Sammuu kee qori - Hiibboo 5

Hiibboo armaan gadii kana yaaluun gola sammuu keetii kakaasi.

Kan ajjeessu addaan baasuu ni dandeessaa?

Mee hiibboo sammuu dammaqsitu kan har'aa kana yaali.

Police line up with sweets Image copyright Getty Images

Hiibboo 5

Namoota shantu jira.

Isaanuma keessaa inni tokkoos isa tokko ajjeese.

Waa'ee shanan isaanii dhugaan jiru kana fakkaata.

1. Daan kaleessa magaalaa Niw Yoorkitti maraatoonii fiiigeera. Namni inni waliin fiiges yakka irra bilisa.

2. Maayiik immoo gara magaalaa galuusaatin dura, qonnaan bulaa ture.

3. Jeef ogeessa kompuuteraa yeroo ta'u, torban dhufu keessa kompuutera Been sirreessaaf.

4. Namni lubbuu baase sun, guyyoota muraasaan dura miilli isaa tokko irraa cite.

5. Been yeroo jalqabaaf Jaak wajjiin erga wal baree ji'a ja'a ta'eera.

6. Jaak erga yakki sun hojjetamee booda adda bahee jiraachaa jira.

7. Daan dhugaatii baayyisa ture.

8. Beenii fi Jeef kompuutera isaanii isa dhumaa waliin hojjetan.

9. Kan ajjeese obboleessa Jaak yommuu ta'u, waliin Siyaatil keessatti guddatan.

Eenyu kan ajjeesse?

Kana cuqaasuudhaan gadi bu'i deebii ilaali

Deebii

Jeefitu Maayikiin ajjeesse.

Qabxiilee armaan gadii hubadhu:

1. Jaak akka hin ajjeesne kan beeknu, obboleessi isaa ajjeesaa waan ta'eef.

2. Daan nama maaraatoonii fiigu waan ta'eef ajjeesaa ta'uu hindanda'u. Akkasumas immoo namni ajjeese kan dhihootti miilli isaa tokko irraa citeedha. Namni milli irraa cite ammoo fiiguu hindanda'u.

3. Been, Jaak wajjiin kan walbare dhihoo kana waan ta'eef, kan ajjeesse isa miti. Jaakii fi namni ajjeesse kun waliin guddatan.

4. Jeefii fi Maayik qofatu hafa.

Jeef ammallee lubbuun waan jiruuf (komputarallee torban dhufu keessa sirreessuf jira) kan ajjeesse isuma ta'a. Maayikiis Jaak wajjiin miti kan guddate. Jaak, Daan fi Jeef lubbuun akka jiran beekameera. Jeef torban dhufu keessa kompuutera Been hojjechuuf karoora qaba; kana jechuunis Been lubbuun jira jechuudha. Kun ammoo Jeef, Maayikiin akka ajjeese nutti agarsiisa.