Olimpiika Tookiyoo 2020: Dorgommii Olimpikii fageenya sadanii 'akka qoosaa' kan eegalte Siifan

Siifan Hasan

Madda suuraa, Getty Images

Atileetiin Neezarlaandis dhalattuu Itoophiyaa taate Siifan Hasan, erga Olimpikii Tokiyoo gubbaa medaaliyaa sadiin galte duuba dubbii ijoo miidiyaalee addunyaa taateetti.

Siifan Hasan Olimpiika baranaa haalaan cimaa ture jedhame irratti fageenya m1,500, m5,000m fi m10,000 irratti hirmaachuun medaaliyaa warqee lamaafi nahaasa ykn maaldaa tokko argachuun xumurte.

Akka miidiyaan Athletics Weekly jedhetti ''silaa Siifan Hasan Olimpiika baranaa akka garee ofiisheetti galteetti tahe, gabatee medaaliyaa atileetiksii 11ffaa tahuun xumurti turte.''

Siifan dorgommichaan booda miidiyaa biyyashee NOS jedhamutti akka himtetti, Tokiyoo irratti yaadni fageenya sadiin dorgomuu kan dhufe akkuma qoosaani jette.

Lammileen biyya keessaafi alaa milkaa'ina atileetiin kun agarsiifte daran dinqisifachuun leellisaa jiru - suuraashees haalaan qoodu. Kaan ammoo dubbii atileetiin kun amma dura miidiyaa gubbaa dubbatteefi eenyummaashee wajjin walqabsiisuun yaadota garagaraan walmormu.

Madda suuraa, facebook.com/visitoromia

Ibsa waa'ee suuraa,

Siifan 'Ani garuu [Itoophiyaaf] odoon fiigee jedhee hawwee hin beeku. Yoo biyyi Oromoo bilisa baate malee," jechuun BBCtti himtee turte

Siifan dorgommii booda maal jette?

Siifan erga medaaliyaa warqee lammeessoo mo'atte booda boqochuu, ciisuu qofa akka feete himte.

''Hedduu dadhabeen ture, waa'ee medaaliyaa kanneenii hin yaadne ture. Keessattuu ergan hirriibaa ka'e miira gaariitu ture, dhiphina homaatuu hin qabun ture,'' jechuun milkaa'ina kanatti guddoo akka gammadde miidiyaa Afaan Dach NOS'tti himte.

Gama kaaniin Tookiyoorratti fiigicha fageenya sadan itti dorgomteef yaadni kan jalqabe qosaadhuma keessa akka tahe himte atileetiin cimtuun kun.

''Hiriyaan koo waa'ee atileetiksii hin beekne tokko: 'Maaliif fageenya sadii hin dorgomtu?' naan jette/jedhe. Jalqabarra nan kolfe, Boodarra garuu namuu kana hin godhu jedheen leenjii cimaatti gale.''

Siifan olompikii Tookiyoo irratti gosa fiigichaa sadiin akka dorgomtu torban muraasa dursitee beeksiste.

Jalqaba 5,000m fi 10,000m fiiguf akka yaadde himtuus, 1500m'n garuu diyaamandligii irratti erga milkooftee booda isas dabaluu akka yaadde gabaafamee ture.

Fageenya sadanuun akka yaadde warqii argachuu baattus fageenyaa dheeraa lamaan warqii goonfatteetti.

Dabaluunis: ''Waan tokkollee hin sodaadhu... Of qoruu ykn daangaa koo dabruun barbaada. Kun tahuu baannaan na nuffisiisa. Fageenyi tokko omaa miti, kanaaf sadanuu yaaluuf murteesse,'' jette.

Olimpika Paaris waggaa sadi booda gaggeeffamurratti maaraatoonii dorgomtaa jedhamtee kan gaafatamte atileetiin kun ''Een, waa'ee kanaa itti yaaduun barbaada,'' jette.

''Yeroo hunda fageenyi dheeraa haalaan nuffisiisaadha jedheen amana ture. Garuu [erga xumure booda] dadhabbii natti dhagahamutti nan gammada.

''Fageenya dheeraa akkasii fiigdee kaatee, yoo xumurtu - isatu na gammachiisa. Isaan booda waanti hunduu salphaadha.''

Atileetiin kuni Shaampiyoonaa Atileetiksii Addunyaa bara 2019 Dohaa dorgomame irratti fageenya 1500m fi 10,000m warqii lama injifachuun seenaa kana dura hin turre galmeessuun ishee ni yaadatama.

Kufanii ka'uu fi olompikii tokkorratti medaaliyaa sadii

Atileetiin Neezarlaandis dhalattuu Itoophiyaa taate Siifan Hasan olompikii tokko irrattii gosa dorgommii fiigichaa sadiin medaaliyaa argachuun seenaa arma dura atileetonni kaan dalagan qooddachuu dandesseetti.

Atileetiin kun gosoota fiigichaa sadiin kan dorgomte yoo ta'u sadaniinuu meedaaliyaa injifatteetti.

Fiigicha meetira 5000 fi 10,000nin meedaaliyaa warqee, meetira 1500nin ammoo meedaaliyaa nahaasaa injifatte.

Fiigichi meetira 5000 gulaallii marsaa tokko, kan meetira 1500 ammoo gulaallii marsaa lama qaba. Siifan walumaagalatti Olompikii Tookiyoo irratti meetira 24,500 fiigde.

Madda suuraa, BSR Agency

Ibsa waa'ee suuraa,

Atileet Siifan Hasaan kuftee kaatee injifatte - Olompikii Tookiyoo fiigicha gulaallii meetira 1500

Atileet Siifan Haasan meedaaliyaa sadii injifachuu ishee qofa osoo hin taane fiigicha meetira 1500 gulaallii marsaa lammataa wayita meetirri 400 hafu kuftus kaatee 1ffaa bahuun xumuruu isheeti.