Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Gabaasa Kallattii

Yeroon eerame hundi akka UK tti.

 1. Sadarkaa Naannootti fonqolchi motummaa akka hinjirree ABN ibse

  Ibsa motummaan federaalaa yaaliin fonqolcha motummaa Naannoo Amaaraatti yaalame ture jechuun baaseen wal qabatee, hedduun attamiin fonqolchi sadarkaa naannootti gaggeefama jechuun gaafataa jiru.

  Dhimmuma kanarrattis Dura Taa’aan Paartii Sochii Biyyaaleessaa Amaaraa (ABN) Obbo Dassaalany Caannee ‘‘Fonqolcha jechuuf tokkoffaa raga gahaan hinjiru. Sadarkaa lammaaffaatti naannichatti kan raawwatame haleellaa aanga’oota olaanooti'' jedhan.

  Kanaaf sadarkaa naannootti fonqolcha jechuun ni danda'amaa jechuun gaafatu.

  ABN wayita ammaa kanatti eenyu akka haleellicha raawwateefi duba ta’uun eenyu akka qindeesse raga walitti qabaa jiraachu kan himan obbo Dasaalanyi, du’a aanga’ootaa fi janaraalootaatiin gaddi itti dhagaahamuu maqaa Paartii isaaniitiin ibsaniiru.

  Komishinara poolisii dabalatee, aangaa’oonni Naannoo Amaaraa taateen kun ‘haleellaa aangawoo olaannoorratti raawwatame jechuun ibsaa jiraachuu kan himan Obbo Dasaalanyi, motummaa Federaalaa ''fonqolcha motummaa'' jechuun fayyadamuun kan bitaa namatti galuudha jedhaniiru.

  Dura taa'aa SBA, obbo Dassaalany Caannee
 2. ‘Yaaliin taasifame kan sirna biyyattii diigurratti xiyyeeffatedha’- Dr Dabratsiyoon

  Haala yeroo ilaalchisuun Itti aanaan Pirezidaantii Naannoo Tigraayi Dr Dabratsiyoon Gabramikaa’el har'a ibsa kennaaniiru.

  ‘’Gocha kana kan raawwatanis humnootaa filannoon mo’achuu akka hindaneenye hubatanii fi farroota Heera biyyattii, akkasumsa kannen humnaan aangoo qabachuu barbaadaniidha,’’ jedhaniiru.

  Ajjeechaan Janaraal Sa’ire irratti raawwatame, kallattiin yaalii fonqolchichaa waliin kan walqabate ta'uu kan dubbatan Dr. Dabratsiyoon, ‘‘humnootiin humnaan aangoo qabachuuf yaalanis namoota ittisa biyyaa hogganan, kaayyoo isaanitiif gufuudha jechuun ajjeessan,’’ jedhaniiru.

  Wayita Janaraal Sa’ire ajjeesuuf dhaqanittis, sooramarra kan ta’an Meejar Janaraal Gazaa’ii waliin waan argamaniif ajjeefamusaanii ibsaniiru.

  ‘‘Kunis kan nama tokkoo ykn lama qofarratti xiyyeefate osoo hintaane, eenyummaa kan bu’urreffatee fi sirnicha diiguuf kan kaayyeeffateedha,’’ jedhan.

  Yaaliin fonqolchichaa fi ajjeechaan raawwataman hundi kan itti karoorfaman ta’u kan himan Dr Dabratsiyoon,''waan akkasii raawwachu akka danda’an sochiilee isaanii irraa hubachuun ni danda’ama. Kanaanis hindhaabbatan. Qabsoorratti argamna. Dhumarrattis ni mo’anna,’’ jechuun dubbataniiru.

  Janaraal Sa’ireen dhunfaa isaaniif osoo hintaanee uummata Itoophiyaatiif oolmaa heddu oluu kan dubbatan Dr Dabratsiyoon, gadda itti dhagahamees maqaa uumata naannichaatiin ibsaniiru.

  Akkasumas cinaa uummata Amaaraa kan hiriiran ta’us himaniiru. ‘‘Uummata Amaaraa waliin tibba gammachu akkuma turre, ammas yeroo gadda isaatti waliin jirra,’’ jedhaniiru.

  Yaaliin fonqolchaa kaleessa Naannoo Amaaraaatti taasifame ture walqabatee aanga’oonni motummaa olaanoon afurii lubbusanii dhabaniiru.

  Dr. Dabratsiyoon G/Mika'eel
 3. Waa'ee Janaraal Asaaminew Tsiggee maal beektu?

  Waa'ee Janaraal AsaaminewTsiggee qabxiilee muraasa

  Janaraal Asaaminew Tsiggee dhalatanii kan guddatan Walloo Laastaa keessatti.

  Osoo gara dhaabbata Sochi Dimokiraasummaa Uummata Amaaraatti hinmakamiin dura, Koleejjii barsiisoota Daseetti barsiisaa turan.

  Erga Dargiin aangoorraa buufameen boodas, naannoo dhalootaa isaanitti bulchaa ta'un mudamanii tajaajilaaniiru.

  Booda keessa gara ittisa biyyaatti makamuun waraana daangaa Itoophiyaa fi Eeritiraa keessatti qooda fudhataniiru ture.

  Biyya US itti barnoota loltummaa hordofanii kan turan Asaaminew, waraanichaa booda muudama Janaraalummaa argachuun waraana keessatti tajaajilanii turan.

  Birgaadar Janaraal Asaaminew kooleejjii ittisa biyyaa olaantummaan hogganuu fi barsiisuun akka tajaajilanis ni himama.

  Isaan boodas, ALI bara 2001tti qondaaltoota waraanaa waliin fonqolcha motummaa yaaluun hidhamanii turan.

  Janaraalichi, himannaan irratti dhiyaatee, balleesaan irratti argamuun aangoonsaanii irraa kafamuun hidhaan umurii gutuu itti murtaa’e, waggoota sagaliif hidhaarra turaniiru.

  Isaan boodas erga Dr Abiy gara aangootti dhufanii booda, hidhaarraa dhiifamaan hiikaman.

  Dabalaatanis aarsaa kanfalanii xiyyeefannaa keessa galuun, taayitaan akka deebii’eefi danataansaaniis akka kabajamuuf taasifameera.

  Naannichis itti gaafatamaa biiroo nageenyaa taasisuun muudeera.

  Sababii yaalii fonqolcha motummaa naannichatti kaleessa taasifameen, lubbuu aanga’oota afurii galaafate duba akka jiran paartiin naannicha bulchu ADP'n beeksiseera.

  Asaaminew Tsiggee
 4. Ibsa Waajira Ministira Muummee

  Waajirri Ministira Muummee yaalii fonqolchaa fi haleellaa magaalaa Finfinneettii raaawwatame ilaalchisee ibsa baase.

  Qaamoleen yaalii fonqolchaa kana keessatti hirmaatan adamfamanii to'annoo jala akka oolaniif MM Abiy ajaja duula keennuu isaanii ibsichi eerera.

  Dhimmichi kan naannoo tokko qofa osoo hin taanee, guutuu biyyattii jeequu kan kaayyefate waanta'eef, mootummaan Federaalaa fi kan naannolee nageenya uummataa mirkaneessuuf qindoomuun waliin hojjechaa akka jiran ibseera.

  View more on twitter
 5. Eegumsi nageenyaa magaalaa Finfinnee cimuu jiraattootni himan

  Eegumsi nageenyaa magaalaa Finfinnee cimuu jiraattootni BBC tti himan

  Magaalittii bakka garaagaraatti haalli eegumsa nageenyaa cimuu gabaastootni kenya Finfinneerraa ibsaniiru.

  Sochiin baratamaan jiraattota magaalittii jijiirama qabaachuu baatuus, bahaaafi galma magaalittiirratti to'annoon cimuun beekameera.

  Sagantaaleen gurguddoon magaalittii keessattii gaggeefamuuf qabaman hedduun haqamuu bulchiinsi magaala Finfinnee galagala beeksiisuun ni yaadatama.

  Kantiibaa Itti aanaan Magaalaa Finfinnee Injinara Taakkalaa Uumaa, garuu ganama kana ibsa kennaniin magaaliittiin nagaa qabdii jedhaniiru.

  Magalaan Bahirdaariis to'annoo fi eegumsa cimaa keessa akka jirtu barreerra.

  Jiraattootni magaalitti gara mana jireenyaa Dr. Ambaacheew deemuun gadda isaanii ibsaa akka jiran kanneen BBC'n dubbise himaniiru.

  Poolisoota uffata danbiin jiran
 6. Preezidantiin Naannoo Oromiyaa, Obbo Shimallis Abdiisa, gadda isaanii ibsan

  Preezidantiin Naannoo Oromiyaa, Obbo Shimallis Abdiisa, gadda isaanii ibsan.

  Obbo Shimallis Abdiisaa haal yeroorratti ibsa ETV irratti kennaniin, haleellaan raawwatame, uummata Oromoo, Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Mootummaa Federaalaa irratti akka raawwatameetti lakkoofna jedhe.

  Yeroo ulfaataa kanatti mootummaa Naannoo Amaaraa fi Uummata naannichaaf, mootummaan naannoo Oromoyaa deeggarsa barbaachisaa ni taasisa jedhaniiru.

  Sabaafi sab-lammiin biyyatti yeroo kanatti tokkummaan akka dhaabbatan waamicha dhiyeessaniiru.

  ''Haleellaan raawwatame qabsoo eegallerraa duubatti kan nu deebisu osoo hin taane itti kan nu cimsudha'' jedhaniiru.

  Maatii fi lammilee biyyattii hundaafis jajjabina hawwanii jiru.

  Obbo shimallis Abdiisaa
 7. Qondaaltonni mootummaa afur ajjeefaman

  Ibsa amma waajjira MM tiin kennameen qondaaltoonni afur ajjeefaman:

  - Janaraal Sa’ira Mekonnin – Hoogganaa Waraanaa biyyattii

  -Janaraal Gazaa’ii Abarraa- Hoogganaa waraanaa gameessa

  – Dr. Ambacheew Mekonniin- Preezidantii Naannoo Amhaaraa

  -Obbo Izeez Waase- Gorsaa olaanaa preezidaantii naannoo Amhaaraa ta’u ibsaniiru.

  Kana malees Janaraal Sa’ira Mekonninii fi Janaraal Gazaa’ii Abarraa eegduu isaaniin ajjeefmuufi eegdonni yakkicha raawwataniis to’annoo jala olfamuun ibsameera.

  Itti gaafatamaan nageenya naannoo Amhaaraa Birgaadar janaraal Asaaminaw Tsiggee yaalii fonqlichichaa duuba jiraachu ibsanii garuu qabamuufi qabamuu dhabuun isaanii hin dubbatamne.

  Bakka Dr. Ambaachoo Obbo Laaqe Ayaalew kan Itti aanaa preezidaantii naaniichaa turan yeroof bakka bu’un himameera.

  Abbaan alangaa Naannoo Amhaaraa, obbo Migbaaruu Kebbede irra ammo midhaa qaamaa qaqqabuunis ibsameera.

  Taateewwan lamaaniinu wal qabatee shakkamtoonni hidhamu ibsamee, lakkoofsi namoota hanga ammaatti to’anno jala olfaman garuu hin eeramne.

  Magaala Bahiirdaar
 8. Janaraal Sa'iree Mekonniin eegduu isaaniiniin ajjeefaman

  Hooganaan waaraanaa Itoophiyaa Janaraal Sa'iree Mekonniin eegdu isaaniin mana isaanii keessatti ajjeefamuu Waajirri Ministira Muummee amma ibsa kennaa jiruun hime.

  Ajjeechaan isaanii kun yaalii fonqolchaa wajjin akka walqabatuuf kaleessa gara galagalaa akka raawwatame ibsameera.

  Itaamaajorshuumiin Waraanaa Itoophiyaa, Janaraal Sa'ireen yaalii fonqolchaa Naannoo Amaaraatti raawwatame to'achuuf adda durummaan hoogganaa akka turan, MM Abiy ibsa halkan edaa ibsa kennaniin himaniiru.

  Hoogganaan waraanaa gameessi biroon Meejar Janaraa Gazaa’ii Abarraa kan isaan waliin turaniis ajjeefamuun mirkanaa'eera.

  Miseensonni hojii raawwachiftuu ABUT bufata TV naannoo Tigraayiin ajjeechaa qondaltoota lamaaniitti gadda itti dhagahame ibsaniiru. Ajjeechichi ‘kanneen bitamtootaan’ raawwatameedha jedhaniiru.

  Dura taa’aan ABUT fi Pirezidaantii itti aanaan naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa’el ibsa akka kennan eegamaa jira.

  Janaraal Sa'iree Mekonniin
 9. Janaraal Asaaminew Tsiggee fonqolcha kana duuba jiru

  Hoogganaan nageenyaa Naannoo Amaaraa Janaraal Asaaminew Tsiggee fonqolcha kana duuba jiru .

  Ganaraal Asaaminew yaalii fonqolchaa kana nama hoogganan akka ta'e ibsa dhaaba naannicha buchuu waabeffachuun sabaa himaan naannoo Amaaraa beksiseera.

  Ganaraal Asaaminew, jijjiiramni dhufuun dura mootummaa Itoophiyaan qabamanii waggoota saddeetiif hidhaa turan.

  Namoota yalii kana keessatti hirmaatan keessaa gariin yoo ajjeefaman, gariinammoo qabamaniiru. Kanneen miliqaniis adamfamaa akka jiran sabaa himaan naannoo Amaaraa beeksiseera.

  Ganaraal Asaaminew Tsiggee
 10. Pirezidaantiin Naanoo Amhaaraa Dr Ambaachoo Makonnin ajjeefaman

  Pirezidaantiin Naannoo Amhaaraa Dr Ambaachoo Mekonnin yalii forqollichaa kaleessa galagal gaggeeffameen ajjeefamusaanii EBCn gabaaseera. Dr AMbaachoo dabalatee gorsaan damee Ijaarsa naannichaa Obboo Izazi Waaseewi halleellaa irratti raawwatameen ajjeefaman.

  Qaamooleen haleellicha gaggeessaniis tibba waligahiirra turan ta'uun barameera.

  Dr Ambaachoon pirezidaantiin naanniicha duraanii Obbo Gadduu Indaargaachoo bakka bu'uun gara aangootti erga dhufanii ganaa baati shaniif deemu ture.

  Qaamoolee yaalii fonqolchichaa keessa harka qabu jedhamanii shakkamanis to'annoo jala olfamunsaanii ibsameera.

  Dr Ambaachoo Makonnin
 11. Gabaasa kallatti yaalii fonqolcha mootummaa Naannoo Amaaraarratti dhiyeessuu jalqbneerra

  Preezidantiin Naannoo Amaaraa Ambaachoo Mokonniin (PhD) ajjeefamuun mirkanaa'e.