Qe'ee Hiikaa Awaajii/Abbaa Gammachis
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Qe'een magariisaa tulluu Oggee gad jalaatti argamu qe'ee keessatti dhalataniidha.

Hiikaa Awaajii ykn Abbaa Gammachis Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootti hiikuun alatti hojiiwwan gurguddoo og - barruu Afaan Oromoo guddisan irratti hojjetaniiru.

BBC'n qe'ee keessatti dhalatan imaluun waa'ee maatii isaaniifi dhaloota isaanii iyyaafateera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan