Bineeldota bosonaa addunyaa irraa baduuf jiran

Sababa adamoo seeraan alaafi manca'uu qabeenya uumamaatiin bineeldonni baduuf jiran kam akka ta'an hubadhaa.