Taphattoonni Vaaleensiyaa jibba sanyummaa mormuun dirree dhiisanii bahan

Valencia defender Mouctar Diakhaby talks with referee David Medie Jimenez after an alleged racist comment by a Cadiz player

Madda suuraa, EPA

Kilabni Vaaleensiyaa erga arrabsoon sanyummaadha jedhame dubbatame hordofee dirree keessaa bahanii kan turan yoo tahu, boodarras dirreetti deebi'uun taphicha xumuraniiru.

Tapha Dilbataa kanaan kilabni Cadiz 2 fi 1n Valensiyaa mo'ateera.

Muktaar Diyaakhaabii erga taphataa garee Cadiz kan tahe Juan Cala wajjin walitti bu'anii booda haalaan aariisaa mul'isuun, murteessaa wajjinnis haasawe.

Kana hordofees taphattoonni Vaalensiyaa mormiin dirree dhiisanii kan bahan wayita tahu, akka kilabichi jedhetti Diyaakaabiin ''arrabsoo sanyummaa arrabsame.''

Boodarras waahillan isaa dirreetti deebi'uun akka taphatan gaafachuun deebi'anii taphatan. Inni garuu jijjiiramee bahe.

Ittisaan Vaalensiyaa Jose Gaya taphaan booda akka dubbatetti, kilabni isaanii filannoo qabu lama ture - dirreetti deebi'anii taphachuu yookaan qabxii dhabuu.

''Diakhaby'n arrabsoo sanyummaa akka dhagahe nutti himnaan, hunduu dirree dhiisnee baane,'' jechuun Gaayaan miidiyaa biyya Ispeen Movistar jedhamutti hime.

''Akka taphachuu qabnu nutti himame. Taphachuu yoo didne qabxii sadi ni dhabna yookaan ammoo qabxiin dabalataa nurraa muramuu danda'a.

Diakhabyn akka taphannu nutti hime. Osoo inni nutti himuudhaa baane hingallu silaa. Ofiif garuu galee taphachuuf sammuunsaa tasagabbii akka hinqabne dubbate. Baay'ee miidhame.''

Wayita taateen kun mudatu taphichi 1 fi 1n walqixa irra ture.

Taphataan Cala boqonnaarra jijjiirame wayita bahu, kilaba Cadiz'f Markas Maawuroo goolii itti injfatan daqiiqaa 88 irratti galche .

''Muktaar Diyaakhaabii guutummaan ni deeggarra,'' jedhe kilabni Vaalensiyaa, murtee gara dirreetti deebi'uu wayita ibsan.

''Kabajaa kilabichaaf falmuuf, gareen keenya walgahii godhachuun taphicha itti fufuuf murteesse. Jibba sanyummaa gosa kamuu garuu ni balaaleeffanna.''

Akka Gaayaan jedhutti, arrabsoo Cala'n Muktaaritti dubbate dhagaheera jedha.

Dabaluunis: ''Arrabsoo daran jibbisiisaa asitti irra deebi'uu hin barbaanne arrabse. Cala'n dirree keessaa xumurarra bahe waan taheef, isa wajjin haasawuu hin dandeenye. Garuu waa jechuusaatti shakkii hinqabu. Taphichis kan hin baramne ture.''

Gama kaaniin taphoota Pirimeer Liigii Ingiliziin Niiwukaastil wajjin 2 -2 walqixa kan xumuran Totanihaam, taphichaan booda taphataasaanii Davinson Sanchez irratti qoccollaan sanyummaa irra gahuun guddoo aaruu ibsan.

Taphataa sarara duraa Arsenaalii fi Firaans kan ture Teerii Henerii “ni ga’a” jechuun jibba sanyummaa miidiyaa hawasummaa irraa balaaleffachuun tarkaanfii fudhachuuf akka murteesse kan himes torban dabre keessa ture.

Ga'eessi ganna 43 Heneriin torban lamaan dura sababa jibba sanyummaa fi qoccollaatiif jecha miidiyaa hawaasummaa fayyadamuu akka dhaabuu beeksisuun isaa ni yaadatama.