Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Gabaasa Kallattii

...tiin Galaanaa Balaay fi Elias Hordofa

Yeroon eerame hundi akka UK tti.

 1. Gabaasni kallattii kanumaan goolabama

  Gabaasa kallattii sirna waadaa seenuu Pireezidantii Ameerikaa 46ffaa Joo Baayidan fi Ittaantuun Isaanii Kaamaalaa Haaris isinii dhiyeessaa turre kanumaan xumurra.

  Waan nu hordofaa turtaniif galata guddaa qabdu.

  Suuraa kanaa gadiitiin nagaa dhaammanna - suuraa kanarratti pireezidantiin ammaa Joo Baayidaniifi pireezidantiin duraanii Baaraak Obaamaa mul'atu.

  Aabba Baayidan ittaanaa Obaamaa tahuun wajjin tajaajilaniiru.

  Baayidan fi Obaamaa
 2. Amma nu gaheJoo Baayidan Pireezidantii Ameerikaa 46ffaa tahuun kakuu raawwatan

  Joo Baayidan waadaa wayita seenan
 3. Joo Baayidan Kaappitol gahaniiru

  Kakuu raawwatanii pireezidantii tahuuf yeroo muraasni kan isaan hafe Joo Baayidan, bakka sirnichi raawwatamu Kaapitol gahaniiru.

  Gulantaawwan irra haadha warraa isaanii Jil waliin ol bahaniiru.

  Baayidan

  Pireezidantii ittaanaan Maayik Peens bakkicha gahaniiru.

  Peens

  Pireezidantii ittaantuu tahuun kan filataman Kaamaalaa Haris abbaa warraashee waliin tahuun Kaappitol kan gahan yoo tahu, kaan waliin tahuun bakka sirnichi itti gaggeeffamu ilaalaa turan.Silaa otoo akka gaafa durii bakkichi namoota hedduun guutama ture.

  Kappitolitti
 4. 'Manneen addunyaarra jiran hunda mana caalu'

  Tiraamp fi Melaaniyaa

  Osoo helikooptara 'Marine One' hin yaabbatin dura, Pireezidant Tiraamp dubbii gabaabduu gaazexeessitootatti dubbataniin, Waayita Haawus mana manneen hunda caaludha jedhan.

  ''Waggoota afur bareedaa dabarsine, hedduus milkeessineerra,'' jedhan Tiraamp.

  ''Ummata Ameerikaa haalaan jaalanna. Muuxannoo haalaan dassaa ture,'' jedhan dabalanii.

  Buufata Andireewitti ammoo dubbii deeggartoota isaaniitti dubbataniin aangoo wayiin deebi'anii akka dhufan himsnii pireezidantii keessan ta'uutti kabajatu natti dhagaahama jedhan.

 5. Joo Baayidan: Pireezidantiin Ameerikaa 46ffaa eenyu?

  Video content

  Video caption: Joo Baayidan: Pireezidantiin Ameerikaa 46ffaa eenyu?
 6. Tiraamp ganamaan Waayit Haawus gadhiisanii bahan

  Doonaald Tiraamp Waayit Haawusii bahan

  Pireezidantiin US waggoota afran darbanii Doonaald J. Tiraamp haadha warraa isaanii Melaaniyaa Tiraamp waliin ganamaan Waayit Haawus gadhiisanii bahan.

  Hilikooptarri 'Marine One' mooraa Waayit Haawus keessaa isaan fudhattee kaateetti.

  Tiraampiifi haati warraa isaanii gara Meerilaanditti kan imalan yoo ta'u, buufata xiyyaara waraanaa Andrews jedhamutti sirni gaggeessaa qophaa'eeraaf.

  Achiis xiyyaara Pireezidantii US 'Air Force One' koruun gara qe'ee isaanii rizoortii qarqara galaanaa Paalm Mar-a-Lago jedhamutti godaanu.

  Meerilinaaditti deeggartoota isaaniitti nagaa dhaammachaa jiru.

 7. Loltootni 'National Guard' 12 hojiirraa ittifaman

  Loltoota Nationa Guard

  Sirna aangoo fudhachuu Joo Baayidan har'a raawwatamu dursee yaaddoo nageenyaa dhalate hordofuun FBI fi humni waraanaa US loltoota 'National Guard' kumaan lakkaawaman kan Waashingitan DC jiran qorachaa turan.

  Qorannoo kanaan loltootni 12 hojii isaaniirraa kaafamanii manatti akka deebi'an ta'eera.

  Hoogganaan 'National Guard' Janaraal Daani'eel Hokaansoon loltootni lama ergaa fi yaada sirrii hin taane maxxansuun akka ari'aman miidiyaaleetti himan.

  Loltootni hafan 10 ammoo amala gaaffii kaasisuufi yakkaaf kakaasu agarsiisuun ari'aman jedhaniiru.

  Kan jechuun garuu ''finxaaleyyii waliin hariiroo qabu jechuu miti, of eeggannoodhaaf tarkaanfii fudhatameedha'' jedhan.

  Haleellaa Kaapital Amajjii 6 sababeeffachuun sirni aangoo fudhachuu har'aa yaaddoon nageenyaa isa mudachuu mala sodaa jedhuun eegumsi nageenyaa guddaan godhamaa jira.

 8. Maayik Peens sirna gaggeessaa Tiraamp irraa hafuuf

  Tiraamp sirna gaggeessaa isaanii Buufata Xiyyaara Waraanaa Andrews'tti wayita taasisan, namni guddaan tokko hin argamu - ittaanaa isaanii Maayik Peens.

  Maaliif jennaan, Peens gaggeessaa Tiraamp irratti hirmaachurra, sirna waadaa galuu Baayidan fi Hariis irratti argamuu filatan.

  Qarqaartonni qondaala kanaa Washington Post'tti akka himanitti, Aabba Maayik Peens sirnoota lamman kanarratti argamuuf rakkisaa itti taha.

  Kana malees Mike Pence maxxansa nagaa dhaammachuu xumuraan suuraalee garagaraa Tiwiit godhaniiru. Ta'us aabba Tiraamp keessatti hin muldhatan.

  View more on twitter

  Aabba Peens erga Amajjii bultii 6 Tiraamp waliin gaaf tokko callaa walargan. Gaafas deeggartoonni Tiraamp kanneen Kaappital cabsanii seenan irra deddeebiin ''Maayik Peens fannisaa!'' jechuun iyyaa turan.

  Pireezidantii ittaanaan kuniifi haati warraan isaanii Kaaren, gara mana isaanii Indiyaanaatti argamutti imalu.

  Aabba Peens ammaa booda aangoo siyaasaaf ni dorgomu moo ni dhiisu kan jedhu haga ammaa ifa miti.

 9. Hoogganoonni EU jijjiirama bulchiinsaa US gammachuun simatan

  Ursula Von der Layen

  Hoogganoonni Gamtaa Awrooppaa jijjiirama bulchiinsaa US har'a raawwatamu gammachuun simatan.

  Hoogganoonni EU ibsa ganama har'aa guyyaa Joo Baayidan kakuu galuun aangoo fudhatanitti kennaniin, Baayidan aangoo fudhachuutti gammaduu ibsaniiru.

  Pireezidantiin mana Maree EU Chaarles Misheel hariiroon Atlaantikii ce'uun gamtichi ijaare, waggoota afran darbe akkaan miidhamus, bulchiinsi haaraan carraa gaarii ittin hariiroon kun cimu fida waan ta'eef nu gammachiisa jedhan.

  Pireezidantiin Komishinii gamtichaa Ursula Von der Layen barri aangoo Tiraamp ''seenaa ta'us, sochiin isaa hin ta'u'' jechuun Baayidan biyya qoqqoodamte fayyisuuf ergaa dhaamaa jedhan.

 10. Baayiden tarkaanfii hatattamaa fudhachuuf jedhan ibsan

  Baayidan fi Haris

  Gareen pirezidaantii filatamoo Joo Baayiden tarkaanfii Baayiden hatattamaan aangoo isaani fayyadamuun fudhachuuf jedhan ibsan.

  • Ameerikaan Dhaabbata Fayyaa Adunyaa keessaa akka hin baane dhaabsisuu
  • Waliigaltee Jijjiirama Qilleensaa Paarisitti irra deebiin makamuu
  • Uggura imalaa biyyoota Musiliimotni itti heddumatan irratti Tiraampi dabarsanii ture kaasuu.
  • Daangaa Ameerikaan Meeksikoo waliin qabdu irratti dallaa guddaa ijaaramaa jiru dhaabsisuu fi kaanis jiru.

  Joo Baayiden har'a aangoo harka bulchiinsa Tiraampi fudhachuuf Waashingitan galaniiru. Loltootni 25,000 tahan nageenya eeguuf bobbaafamaniiru.

 11. Sirna kakuu raawwachuu Baayidaniif qophii guddaan taasifameera

  Capitol

  Ashamaa hordoftoota BBC Afaan Oromoo, gabaasni keenya kallattii sagantaa waadaa galuu Joo Baayidan irratti xiyyeeffatu amma jalqaba.

  Jala jalaan taateewwan achi jiran hordofuun isin biraan geenya - dhiyaadhaa.