afrikaa Kibbaa
  Afriikaa Kibbaa UNESCOtti hambaalee baayyee galmeessuun Afriikaarraa ishee duraati - 10 galmeessiste. Ka jalqaba galmaa'eef ALA 1999tti, iddoo hambaa lafee dhala namaa gosa Hominid. Iddoon kunis Taung Skull - iSimangaliso Wetland Park fi Robben Island jedhamu.
  Madda: UNESCO
  • Afrikaa Kibbaa
  • Aljeeriyaa
  • Angoolaa
  • Beeniin
  • Burundii
  • DR Koongoo
  • Gaanaa
  • Giinii
  • Giinii-Bisaawu
  • Kaameroon
  • Keenyaa
  • Koot Divuwaar
  • Maalii
  • Madagaaskaar
  • Masirii
  • Mooritaaniyaa
  • Morokoo
  • Naayijeeriyaa
  • Namibiyaa
  • Senegaal
  • Tanzaaniyaa
  • Tuniziyaa
  • Yugaandaa
  • Zimbaabuwee
Warra midhaasse
Olawale Malomo, Elisabetta Tollardo, Millicent Wachira, Aaron Akinyemi, Anthony Makokha fi Muthoni Muchiri
Mala ittiin qixaa'e
Biyyoonni Waancaa Afriikaa kana keessatti kan hirmaatan akkaataa gahumsa isaaniitiin tarreeffaman. Safartuuwwan 12 kan jiran wayita tahu, gareen qabxii olaanaa galmeessise waancaa fudhata jechuudha. Taphni gareewwan gidduutti taasifamu kan adeemsifamu akkuma ramaddii AFCON'tti. Akkasumas seerri mo'anii darbuu taphichaas hojiirra oola. Biyyoonni qabxii walqixa qabaatan jiraannaan, qabxiin bara dabree ni ilaalama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata