Shonkee, qe’ee umrii 900 Godina Addaa Saba Oromoo Dawwaa Caffaatti argamtu

Qe'een Shonkee waggaa 900 dura kan hundoofte yoo ta'u Naannoo Amaaraa Godina Addaa Saba Oromoo Aanaa Dawwaa Caffaatti argamti.

Viidiyoon : Yaadataa Birhaanuufi Habtaamuu Xibabuutin