Taphattoonni Livarpuul sadii badhaasa FIFA bara 2019'f kaadhimaman

(Bitaa gara mirgaa) Mohaammad Saalah, Varjil Vaan Daayikiifi Saadiyoo Maanee Image copyright Getty Images

Badhaasa taphataa cimaa Fifa bara kanaaf taphattootni Liivarpuul sadii Varjil Vaan Daayik, Sadiyoo Maanee fi Mohaammad Saalah kaadhimaman.

Dabalataan, taphataan duraanii Chelsii Edan Haazardiifi Tootanhaam irraa immoo Haarii Keen kanneen badhaasichaaf morkii taasisan kessaati.

Badhaasa kanaaf kilaba Waancaa Pirimiyeer Liigii Ingilizii baranaa fudhate Maanchistar Siitii irraa kan kaadhimame hin jiru.

Taphattoota kudhan kaadhimaman keessatti Kiristiyaanoo Roonaaldoo fi Liyoonel Meesiin ni jiru.

Kiliyaan Mibaappee fi Ayaksi irraa ammoo Juventusiif kan mallatteesse taphataan sarara ittisaa Maatis Di Laayit akkasumas Baarseloonaa kan seene Franki Di Yoong keessatti argamu.

Dubartootaan taphattoota 10 keessaa lammiileen Ingilizii Luusi Biroonze fi Eelan Waayit kaadhimamaniiru.

Ramaddii taphattuu cimtuu dubartoota bara Kanaan immoo Waancaa Addunyaa dubartootaa irratti gahumsa agarsiisaniin lammiin Inglizii Fiil Neevilii fi Jilii Eelis kaadhimamaniiru.

Dhihoo leenjisummaa gadidhiisuuf kan dubbatte Eelis Ameerikaan Waancaa Addunyaa akka fudhattu yoo taasistu, Neviil immoo jara Ingilizii sadarkaa 4ffaan akka xumuran gargaare.

Waancaa Addunyaa dubartootaa Paarisitti qophaa'e Ameerikaan mo'achuun ishee ni yaadatama.

Leenjistoota Piriimiyeer Liigii keessaa immoo leenjisaa Liivarpuul, Yargan Kiloop, leenjisaa Maanchistar Siitii Pep Gaardiyoolaafi leenjisaan Tootanhaam Moorisiyoo Pocheetinoo leenjisaa cimaa bara dorgommii darbee tahuuf wal morkatu.

Abbaan badhaasa kana mo'atu Fulbaana 23 beekama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata